Modern Greek Bible

2 Chronicles 32

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 33

1

[] Dwdeka etwn hlikiaV hto o ManasshV ote ebasileuse, kai ebasileuse penthkonta pente eth en Ierousalhm.

2

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kata ta bdelugmata twn eqnwn, ta opoia exediwxen o KurioV ap' emprosqen twn uiwn Israhl×

3

kai anwkodomhse touV uyhlouV topouV, touV opoiouV EzekiaV o pathr autou katestreye, kai anhgeire qusiasthria eiV touV Baaleim, kai ekamen alsh kai prosekunhse pasan thn stratian tou ouranou kai elatreusen auta.

4

Kai wkodomhse qusiasthria en tw oikw tou Kuriou, peri tou opoiou o KurioV eipen, En Ierousalhm qelei eisqai to onoma mou eiV ton aiwna.

5

Kai wkodomhse qusiasthria eiV pasan thn stratian tou ouranou entoV twn duo aulwn tou oikou tou Kuriou.

6

Kai autoV diebibase touV uiouV autou dia tou puroV en th koiladi tou uiou tou Ennom× kai proemanteue kairouV kai ekamnen oiwnismouV kai mageiaV kai esusthsen antapokritaV daimoniwn kai epaoidouV× polla ponhra epraxen enwpion tou Kuriou, dia na parorgish auton.

7

Kai esthse to glupton, thn eikona thn opoian ekamen, en tw oikw tou Qeou, peri tou opoiou o QeoV eipe proV ton Dabid kai proV ton Solomwnta ton uion autou, En tw oikw toutw kai en Ierousalhm, thn opoian exelexa apo paswn twn fulwn tou Israhl, qelw qesei to onoma mou eiV ton aiwna×

8

kai den qelw metasaleusei ton poda tou Israhl apo thV ghV, thn opoian paredwka eiV touV pateraV saV× ean monon prosexwsi na kamnwsi panta osa prosetaxa eiV autouV, kata panta ton nomon kai ta diatagmata kai taV kriseiV taV doqeisaV dia tou MwusewV.

9

Kai eplanhsen o ManasshV ton Ioudan kai touV katoikouV thV Ierousalhm, wste na prattwsi ponhrotera para ta eqnh, ta opoia o KurioV hfanisen ap' emprosqen twn uiwn Israhl.

10

Kai elalhse KurioV proV ton Manasshn kai proV ton laon autou× plhn den edwkan akroasin.

11

[] Dia touto efere kat' autwn o KurioV touV arcontaV tou strateumatoV tou basilewV thV AssuriaV, kai epiasan ton Manasshn metaxu twn qamnwn kai desanteV auton me aluseiV, eferan auton eiV Babulwna.

12

Kai enw hto en qliyei, iketeuse Kurion ton Qeon autou kai etapeinwqh sfodra enwpion tou Qeou twn paterwn autou,

13

kai proshuchqh eiV auton× tote hlehsen auton kai ephkouse thV dehsewV autou kai epaneferen auton eiV Ierousalhm, eiV to basileion autou. Tote egnwrisen o ManasshV eti o KurioV autoV einai o QeoV.

14

Meta de tauta wkodomhse teicoV exw thV polewV Dabid, proV dusmaV tou Giwn, en th koiladi, ewV thV eisodou thV pulhV thV icquikhV, kai periekuklwse to Ofhl kai uywsen auto eiV mega uyoV, kai ebale polemarcouV en pasaiV taiV wcurwmenaiV polesi tou Iouda.

15

Kai afhrese touV xenouV qeouV kai thn eikona apo tou oikou tou Kuriou kai panta ta qusiasthria, ta opoia wkodomhsen en tw orei tou oikou tou Kuriou kai en Ierousalhm× kai erriyen auta exw thV polewV.

16

Kai anwrqwse to qusiasthrion tou Kuriou kai equsiasen ep' autou qusiaV eirhnikaV kai eucaristhriouV, kai prosetaxe ton Ioudan na latreuh Kurion ton Qeon tou Israhl.

17

O laoV omwV equsiazen eti epi touV uyhlouV topouV, plhn monon eiV Kurion ton Qeon autwn.

18

Ai de loipai praxeiV tou Manassh kai h proseuch autou h proV ton Qeon autou kai oi logoi twn blepontwn, oitineV elalhsan proV auton en onomati Kuriou tou Qeou Israhl, idou, einai gegrammenai en toiV cronikoiV twn basilewn tou Israhl.

19

Kai h proseuch autou, kai pwV eishkousqh, kai pasai ai amartiai autou kai h apostasia autou kai ta merh, opou wkodomhsen uyhlouV topouV kai esthse ta alsh kai ta glupta, prin tapeinwqh, idou, einai gegrammena en toiV logoiV twn blepontwn.

20

Kai ekoimhqh o ManasshV meta twn paterwn autou, kai eqayan auton en tw oikw autou× ebasileuse de ant' autou Amwn o uioV autou.

21

[] Eikosiduo etwn hlikiaV hto o Amwn ote ebasileuse, kai ebasileuse duo eth en Ierousalhm.

22

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kaqwV epraxe ManasshV o pathr autou× kai equsiazen o Amwn eiV panta ta glupta, ta opoia ManasshV o pathr autou ekame, kai elatreuen auta×

23

kai den etapeinwqh enwpion tou Kuriou, kaqwV etapeinwqh ManasshV o pathr autou× all' autoV o Amwn hnomhse mallon kai mallon.

24

Kai sunwmosan oi douloi autou kat' autou kai eqanatwsan auton en tw oikw autou.

25

O de laoV thV ghV eqanatwse pantaV touV sunomosantaV kata tou basilewV Amwn× kai ekamen o laoV thV ghV basilea ant' autou Iwsian ton uion autou.

2 Chronicles 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: