Modern Greek Bible

2 Chronicles 36

Ezra

Return to Index

Chapter 1

1

[] Kai en tw prwtw etei Kurou tou basilewV thV PersiaV, dia na plhrwqh o logoV tou Kuriou o dia stomatoV tou Ieremiou, dihgeiren o KurioV to pneuma tou Kurou basilewV thV PersiaV, kai diekhruxe di' olou tou basileiou autou, kai malista eggrafwV, legwn,

2

Outw legei KuroV h basileuV thV PersiaV× panta ta basileia thV ghV edwken eiV eme KurioV o QeoV tou ouranou× kai autoV prosetaxen eiV eme na oikodomhsw eiV auton oikon en Ierousalhm, htiV einai en th Ioudaia×

3

tiV ex umwn einai ek pantoV tou laou autou; o QeoV autou estw met' autou, kai aV anabh eiV Ierousalhm, htiV einai en th Ioudaia, kai aV oikodomhsh ton oikon Kuriou tou Qeou tou Israhl× autoV einai o QeoV o en Ierousalhm×

4

panta de apoleipomenon, ek pantwn twn topwn, opou paroikei, aV bohqhswsin auton oi andreV tou topou autou me argurion kai me crusion kai me agaqa kai me kthnh, ektoV thV proairetikhV prosforaV dia ton oikon tou Qeou, ton en Ierousalhm.

5

[] Tote eshkwqhsan oi archgoi twn patriwn tou Iouda kai tou Beniamin kai oi iereiV kai oi Leuitai, meta pantwn oswn to pneuma dihgeiren o QeoV eiV to na anabwsi dia na oikodomhswsi ton oikon tou Kuriou, ton en Ierousalhm×

6

kai panteV oi perix autwn ebohqhsan autouV me skeuh argura, me crusion, me agaqa kai me kthnh kai me polutima pragmata, ektoV paswn twn proairetikwn prosforwn.

7

Kai exhgagen o basileuV KuroV ta skeuh tou oikou tou Kuriou, ta opoia o Naboucodonosor eice ferei apo Ierousalhm kai qesei auta en tw oikw tou Qeou autou×

8

kai exhgage tauta KuroV o basileuV thV PersiaV dia ceiroV tou Miqredaq tou qhsaurofulakoV, kai hriqmhsen auta eiV ton Sasabassar ton arconta thV IoudaiaV.

9

Kai outoV einai o ariqmoV autwn× triakonta diskoi crusoi, cilioi diskoi arguroi, eikosiennea macairai,

10

triakonta fialai crusai, tetrakosiai deka fialai argurai deuterai, alla skeuh cilia.

11

Panta ta skeuh ta crusa kai argura hsan pentakiscilia kai tetrakosia× ta panta anebibasen o Sasabassar meta twn aicmalwtwn twn anabibasqentwn apo BabulwnoV eiV Ierousalhm.

Ezra 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: