Modern Greek Bible

Ezra 8

Ezra

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai afou etelesqhsan tauta, proshlqon proV eme oi arconteV, legonteV, O laoV tou Israhl kai oi iereiV kai oi Leuitai, den ecwrisqhsan apo tou laou twn topwn toutwn, kai prattousi kata ta bdelugmata autwn, twn Cananaiwn, twn Cettaiwn, twn Ferezaiwn, twn Iebousaiwn, twn Ammwnitwn, twn Mwabitwn, twn Aiguptiwn kai twn Amorraiwn×

2

dioti elabon ek twn qugaterwn autwn eiV eautouV kai eiV touV uiouV autwn× wste to sperma to agion sunemicqh meta tou laou twn topwn× kai h ceir twn arcontwn kai twn proestwtwn hto prwth eiV thn parabasin tauthn.

3

Kai wV hkousa to pragma touto, diescisa to imation mou kai to ependuma mou, kai anespasa taV tricaV thV kefalhV mou kai tou pwgwnoV mou, kai ekaqhmhn ekstatikoV.

4

Tote sunhcqhsan proV eme panteV oi tremonteV eiV touV logouV tou Qeou tou Israhl, dia thn parabasin twn metoikisqentwn× kai ekaqhmhn ekstatikoV ewV thV esperinhV prosforaV.

5

[] Kai en th esperinh prosfora eshkwqhn apo thV tapeinwsewV mou, kai diascisaV to imation mou kai to ependuma mou, eklina epi ta gonata mou kai exeteina taV ceiraV mou proV Kurion ton Qeon mou,

6

kai eipon, Qee mou, aiscunomai kai eruqriw na uywsw to proswpon mou proV se, Qee mou× dioti ai anomiai hmwn huxhnqhsan uperanw thV kefalhV, kai ai parabaseiV hmwn emegalunqhsan ewV twn ouranwn.

7

Apo twn hmerwn twn paterwn hmwn hmeqa en parabasei megalh mecri thV hmeraV tauthV× kai dia taV anomiaV hmwn paredoqhmen, hmeiV, oi basileiV hmwn, oi iereiV hmwn, eiV thn ceira twn basilewn twn topwn, eiV macairan, eiV aicmalwsian kai eiV diarpaghn kai eiV aiscunhn proswpou, wV einai thn hmeran tauthn.

8

Kai twra wV en mia stigmh egeinen eleoV para Kuriou tou Qeou hmwn, wste na diaswqh eiV hmaV upoloipon, kai na doqh eiV hmaV sterewsiV en tw agiw autou topw, dia na fwtizh o QeoV hmwn touV ofqalmouV hmwn, kai na dwsh eiV hmaV mikran anayuchn en th douleia hmwn.

9

Dioti douloi hmeqa× kai en th douleia hmwn den egkatelipen hmaV o QeoV hmwn, all' hudokhse na eurwmen eleoV enwpion twn basilewn thV PersiaV, wste na dwsh eiV hmaV anayuchn, dia na anegeirwmen ton oikon tou Qeou hmwn kai na anorqwswmen taV erhmwseiV autou, kai na dwsh eiV hmaV periteicisma en Iouda kai en Ierousalhm.

10

Alla twra, Qee hmwn, ti qelomen eipei meta tauta; dioti egkatelipomen ta prostagmata sou,

11

ta opoia prosetaxaV dia ceiroV twn doulwn sou twn profhtwn, legwn, H gh, eiV thn opoian eisercesqe dia na klhronomhshte authn, einai gh memolusmenh me ton molusmon twn lawn twn topwn, me ta bdelugmata autwn, oitineV egemisan authn, ap' akrou ewV akrou, apo twn akaqarsiwn autwn.

12

Twra loipon taV qugateraV saV mh didete eiV touV uiouV autwn, kai taV qugateraV autwn mh lambanete eiV touV uiouV saV, kai mh zhteite pote thn eirhnhn autwn h thn eutucian autwn, dia na krataiwqhte kai na trwghte ta agaqa thV ghV, kai na afhshte authn klhronomian eiV touV uiouV saV dia pantoV.

13

Kai meta panta ta epelqonta ef' hmaV eneka twn praxewn twn ponhrwn hmwn, kai thV parabasewV hmwn thV megalhV, afou su, Qee hmwn, ekrathqhV katw thV axiaV twn anomiwn hmwn, kai edwkaV eiV hmaV eleuqerwsin toiauthn,

14

prepei hmeiV na aqethswmen palin ta prostagmata sou, kai na sumpenqereuswmen me ton laon twn bdelugmatwn toutwn; den hqeleV orgisqh kaq' hmwn, ewsou sunteleshV hmaV, wste na mh meinh upoloipon h seswsmenon;

15

Kurie Qee tou Israhl, dikaioV eisai dioti emeinamen seswsmenoi, wV thn hmeran tauthn× idou, enwpion sou eimeqa me taV parabaseiV hmwn dioti den hto dunaton eneka toutwn na staqwmen enwpion sou.

Ezra 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: