Modern Greek Bible

2 Chronicles 34

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 35

1

[] O IwsiaV ekamen eti pasca proV ton Kurion en Ierousalhm× kai equsiasan to pasca thn dekathn tetarthn tou prwtou mhnoV.

2

Kai esthse touV iereiV eiV taV fulakaV autwn kai eniscusen autouV eiV thn uphresian tou oikou tou Kuriou×

3

kai eipe proV touV LeuitaV touV didaskontaV panta ton Israhl, touV kaqierwmenouV eiV ton Kurion, Qesate thn kibwton thn agian en tw oikw, ton opoion wkodomhse Solomwn o uioV Dabid tou basilewV tou Israhl× den qelete bastazei pleon authn ep' wmwn× douleuete twra Kurion ton Qeon saV kai ton laon autou ton Israhl×

4

kai etoimasqhte kata touV oikouV twn patriwn saV, kata taV diaireseiV saV, kata to gegrammenon Dabid tou basilewV tou Israhl, kai kata to gegrammenon SolomwntoV tou uiou autou.

5

Kai sthte en tw agiasthriw kata taV diaireseiV twn oikwn twn patriwn uper twn adelfwn saV twn uiwn tou laou, kai kata thn diairesin twn oikwn twn patriwn twn Leuitwn.

6

Kai qusiasate to pasca kai agiasqhte kai etoimasate auto eiV touV adelfouV saV, dia na kamwsi kata ton logon tou Kuriou, ton doqenta dia ceiroV tou MwusewV.

7

Kai proseferen o IwsiaV eiV ton laon probata, arnia kai erifia aigwn, ta panta dia qusiaV tou pasca, dia pantaV touV pareureqentaV, triakonta ciliadaV ton ariqmon, kai trisciliouV boaV× tauta hsan ek twn uparcontwn tou basilewV.

8

Kai oi arconteV autou proseferan autoproairetwV eiV ton laon, eiV touV iereiV, kai eiV touV LeuitaV. O CelkiaV kai o ZacariaV kai o Iecihl, oi arconteV tou oikou tou Qeou edwkan eiV touV iereiV, dia taV qusiaV tou pasca, discilia kai exakosia arnia kai erifia, kai triakosiouV boaV.

9

Kai o CwnaniaV kai SemaiaV kai Naqanihl, oi adelfoi autou, kai AsabiaV kai Ieihl kai Iwzabad, arconteV twn Leuitwn, proseferan eiV touV LeuitaV, dia qusiaV tou pasca, pentakiscilia arnia kai erifia kai pentakosiouV boaV.

10

Kai htoimasqh h uphresia, kai oi iereiV estaqhsan en tw topw autwn kai oi Leuitai eiV taV diaireseiV autwn, kata thn prostaghn tou basilewV.

11

Kai equsiasan to pasca kai errantisan oi iereiV to aima ek thV ceiroV autwn, kai oi Leuitai exedeiran ta qumata.

12

Kai dihresan ta olokautwmata, dia na dwswsin auta kata taV diaireseiV twn oikwn twn patriwn tou laou, dia na prosferwsin eiV ton Kurion, kata to gegrammenon en tw bibliw tou MwusewV× kai wsautwV peri twn bown.

13

Kai eyhsan to pasca en puri, kata to diatetagmenon× ta de agia eyhsan eiV cutraV kai eiV lebhtaV kai eiV kakabia, kai diemoirasan tacewV metaxu pantoV tou laou.

14

Kai epeita htoimasan eiV eautouV kai eiV touV iereiV× dioti oi iereiV oi uioi Aarwn kateginonto eiV to na prosferwsi ta olokautwmata kai ta steata mecri nuktoV× dia touto oi Leuitai htoimasan eiV eautouV kai eiV touV iereiV touV uiouV Aarwn.

15

Kai oi yaltwdoi oi uioi tou Asaf hsan en tw topw autwn, kata thn diataghn tou Dabid kai tou Asaf kai tou Aiman kai tou Iedouqoun, tou blepontoV tou basilewV, kai oi pulwroi efulatton en ekasth pulh× den hto creia na apomakrunqwsin apo thV uphresiaV autwn× dioti oi adelfoi autwn oi Leuitai htoimasan di' autouV.

16

Kai htoimasqh pasa h uphresia tou Kuriou thn authn hmeran, dia na kamwsi to pasca kai na prosferwsin olokautwmata epi tou qusiasthriou tou Kuriou, kata thn prostaghn tou basilewV Iwsia.

17

Kai oi uioi Israhl oi pareureqenteV ekamon to pasca en tw kairw ekeinw kai thn eorthn twn azumwn epta hmeraV.

18

Kai den egeine pasca wV ekeino en tw Israhl, apo twn hmerwn Samouhl tou profhtou× oude ekamon panteV oi basileiV tou Israhl wV to pasca, to opoion ekamen o IwsiaV kai oi iereiV kai oi Leuitai kai paV o IoudaV kai o Israhl oi pareureqenteV, kai oi katoikoi thV Ierousalhm.

19

En tw dekatw ogdow etei thV basileiaV tou Iwsia egeine to pasca touto.

20

[] Meta de tauta panta, afou o IwsiaV htoimase ton oikon, anebh Necaw o basileuV thV Aiguptou dia na polemhsh en CarkemiV epi ton Eufrathn× kai exhlqen o IwsiaV enantion autou.

21

Apesteile de mhnutaV proV auton, legwn, Ti einai metaxu emou kai sou, basileu tou Iouda; den ercomai shmeron enantion sou, all' enantion tou oikou, me ton opoion ecw polemon× kai o QeoV prosetaxen eiV eme na speusw× apece apo tou Qeou, ostiV einai met' emou, kai na mh se exoloqreush.

22

Plhn o IwsiaV den apestreye to proswpon autou ap' autou× alla meteschmatisqh, dia na polemhsh enantion autou, kai den eishkousen eiV touV logouV tou Necaw, touV ek stomatoV tou Qeou, kai hlqe na polemhsh en th koiladi Megiddw.

23

Kai etoxeusan oi toxotai epi ton basilea Iwsian× kai eipen o basileuV proV touV doulouV autou, Ekbalete me exw, dioti eplhgwqhn barewV.

24

Kai exebalon auton oi douloi autou ek thV amaxhV, kai epebibasan auton eiV thn deuteran autou amaxan× kai eferan auton eiV Ierousalhm, kai apeqane× kai etafh en toiV tafoiV twn paterwn autou. Kai paV o IoudaV kai h Ierousalhm epenqhsan epi ton Iwsian.

25

Kai eqrhnhsen o IeremiaV dia ton Iwsian× kai panteV oi yaltai kai ai yaltriai anaferousin ewV thV shmeron eiV touV qrhnouV autwn ton Iwsian, kai ekamon autouV nomimon en tw Israhl× kai idou, einai gegrammenoi en toiV QrhnoiV.

26

Ai de loipai praxeiV tou Iwsia kai ta eleh autou, kata to gegrammenon en tw nomw tou Kuriou,

27

kai ta erga autou, ta prwta kai ta escata, idou, einai gegrammena en tw bibliw twn basilewn tou Israhl kai tou Iouda.

2 Chronicles 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: