Modern Greek Bible

Ezra 5

Ezra

Return to Index

Chapter 6

1

[] Tote DareioV o basileuV exedwke diataghn, kai hreunhsan en toiV arceioiV, opou keintai oi qhsauroi en Babulwni.

2

Kai eureqh en Acmeqa, en tw palatiw tw en th eparcia twn Mhdwn, eiV tomoV, kai hto en autw upomnhma gegrammenon outwV×

3

En tw prwtw etei Kurou tou basilewV, KuroV o basileuV exedwke diataghn peri tou oikou tou Qeou tou en Ierousalhm, AV oikodomhqh o oikoV, o topoV eiV ton opoion prosferontai ai qusiai, kai aV teqwsi ta qemelia autou dunata× to uyoV autou exhkonta phcai, to platoV autou exhkonta phcai×

4

treiV seirai megalwn liqwn, kai mia seira xulwn newn× kai ta analwmata aV doqwsin ek tou oikou tou basilewV×

5

ta crusa eti kai ta argura skeuh tou oikou tou Qeou, ta opoia o Naboucodonosor elaben ek tou naou tou en Ierousalhm kai eferen eiV Babulwna, aV apodoqwsi kai aV epanelqwsin eiV ton naon ton en Ierousalhm, ekaston eiV ton topon autou, kai aV teqwsin eiV ton oikon tou Qeou.

6

Twra loipon, Taqnai, eparce twn peran tou potamou, Seqar-bosnai, kai oi sunetairoi saV oi Afarsacaioi, oi peran tou potamou, apomakrunqhte ekeiqen×

7

afhsate to ergon toutou tou oikou tou Qeou× o eparcoV twn Ioudaiwn kai oi presbuteroi twn Ioudaiwn aV oikodomhswsi ton oikon touton tou Qeou en tw topw autou.

8

Exedoqh eti ap' emou diatagh, ti qelete kamei eiV touV presbuterouV twn Ioudaiwn toutwn, dia thn oikodomhn toutou tou oikou tou Qeou× ek twn uparcontwn tou basilewV, ek tou forou twn peran tou potamou, qelousi doqh ameswV analwmata eiV touV anqrwpouV toutouV, dia na mh empodisqwsi.

9

Kai outinoV pragmatoV ecousi creian, kai moscoi kai krioi kai probata, dia taV olokautwseiV tou Qeou tou ouranou, sitoV, alaV, oinoV kai elaion, kata thn aithsin twn ierewn twn en Ierousalhm, aV didwntai eiV autouV kaq' hmeran aneu elleiyewV,

10

dia na prosferwsi qusiaV eiV osmhn euwdiaV proV ton Qeon tou ouranou, kai na proseucwntai uper thV zwhV tou basilewV kai twn uiwn autou.

11

Exedoqh eti par' emou diatagh peri pantoV anqrwpou, ostiV parallaxh ton logon touton, na apospasqh xulon ek thV oikiaV autou kai na sthqh kai na kremasqh ep' auto× h de oikia autou aV geinh dia touto koprwn.

12

Kai o QeoV, ostiV katwkise to onoma autou ekei, aV exoloqreush panta basilea kai laon, ostiV ekteinh thn ceira autou dia na parallaxh ti, wste na katastreyh touton ton oikon tou Qeou ton en Ierousalhm. Egw o DareioV exedwka thn diataghn× aV ektelesqh tacewV.

13

[] Tote o Taqnai, o eparcoV twn enteuqen tou potamou, o Seqar-bosnai, kai oi sunetairoi autwn, kata ta prostacqenta upo tou Dareiou tou basilewV, outwV ekamon tacewV.

14

Kai oi presbuteroi twn Ioudaiwn wkodomoun kai euwdounto, kata thn profhteian Aggaiou tou profhtou kai Zacariou uiou tou Iddw. Kai wkodomhsan kai eteleiwsan, kata thn prostaghn tou Qeou tou Israhl, kai kata thn prostaghn tou Kurou kai Dareiou kai Artaxerxou basilewV thV PersiaV.

15

Kai sunetelesqh o oikoV outoV thn trithn hmeran tou mhnoV Adar, en tw ektw etei thV basileiaV Dareiou tou basilewV.

16

Kai egkainiasan en eufrosunh oi uioi tou Israhl, oi iereiV kai oi Leuitai, kai oi loipoi ek twn uiwn thV aicmalwsiaV, ton oikon touton tou Qeou×

17

kai proseferan eiV ton egkainiasmon tou oikou toutou tou Qeou ekaton moscouV, diakosiouV kriouV, tetrakosia arnia× kai dia prosforan peri amartiaV uper pantoV tou Israhl dwdeka tragouV, kata ton ariqmon twn fulwn tou Israhl.

18

Kai esthsan touV iereiV eiV taV diaireseiV autwn, kai touV LeuitaV eiV ta upourghmata autwn, dia thn uphresian tou Qeou thn en Ierousalhm, kata to gegrammenon en tw bibliw tou MwusewV.

19

Kai ekamon to pasca oi uioi thV aicmalwsiaV th dekath tetarth tou prwtou mhnoV×

20

dioti oi iereiV kai oi Leuitai ekaqarisqhsan omou× panteV hsan kekaqarismenoi, kai esfaxan to pasca eiV pantaV touV uiouV thV aicmalwsiaV, kai eiV touV adelfouV autwn touV iereiV, kai eiV eautouV.

21

Kai efagon oi uioi Israhl, oi epistreyanteV apo thV aicmalwsiaV, kai panteV oi cwrisqenteV proV autouV apo thV akaqarsiaV twn eqnwn thV ghV, dia na ekzhthswsi Kurion ton Qeon tou Israhl.

22

Kai ekamon thn eorthn twn azumwn epta hmeraV met' eufrosunhV× dioti eufranen autouV o KurioV, kai estreye proV autouV thn kardian tou basilewV thV AssuriaV, dia na eniscush taV ceiraV autwn eiV to ergon tou oikou tou Qeou, tou Qeou tou Israhl.

Ezra 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: