Modern Greek Bible

Ezra 4

Ezra

Return to Index

Chapter 5

1

[] Tote proefhteusan o profhthV AggaioV kai ZacariaV o uioV tou Iddw, proV touV IoudaiouV touV en Ioudaia kai Ierousalhm, profhteuonteV proV autouV en onomati tou Qeou tou Israhl.

2

Kai eshkwqhsan Zorobabel o uioV tou Salaqihl kai IhsouV o uioV tou Iwsedek kai hrcisan na oikodomwsi ton oikon tou Qeou ton en Ierousalhm× kai met' autwn oi profhtai tou Qeou bohqounteV autouV.

3

[] En toutw tw kairw elqonteV proV autouV Taqnai, o eparcoV twn enteuqen tou potamou, kai o Seqar-bosnai kai oi sunetairoi autwn, eipon proV autouV outw× TiV prosetaxen eiV esaV na oikodomhte ton oikon touton kai na egeirhte touton ton toicon;

4

Kai tote eipomen proV autouV poia einai ta onomata twn andrwn, oitineV oikodomousi thn oikodomhn tauthn.

5

All' epi touV presbuterouV twn Ioudaiwn hto o ofqalmoV tou Qeou autwn, kai den hdunanto na pauswsin autouV, ewsou elqh h upoqesiV proV ton Dareion× kai tote edwkan apokrisin di' epistolhV peri toutou.

6

Antigrafon thV epistolhV, thn opoian Taqnai, o eparcoV twn enteuqen tou potamou, kai o Seqar-bosnai kai oi sunetairoi autou oi Afarsacaioi oi enteuqen tou potamou, apesteilan proV Dareion ton basilea.

7

Apesteilan epistolhn proV auton, en h hto gegrammenon outwV× EiV ton Dareion ton basilea, pasa eirhnh.

8

Gnwston estw eiV ton basilea, oti uphgamen eiV thn eparcian thV IoudaiaV proV ton oikon tou megalou Qeou, kai autoV oikodomeitai me liqouV megalouV kai entiqentai xula eiV touV toicouV, kai to ergon touto procwrei tacewV kai euodoutai eiV taV ceiraV autwn.

9

Kai erwthsanteV ekeinouV touV presbuterouV, elalhsamen proV autouV outw× TiV prosetaxen eiV esaV na oikodomhte ton oikon touton kai na egeirhte touton ton toicon;

10

Eti kai ta onomata autwn hrwthsamen, dia na soi fanerwswmen kai graywmen proV se ta onomata twn andrwn twn epi kefalhV autwn.

11

Kai apekriqhsan proV hmaV outw, legonteV, HmeiV eimeqa oi douloi tou Qeou tou ouranou kai thV ghV, kai oikodomoumen ton oikon ton pro pollwn hdh etwn oikodomhqenta, ton opoion basileuV megaV tou Israhl wkodomhse kai anhgeiren×

12

afou omwV oi patereV hmwn parwrgisan ton Qeon tou ouranou, paredwken autouV eiV thn ceira tou Naboucodonosor, basilewV thV BabulwnoV, tou Caldaiou, kai katestreye ton oikon touton kai metwkise ton laon eiV thn Babulwna.

13

Plhn en tw prwtw etei Kurou tou basilewV thV BabulwnoV, o basileuV KuroV edwke prostaghn na oikodomhqh outoV o oikoV tou Qeou.

14

Kai ta skeuh eti ta crusa kai argura tou oikou tou Qeou, ta opoia o Naboucodonosor elaben ek tou naou tou en Ierousalhm kai eferen auta eiV ton naon thV BabulwnoV, tauta o KuroV o basileuV eshkwsen ek tou naou thV BabulwnoV, kai paredoqhsan eiV ton onomazomenon Sasabassar, ton opoion eice kamei eparcon×

15

kai eipe proV auton, Labe ta skeuh tauta, upage, fere auta eiV ton naon ton en Ierousalhm, kai o oikoV tou Qeou aV oikodomhqh en tw topw autou.

16

Tote elqwn outoV o Sasabassar eqese ta qemelia tou oikou tou Qeou, tou en Ierousalhm× kai ap' ekeinou tou cronou ewV thV shmeron oikodomeitai kai den eteleiwse.

17

Twra loipon, ean fainhtai areston eiV ton basilea, aV geinh ereuna en tw qhsaurofulakiw tou basilewV tw en Babulwni, ean hnai alhqinon oti exedoqh diatagh para Kurou tou basilewV na oikodomhqh o oikoV outoV tou Qeou en Ierousalhm× kai aV aposteilh o basileuV proV hmaV thn qelhsin autou peri toutou.

Ezra 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: