Modern Greek Bible

Ezra 9

Ezra

Return to Index

Chapter 10

1

[] Enw de o EsdraV proshuceto kai exwmologeito, klaiwn kai peptwkwV emprosqen tou oikou tou Qeou, sunhcqh proV auton ek tou Israhl sunaxiV megalh sfodra, andreV kai gunaikeV kai paidia× dioti eklaien o laoV klauqmon megan.

2

Kai apekriqh SecaniaV o uioV tou Iecihl, ek twn uiwn Elam, kai eipe proV ton Esdran, HmeiV hnomhsamen eiV ton Qeon hmwn kai elabomen xenaV gunaikaV ek twn lawn thV ghV× plhn twra einai elpiV eiV ton Israhl peri toutou×

3

oqen aV kamwmen twra diaqhkhn proV ton Qeon hmwn, na apobalwmen pasaV taV gunaikaV kai ta gennhqenta ex autwn, kata thn sumboulhn tou kuriou mou kai twn osoi tremousin eiV thn entolhn tou Qeou hmwn× kai aV geinh kata ton nomon×

4

egerqhti dioti to pragma anhkei eiV se× kai hmeiV eimeqa meta sou× andrizou kai pratte.

5

Tote egerqeiV o EsdraV, wrkise touV arcontaV twn ierewn, twn Leuitwn kai pantoV tou Israhl, oti qelousi kamei kata ton logon touton. Kai wrkisqhsan.

6

[] Kai shkwqeiV o EsdraV ap' emprosqen tou oikou tou Qeou, uphgen eiV to oikhma tou Iwanan uiou tou Eliaseib× kai ote hlqen ekei, arton den efagen kai udwr den epie× dioti hto eiV penqoV dia thn parabasin twn metoikisqentwn.

7

Kai diekhruxan kata thn Ioudaian kai Ierousalhm proV pantaV touV uiouV thV metoikesiaV, na sunacqwsin eiV Ierousalhm×

8

kai paV ostiV den elqh entoV triwn hmerwn, kata thn boulhn twn arcontwn kai presbuterwn, qelei geinei anaqema pasa h periousia autou, kai autoV qelei cwrisqh apo thV sunaxewV twn metoikisqentwn.

9

Kai sunhcqhsan panteV oi andreV Iouda kai Beniamin eiV Ierousalhm entoV triwn hmerwn. Hto o enatoV mhn kai h eikosth tou mhnoV× kai paV o laoV ekaqhsen en th plateia tou oikou tou Qeou, tremwn dia to pragma kai dia thn megalhn brochn.

10

Kai egerqeiV o EsdraV o iereuV, eipe proV autouV, SeiV hnomhsate kai elabete gunaikaV xenaV, dia na epiprosqeshte eiV thn parabasin tou Israhl×

11

twra loipon exomologhqhte proV Kurion ton Qeon twn paterwn saV kai kamete to qelhma autou× kai cwrisqhte apo twn lawn thV ghV kai apo twn xenwn gunaikwn.

12

Kai apekriqh pasa h sunaxiV kai eipon meta fwnhV megalhV, KaqwV elalhsaV proV hmaV, outw na kamwmen×

13

o laoV omwV einai poluV kai o kairoV polu broceroV, kai den dunameqa na stekwmeqa exw, kai to ergon den einai miaV hmeraV oude duo× dioti eimeqa polloi oi amarthsanteV eiV touto to pragma×

14

aV diorisqwsi twra arconteV hmwn en olh th sunaxei, kai aV elqwsi kaq' wrismenouV kairouV panteV oi labonteV xenaV gunaikaV eiV taV poleiV hmwn, kai met' autwn oi presbuteroi ekasthV polewV kai oi kritai authV, ewsou h flogera orgh tou Qeou hmwn dia to pragma touto apostrafh af' hmwn.

15

[] Diwrisqhsan loipon eiV touto Iwnaqan o uioV tou Asahl, kai IaaziaV o uioV tou Tikba× o de Mesoullam kai o Sabbeqai, oi Leuitai, hsan bohqoi autwn.

16

Kai ekamon outwV oi uioi thV metoikesiaV. Kai o EsdraV o iereuV kai arconteV tineV twn patriwn, kata touV patrikouV oikouV autwn, kai outoi panteV kat' onoma, ecwrisqhsan kai ekaqhsan thn prwthn hmeran tou dekatou mhnoV dia na exetaswsi thn upoqesin.

17

Kai eteleiwsan me pantaV touV andraV, touV labontaV xenaV gunaikaV, ewV thV prwthV hmeraV tou prwtou mhnoV.

18

Kai metaxu twn uiwn twn ierewn eureqhsan oi labonteV xenaV gunaikaV, ek twn uiwn tou Ihsou uiou tou Iwsedek kai twn adelfwn autou, o MaasiaV kai o Eliezer, kai o Iareib kai o GedaliaV.

19

Kai edwkan taV ceiraV autwn, oti qelousin apobalei taV gunaikaV autwn× kai wV enocoi, proseferan krion ek tou poimniou dia thn anomian autwn.

20

Kai ek twn uiwn tou Immhr, Anani kai ZebadiaV.

21

Kai ek twn uiwn tou Carhm, MaasiaV kai HliaV kai SemaiaV kai Iecihl kai OziaV.

22

Kai ek twn uiwn tou Pascwr, Eliwhnai, MaasiaV, Ismahl, Naqanahl, Iwzabad kai Elasa.

23

Ek de twn Leuitwn, Iwzabad kai Simei kai KelaiaV, outoV einai o Kelita, Peqaia, IoudaV kai Eliezer.

24

Kai ek twn yaltwdwn, Eliaseib× kai ek twn qurwrwn, Salloum kai Telem kai Ourei.

25

Ek de tou Israhl, ek twn uiwn FarwV, RamiaV kai IeziaV kai MalciaV kai Miamein kai Eleazar kai MalciaV kai BenaiaV.

26

Kai ek twn uiwn Elam, MatqaniaV, ZacariaV kai Iecihl kai Abdi kai Ieremwq kai Hlia.

27

Kai ek twn uiwn Zatqou, Eliwhnai, Eliaseib, MatqaniaV kai Ieremwq kai Zabad kai Aziza.

28

Ek de twn uiwn Bhbai, Iwanan, AnaniaV, Zabbai kai Aqlai.

29

Kai ek twn uiwn Bani, Mesoullam, Mallouc kai AdaiaV, Iasoub kai Seal kai Ramwq.

30

Kai ek twn uiwn Faaq-mwab, Adna kai Celal, BenaiaV, MaasiaV, MatqaniaV, Bezelehl kai Binnoui kai ManasshV.

31

Kai ek twn uiwn Carhm, Eliezer, IesiaV, MalciaV, SemaiaV kai Sumewn,

32

Beniamin, Mallouc kai SemariaV.

33

Ek twn uiwn Asoum, Matqenai, Mattaqa, Zabad, Elifelet, Ieremai, ManasshV kai Simei.

34

Ek twn uiwn Bani, MaadaiaV, Amram kai Ouhl,

35

BenaiaV, BedeiaV, Cellou,

36

BaniaV, Merhmwq, Eliaseib,

37

MatqaniaV, Matqenai kai Iaasw

38

kai Bani kai Binnoui, Simei,

39

kai SelemiaV kai Naqan kai AdaiaV,

40

Macnadebai, Sasai, Sarai,

41

Azarehl kai SelemiaV, SemariaV,

42

Salloum, AmariaV kai Iwshf.

43

Ek twn uiwn Nebw, Ieihl, MattaqiaV, Zabad, Zebina, Iadau kai Iwhl kai BenaiaV.

44

PanteV outoi eicon labei xenaV gunaikaV× kai tineV ex autwn gunaikaV, ex wn eteknopoihsan.

Nehemiah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: