Modern Greek Bible

2 Chronicles 31

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 32

1

[] Meta ta pragmata tauta kai thn alhqeian tauthn, hlqe Sennaceireim o basileuV thV AssuriaV, kai eishlqen eiV ton Ioudan kai estratopedeusen enantion twn ocurwn polewn kai eipe na upotaxh autaV eiV eauton.

2

Kai idwn o EzekiaV, oti o Sennaceireim hlqe kai o skopoV autou hto na polemhsh enantion thV Ierousalhm,

3

sunebouleuqh meta twn arcontwn autou kai meta twn dunatwn autou, na emfraxh ta udata twn phgwn twn exw thV polewV× kai sunhrghsan met' autou.

4

Kai sunhcqh laoV poluV, kai enefraxan pasaV taV phgaV kai ton potamon ton reonta dia mesou thV ghV, legwn, Dia ti elqonteV oi basileiV thV AssuriaV na eurwsin udwr polu;

5

EndunamwqeiV eti anwkodomhsen olon to teicoV to kecalasmenon kai uywsen ewV twn purgwn, kai allo teicoV exw kai epeskeuase thn Millw thV polewV Dabid, kai ekamen opla polla kai qureouV.

6

Kai ebale polemarcouV epi ton laon, kai sunhqroisen autouV proV eauton eiV thn plateian thV pulhV thV polewV kai elalhse kata thn kardian autwn, legwn,

7

Endunamousqe kai andrizesqe, mh fobhqhte mhde ptohqhte apo proswpou tou basilewV thV AssuriaV, kai apo proswpou pantoV tou plhqouV tou met' autou× dioti pleioteroi einai meq' hmwn para met' autou×

8

met' autou einai bracioneV sarkinoi meq' hmwn de einai KurioV o QeoV hmwn, dia na bohqh hmaV kai na machtai taV macaV hmwn. Kai eneqarrunqh o laoV eiV touV logouV Ezekiou tou basilewV tou Iouda.

9

[] Meta tauta apesteilen o Sennaceireim basileuV thV AssuriaV touV doulouV autou eiV Ierousalhm, autoV de, ecwn meq' eautou pasan thn dunamin autou, epoliorkei thn LaceiV, proV Ezekian ton basilea tou Iouda, kai proV panta ton Ioudan ton en Ierousalhm, legwn,

10

Outw legei Sennaceireim o basileuV thV AssuriaV× EiV ti pepoiqoteV kaqhsqe, poliorkoumenoi en Ierousalhm;

11

Den saV apata o EzekiaV dia na saV paradwsh eiV qanaton apo peinhV kai apo diyhV, legwn, KurioV o QeoV hmwn qelei eleuqerwsei hmaV ek thV ceiroV tou basilewV thV AssuriaV;

12

AutoV outoV o EzekiaV den eshkwse touV uyhlouV autou topouV kai ta qusiasthria autou kai eipe proV ton Ioudan kai proV ton Ierousalhm, legwn, Emprosqen enoV monon qusiasthriou qelete proskunei kai ep' auto qelete qumiazei;

13

Den exeurete ti epraxa egw kai oi patereV mou eiV pantaV touV laouV thV ghV; hdunhqhsan oi qeoi twn eqnwn thV ghV na lutrwswsi touV topouV autwn ek thV ceiroV mou;

14

TiV ek pantwn twn qewn twn eqnwn ekeinwn, ta opoia oi patereV mou exwloqreusan, hdunhqh na lutrwsh ton laon autou ek thV ceiroV mou, wste na dunhqh o QeoV umwn na lutrwsh umaV ek thV ceiroV mou;

15

Twra loipon aV mh saV plana o EzekiaV, kai aV mh saV apata outwV, kai mh pisteuete auton× dioti oudeiV qeoV oudenoV eqnouV h basileiaV hdunhqh na lutrwsh ton laon autou ek thV ceiroV mou kai ek thV ceiroV twn paterwn mou× polu oligwteron o QeoV saV qelei saV lutrwsei ek thV ceiroV mou.

16

Kai perissotera eti elalhsan oi douloi autou enantion Kuriou tou Qeou kai enantion tou doulou autou Ezekiou.

17

Kai epistolaV egraye dia na oneidish Kurion ton Qeon tou Israhl kai na lalhsh kat' autou, legwn, KaqwV oi qeoi twn eqnwn thV ghV den elutrwsan ton laon autwn ek thV ceiroV mou, outw kai o QeoV tou Ezekiou den qelei lutrwsei ton laon autou ek thV ceiroV mou.

18

Tote ebohsan Ioudaisti, meta fwnhV megalhV, proV ton laon thV Ierousalhm ton epi tou teicouV, dia na fobiswsin autouV kai na taraxwsin autouV, opwV kurieuswsi thn polin×

19

kai elalhsan kata tou Qeou thV Ierousalhm, kaqwV kata twn qewn twn lawn thV ghV, oitineV einai erga ceirwn anqrwpwn.

20

Kai proseuchqh peri toutwn EzekiaV o basileuV kai HsaiaV o profhthV, o uioV tou AmwV, kai ebohsan proV ton ouranon.

21

Kai apesteile KurioV aggelon, ostiV hfanise pantaV touV dunatouV en iscui kai touV arcontaV kai touV strathgouV en tw stratopedw tou basilewV thV AssuriaV. Kai epestreye me kathscummenon proswpon eiV thn ghn autou. Kai ote eishlqen eiV ton oikon tou qeou autou, oi exelqonteV ek twn splagcnwn autou eqanatwsan auton ekei en macaira.

22

Kai eswsen o KurioV ton Ezekian kai touV katoikouV thV Ierousalhm ek thV ceiroV Sennaceireim tou basilewV thV AssuriaV kai ek thV ceiroV pantwn, kai hsfalisen autouV kukloqen.

23

Kai eferan polloi dwra proV ton Kurion eiV Ierousalhm kai polutima pragmata proV Ezekian ton basilea tou Iouda× kai emegalunqh ektote enwpion pantwn twn eqnwn.

24

[] Kat' ekeinaV taV hmeraV hrrwsthsen o EzekiaV ewV qanatou× kai proseuchqh eiV ton Kurion× kai ephkousen autou kai edwken eiV auton shmeion.

25

Plhn den antapedwken o EzekiaV kata thn eiV auton euergesian× dioti ephrqh h kardia autou× oqen ephlqen orgh ep' auton kai epi ton Ioudan kai thn Ierousalhm.

26

Kai etapeinwqh o EzekiaV dia thn eparsin thV kardiaV autou, autoV kai oi katoikoi thV Ierousalhm, kai den hlqen ep' autouV h orgh tou Kuriou en taiV hmeraiV tou Ezekiou.

27

Apekthse de o EzekiaV plouton kai doxan pollhn sfodra× kai ekamen eiV eauton qhsaurouV arguriou kai crusiou kai liqwn polutimwn kai arwmatwn kai aspidwn kai pantoV eidouV skeuwn epiqumhtwn×

28

kai apoqhkaV dia to eisodhma tou sitou kai tou oinou kai tou elaiou× kai staulouV dia pan eidoV kthnwn kai mandraV dia poimnia.

29

Kai ekamen eiV eauton poleiV kai apekthse probata kai boaV eiV plhqoV× dioti o QeoV edwken eiV auton periousian pollhn sfodra.

30

Efraxen eti autoV o EzekiaV thn anw exodon twn udatwn tou Giwn, kai dihuqunen auta katw proV dusmaV thV polewV Dabid. Kai euwdwqh o EzekiaV eiV panta ta erga autou.

31

Epi twn presbewn omwV twn arcontwn thV BabulwnoV, oitineV esteilan proV auton dia na ereunhswsi peri tou qaumatoV tou genomenou en th gh, o QeoV egkatelipen auton, dia na dokimash auton, wste na gnwrish panta ta en th kardia autou.

32

Ai de loipai praxeiV tou Ezekiou kai ta eleh autou, idou, einai gegrammena en th orasei Hsaiou tou profhtou, uiou tou AmwV, en tw bibliw twn basilewn Iouda kai Israhl.

33

Kai ekoimhqh o EzekiaV meta twn paterwn autou, kai eqayan auton en tw uyhloterw twn tafwn twn uiwn Dabid× kai paV o IoudaV kai oi katoikoi thV Ierousalhm ekamon eiV auton timaV en tw qanatw autou× ebasileuse de ant' autou ManasshV o uioV autou.

2 Chronicles 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: