Modern Greek Bible

Ezra 2

Ezra

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai ote efqasen o ebdomoV mhn kai oi uioi Israhl hsan en taiV polesi, sunhqroisqh o laoV wV eiV anqrwpoV eiV Ierousalhm.

2

Kai eshkwqh IhsouV, o uioV tou Iwsedek, kai oi adelfoi autou oi iereiV, kai Zorobabel o uioV tou Salaqihl kai oi adelfoi autou, kai wkodomhsan to qusiasthrion tou Qeou tou Israhl, dia na prosferwsin olokautwmata ep' autou, kata to gegrammenon en tw nomw MwusewV tou anqrwpou tou Qeou×

3

kai esthsan to qusiasthrion en tw topw autou, kaitoi epapeiloumenoi upo tou laou twn topwn ekeinwn× kai proseferan ep' autou olokautwmata proV ton Kurion, olokautwmata prwi kai esperaV.

4

Kai ekamon thn eorthn twn skhnwn, kata to gegrammenon, kai taV kaqhmerinaV olokautwseiV kata ariqmon, wV hto diatetagmenon kata to kaqhkon ekasthV hmeraV.

5

Kai meta tauta proseferan ta pantoteina olokautwmata, kai twn neomhniwn kai paswn twn kaqhgiasmenwn eortwn tou Kuriou kai pantoV prosferontoV autoproaireton prosforan eiV ton Kurion.

6

Apo thV prwthV hmeraV tou ebdomou mhnoV hrcisan na prosferwsin olokautwmata proV ton Kurion× plhn ta qemelia tou naou tou Kuriou den eicon teqh eti.

7

Kai edwkan argurion eiV touV liqotomouV kai eiV touV tektonaV× kai trofaV kai pota kai elaion, eiV touV SidwniouV kai eiV touV TuriouV, dia na ferwsi xula kedrina apo tou Libanou eiV thn qalassan thV IopphV, kata thn eiV autouV doqeisan adeian Kurou tou basilewV thV PersiaV.

8

[] Kai en tw deuterw etei thV epistrofhV autwn proV ton oikon tou Qeou en Ierousalhm, en mhni tw deuterw, hrcisan Zorobabel o uioV tou Salaqihl kai IhsouV o uioV tou Iwsedek kai oi loipoi twn adelfwn autwn, iereiV kai Leuitai, kai panteV oi elqonteV apo thV aicmalwsiaV eiV Ierousalhm× kai katesthsan touV LeuitaV, apo eikosi etwn hlikiaV kai epanw, dia na epispeudwsi to ergon tou oikou tou Kuriou.

9

Kai parestaqh o IhsouV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, o Kadmihl kai oi uioi autou, uioi Iouda, wV eiV anqrwpoV, dia na katepeigwsi touV ergazomenouV en tw oikw tou Qeou× oi uioi tou Hnadad, oi uioi autwn kai oi adelfoi autwn oi Leuitai.

10

Kai ote eqesan oi oikodomoi ta qemelia tou naou tou Kuriou, estaqhsan oi iereiV endedumenoi, meta salpiggwn, kai oi Leuitai oi uioi tou Asaf meta kumbalwn, dia na umnwsi ton Kurion, kata thn diataghn Dabid tou basilewV tou Israhl×

11

kai eyallon amoibaiwV umnounteV kai eucaristounteV ton Kurion, Oti agaqoV, oti eiV ton aiwna to eleoV autou epi ton Israhl. Kai paV o laoV hlalaxan alalagmon megan, umnounteV ton Kurion dia thn qemeliwsin tou oikou tou Kuriou.

12

Kai polloi ek twn ierewn kai Leuitwn kai twn archgwn twn patriwn, geronteV, oitineV eicon idei ton proteron oikon, enw o oikoV outoV eqemeliouto enwpion twn ofqalmwn autwn, eklaion meta fwnhV megalhV× polloi de hlalaxan en fwnh megalh met' eufrosunhV.

13

Kai den diekrinen o laoV thn fwnhn tou alalagmou thV eufrosunhV apo thV fwnhV tou klauqmou tou laou× dioti o laoV hlalazen alalagmon megan, kai h boh hkoueto ewV apo makroqen.

Ezra 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: