Modern Greek Bible

2 Chronicles 35

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 36

1

[] Kai elaben o laoV thV ghV ton Iwacaz, uion tou Iwsia, kai ekamon auton basilea en Ierousalhm, anti tou patroV autou.

2

Eikositriwn etwn hlikiaV hto o Iwacaz ote ebasileuse, kai ebasileuse treiV mhnaV en Ierousalhm.

3

Kaqhrese de auton o basileuV thV Aiguptou en Ierousalhm, kai katedikase thn ghn eiV prostimon ekaton talantwn arguriou kai enoV talantou crusiou.

4

Kai ekamen o basileuV thV Aiguptou ton Eliakeim ton adelfon autou basilea epi Ioudan kai Ierousalhm, kai methllaxe to onoma autou eiV Iwakeim× ton de Iwacaz, ton adelfon autou, elaben o Necaw kai eferen auton eiV Aigupton.

5

Eikosipente etwn hlikiaV hto o Iwakeim ote ebasileuse, kai ebasileusen endeka eth en Ierousalhm× kai epraxe ponhra enwpion Kuriou tou Qeou autou.

6

Anebh enantion autou Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV, kai edesen auton me aluseiV, dia na ferh auton eiV Babulwna.

7

Kai ek twn skeuwn tou oikou tou Kuriou eferen o Naboucodonosor eiV Babulwna kai eqesen auta en tw naw autou en Babulwni.

8

Ai de loipai praxeiV tou Iwakeim kai ta bdelugmata autou osa ekame, kai osa eureqhsan en autw, idou, einai gegrammena en tw bibliw twn basilewn tou Israhl kai tou Iouda× kai ebasileusen ant' autou Iwacein o uioV autou.

9

Deka oktw etwn hlikiaV hto o Iwacein ote ebasileuse, kai ebasileuse treiV mhnaV kai deka hmeraV en Ierousalhm× kai epraxe ponhra enwpion Kuriou.

10

En tw telei de tou eniautou aposteilaV o basileuV Naboucodonosor, eferen auton eiV Babulwna, meta twn eklektwn skeuwn tou oikou tou Kuriou× kai ekame Sedekian ton adelfon autou basilea epi ton Ioudan kai Ierousalhm.

11

[] EnoV kai eikosi etwn hlikiaV hto o SedekiaV ote ebasileuse, kai ebasileusen endeka eth en Ierousalhm.

12

Kai epraxe ponhra enwpion Kuriou tou Qeou autou× den etapeinwqh enwpion Ieremiou tou profhtou, lalountoV ek stomatoV tou Kuriou.

13

Kai eti apestathsen enantion tou basilewV Naboucodonosor, ostiV wrkisen auton eiV ton Qeon× kai esklhrune ton trachlon autou kai epeismatwse thn kardian autou, wste na mh epistreyh eiV Kurion ton Qeon tou Israhl.

14

PanteV proseti oi prwtoi twn ierewn kai o laoV hqethsan kaq' uperbolhn kata panta ta bdelugmata twn eqnwn kai emianan ton oikon tou Kuriou, ton opoion hgiasen en Ierousalhm.

15

Kai parhggeilen eiV autouV KurioV o QeoV twn paterwn autwn dia ceiroV twn apestalmenwn autou, egeiromenoV prwi kai exapostellwn× dioti efeideto tou laou autou kai tou katoikhthriou autou.

16

All' autoi ecleuazon touV apestalmenouV tou Qeou kai katefronoun touV logouV autou kai eskwpton touV profhtaV autou, ewsou h orgh tou Kuriou anebh kata tou laou autou, wste den hto qerapeia×

17

dia touto eferen ep' autouV ton basilea twn Caldaiwn, kai eqanatwse touV neaniskouV autwn en macaira entoV tou oikou tou agiasthriou autwn, kai den efeisqh neou h parqenou, gerontoV h kekufotoV× pantaV paredwken eiV thn ceira autou.

18

Kai panta ta skeuh tou oikou tou Qeou, megala kai mikra, kai touV qhsaurouV tou oikou tou Kuriou kai touV qhsaurouV tou basilewV kai twn arcontwn autou, ta panta eferen eiV Babulwna.

19

Kai katekausan ton oikon tou Qeou kai kateskayan to teicoV thV Ierousalhm, kai panta ta palatia authV katekausan en puri, kai panta ta polutima skeuh authV hfanisan×

20

Kai touV ekfugontaV thn macairan metwkisen eiV Babulwna, opou hsan douloi eiV auton kai eiV touV uiouV autou, mecri tou kairou thV basileiaV twn Perswn×

21

dia na plhrwqh o logoV tou Kuriou o dia stomatoV Ieremiou, ewsou h gh carh ta sabbata authV× dioti panta ton kairon thV erhmwsewV authV efulatte sabbaton, ewsou sumplhrwqwsin ebdomhkonta eth.

22

[] En de tw prwtw etei Kurou tou basilewV thV PersiaV, dia na plhrwqh o logoV tou Kuriou o dia stomatoV Ieremiou, dihgeiren o KurioV to pneuma tou Kurou basilewV thV PersiaV, kai diekhruxe dia pantoV tou basileiou autou, kai malista eggrafwV, legwn,

23

Outw legei KuroV o basileuV thV PersiaV× panta ta basileia thV ghV edwken eiV eme KurioV o QeoV tou ouranou× kai autoV prosetaxen eiV eme na oikodomhsw eiV auton oikon en Ierousalhm, htiV einai en th Ioudaia× tiV ex umwn einai ek pantoV tou laou autou; KurioV o QeoV autou estw met' autou, kai aV anabh.

Ezra 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: