Modern Greek Bible

Ezra 7

Ezra

Return to Index

Chapter 8

1

[] Outoi de einai oi archgoi twn patriwn autwn, kai h genealogia twn sunanabantwn met' emou apo thV BabulwnoV, epi thV basileiaV Artaxerxou tou basilewV.

2

Ek twn uiwn FineeV, Ghrswm× ek twn uiwn Iqamar, Danihl× ek twn uiwn Dabid, CattouV.

3

Ek twn uiwn Secania, tou ek twn uiwn FarwV, ZacariaV× kai met' autou hriqmhqhsan kata genealogian ta arsenika ekaton penthkonta.

4

Ek twn uiwn tou Faaq-mwab, Eliwhnai o uioV tou Zeraia, kai met' autou ta arsenika diakosioi.

5

Ek twn uiwn Secania, o uioV tou Iaazihl, kai met' autou ta arsenika triakosioi.

6

Kai ek twn uiwn Adin, Ebed o uioV tou Iwnaqan, kai met' autou ta arsenika penthkonta.

7

Kai ek twn uiwn Elam, IesaiaV o uioV tou Goqolia, kai met' autou ebdomhkonta.

8

Kai ek twn uiwn Sefatia, ZebadiaV o uioV tou Micahl, kai met' autou ta arsenika ogdohkonta.

9

Ek twn uiwn Iwab, Obadia o uioV tou Iecihl, kai met' autou ta arsenika diakosioi dekaoktw.

10

Kai ek twn uiwn tou Selwmeiq, o uioV tou Iwsifia, kai met' autou ta arsenika ekaton exhkonta.

11

Kai ek twn uiwn Bhbai, ZacariaV o uioV tou Bhbai, kai met' autou ta arsenika eikosioktw.

12

Kai ek twn uiwn Azgad, Iwanan o uioV tou Akkatan, kai met' autou ta arsenika ekaton deka.

13

Kai ek twn uiwn Adwnikam oi teleutaioi, kai tauta ta onomata autwn, Elifelet, Ieihl kai SemaiaV, kai met' autwn ta arsenika exhkonta.

14

Ek de twn uiwn Bigouai, Gouqai kai Zabboud, kai met' autwn ta arsenika ebdomhkonta.

15

Kai sunhqroisa autouV para ton potamon, ton reonta proV Aaba, kai ekei kateskhnwsamen treiV hmeraV× kai parethrhsa metaxu tou laou kai twn ierewn kai den eurhka ekei oudena ek twn uiwn tou Leui.

16

Tote apesteila proV ton Eliezer, ton Arihl, ton Semaian kai ton Elnaqan kai ton Iareib kai ton Elnaqan kai ton Naqan kai ton Zacarian kai ton Mesoullam, touV arcontaV× kai ton Iwiarib, kai ton Elnaqan, sunetouV.

17

Kai edwka eiV autouV paraggelian proV ton Iddw ton arconta, en tw topw Kasifia, kai ebalon eiV to stoma autwn logouV dia na lalhswsi proV ton Iddw kai touV adelfouV autou touV Neqineim, en tw topw Kasifia, dia na pemywsi proV hmaV leitourgouV dia ton oikon tou Qeou hmwn.

18

Kai kata thn ef' hmaV agaqhn ceira tou Qeou hmwn eferan proV hmaV andra suneton, ek twn uiwn Maali, uiou tou Leui, uiou Israhl× kai ton Serebian meta twn uiwn autou kai twn adelfwn autou, dekaoktw×

19

kai ton Asabian, kai met' autou ton Iesaian ek twn uiwn Merari, touV adelfouV autou kai touV uiouV autwn, eikosi×

20

kai ek twn Neqineim, touV opoiouV o Dabid kai oi arconteV diwrisan dia thn uphresian twn Leuitwn, diakosiouV eikosi Neqineim× panteV outoi hsan seshmeiwmenoi kat' onoma.

21

[] Tote ekhruxa ekei nhsteian para ton potamon Aaba, opwV tapeinwqenteV enwpion tou Qeou hmwn, zhthswmen par' autou euqeian odon dia hmaV kai dia ta tekna hmwn kai dia panta ta uparconta hmwn.

22

Dioti hscunqhn na zhthsw para tou basilewV dunamin kai ippeiV dia na bohqhswsin hmaV enantion tou ecqrou kaq' odon× epeidh eicomen eipei proV ton basilea, legonteV, H ceir tou Qeou hmwn einai proV agaqon epi pantaV touV zhtountaV auton× to de kratoV autou kai h orgh autou epi pantaV touV egkataleipontaV auton.

23

Enhsteusamen loipon kai iketeusamen ton Qeon hmwn peri toutou× kai egeinen ilewV proV hmaV.

24

[] Tote ecwrisa dwdeka ek twn arcontwn twn ierewn, ton Serebian, ton Asabian kai met' autwn deka ek twn adelfwn autwn.

25

Kai ezugisa eiV autouV to argurion kai to crusion kai ta skeuh, thn prosforan tou oikou tou Qeou hmwn, thn opoian proseferan o basileuV kai oi sumbouloi autou kai oi arconteV autou kai paV o pareureqeiV Israhl×

26

ezugisa loipon kai paredwka eiV thn ceira autwn exakosia penthkonta talanta arguriou, kai skeuh argura ekaton talantwn, kai ekaton talanta crusiou×

27

kai eikosi fialaV crusaV, ciliwn dracmwn, kai duo skeuh ek calkou stilbontoV kalou, polutima wV crusion.

28

Kai eipon proV autouV, SeiV eisqe agioi eiV ton Kurion, kai ta skeuh agia× kai to argurion kai to crusion autoproairetoV prosfora eiV Kurion ton Qeon twn paterwn saV.

29

Prosecete kai fulattete auta, ewsou zugishte emprosqen twn arcontwn twn ierewn kai twn Leuitwn kai twn arcontwn twn patriwn tou Israhl, en Ierousalhm, entoV twn oikhmatwn tou oikou tou Kuriou.

30

Kai parelabon oi iereiV kai oi Leuitai to baroV tou arguriou kai tou crusiou kai ta skeuh, dia na ferwsin auta eiV Ierousalhm, proV ton oikon tou Qeou hmwn.

31

[] Kai eshkwqhmen apo tou potamou Aaba thn dwdekathn tou prwtou mhnoV, dia na upagwmen eiV Ierousalhm× kai h ceir tou Qeou hmwn hto ef' hmaV, kai hleuqerwsen hmaV ek ceiroV ecqrou kai enedreuontoV en th odw.

32

Kai hlqomen eiV Ierousalhm× kai ekaqhsamen ekei treiV hmeraV.

33

Thn tetarthn de hmeran ezugisqh to argurion kai to crusion kai ta skeuh, en tw oikw tou Qeou hmwn, kai paredoqh dia ceiroV tou Merhmwq uiou tou Ouria tou ierewV× kai met' autou hto Eleazar o uioV tou FineeV× kai met' autwn Iwzabad, o uioV tou Ihsou, kai NwadiaV o uioV tou Binnoui, oi Leuitai×

34

kata ariqmon kai kata baroV ta panta× kai apan to baroV egrafh en th wra ekeinh.

35

Oi uioi thV metoikesiaV, oi elqonteV apo thV aicmalwsiaV, proseferan olokautwmata proV ton qeon tou Israhl, dwdeka moscouV uper pantoV tou Israhl, enenhkonta ex kriouV, ebdomhkonta epta arnia, dwdeka tragouV peri amartiaV, ta panta olokautwma eiV ton Kurion.

36

Kai paredwkan ta prostagmata tou basilewV eiV touV satrapaV tou basilewV kai eiV touV eparcouV touV peran tou potamou× kai outoi ebohqhsan ton laon kai ton oikon tou Qeou.

Ezra 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: