Modern Greek Bible

2 Chronicles 30

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 31

1

[] Afou de sunetelesqhsan panta tauta, paV o Israhl oi eureqenteV exhlqon eiV taV poleiV tou Iouda kai sunetriyan ta agalmata kai katekoyan ta alsh kai ekrhmnisan touV uyhlouV topouV kai ta qusiasthria apo pantoV tou Iouda kai Beniamin× to auto ekamon kai eiV ton Efraim kai Manassh, ewsou sunetelesan. Tote epestreyan panteV oi uioi Israhl, ekastoV eiV thn idiokthsian autou, eiV taV eautwn poleiV.

2

Kai dietaxen o EzekiaV taV diaireseiV twn ierewn kai twn Leuitwn, kata taV diaireseiV autwn, ekaston kata thn uphresian autou, touV iereiV kai touV LeuitaV, dia ta olokautwmata kai taV eirhnikaV prosforaV, dia na leitourgwsi kai na doxologwsi kai na umnwsin en taiV pulaiV twn skhnwmatwn tou Kuriou.

3

Dietaxe kai to meridion tou basilewV ek twn uparcontwn autou, dia taV olokautwseiV, dia taV prwinaV kai esperinaV olokautwseiV kai dia taV olokautwseiV twn sabbatwn kai twn neomhniwn kai twn epishmwn eortwn, kata to gegrammenon en tw nomw tou Kuriou.

4

Eipen eti proV ton laon ton katoikounta en Ierousalhm, na didh thn merida twn ierewn kai Leuitwn, dia na eniscuwntai en tw nomw tou Kuriou.

5

Kai kaqwV exedoqh o logoV, oi uioi Israhl eferan en afqonia aparcaV sitou, oinou kai elaiou kai melitoV kai pantwn twn gennhmatwn tou agrou× eferan eti en afqonia ta dekata pantoV pragmatoV.

6

Kai oi uioi Israhl kai Iouda, oi katoikounteV en touV polesin Iouda, kai autoi eferan ta dekata bown kai probatwn kai ta dekata twn agiwn pragmatwn twn afieroumenwn eiV Kurion ton Qeon autwn, kai eqesan kata swrouV.

7

En tw tritw mhni hrcisan na kamnwsi touV swrouV kai en tw ebdomw mhni eteleiwsan.

8

kai ote hlqon o EzekiaV kai oi arconteV kai eidon touV swrouV, huloghsan ton Kurion kai ton laon autou ton Israhl.

9

Epeita hrwthsen o EzekiaV touV iereiV kai touV LeuitaV peri twn swrwn.

10

Kai apekriqh proV auton AzariaV, o prwtoV iereuV, ek tou oikou Sadwk, kai eipen, Afou hrcisan na ferwsi taV prosforaV eiV ton oikon tou Kuriou, efagomen eiV cortasmon, kai eperisseuse plhqoV× dioti o KurioV huloghse ton laon autou× kai to enapoleifqen einai h megalh auth afqonia.

11

[] Tote eipen o EzekiaV na etoimaswsi tameia ek tw oikw tou Kuriou× kai htoimasan,

12

kai eiseferan en pistei taV prosforaV kai ta dekata kai ta afierwmata× ep' autwn de hto epistathV CwnaniaV o LeuithV kai met' auton Simei o adelfoV autou.

13

O de Iecihl kai AzaziaV kai Nacaq kai Asahl kai Ierimwq kai Iwzabad kai Elihl kai IsmaciaV kai Maaq kai BenaiaV hsan epithrhtai, upo thn odhgian tou Cwnaniou kai Simei tou adelfou autou, dia prostaghV Ezekiou tou basilewV kai Azariou tou epistatou tou oikou tou Qeou.

14

Kai Kwrh o uioV tou Iemna tou Leuitou, o pulwroV kata anatolaV, hto epi twn proairetikwn prosforwn tou Qeou, dia na dianemh taV prosforaV tou Kuriou kai ta agiwtata pragmata.

15

Kai met' auton Eden kai Miniamein kai IhsohV kai SemaiaV, AmariaV kai SecaniaV, en taiV polesi twn ierewn empepisteumenoi na dianemwsin eiV touV adelfouV autwn kata taV diaireseiV autwn, ex isou eiV ton megalon kai eiV ton mikron,

16

eiV panta ton eisercomenon eiV ton oikon tou Kuriou, to kaqhmerinon autou meridion, dia thn eiV ta upourghmata autwn uphresian autwn, kata taV diaireseiV autwn, ektoV twn arsenikwn autwn, ta opoia aphriqmhqhsan kata genealogian, apo triwn etwn hlikiaV kai epanw×

17

h apariqmhsiV de twn ierewn kai twn Leuitwn egeine kata ton oikon twn patriwn autwn, apo eikosi etwn hlikiaV kai epanw, kata ta upourghmata autwn, kata taV diaireseiV autwn×

18

kai eiV panta ta tekna autwn, taV gunaikaV autwn kai touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn, eiV pasan thn sunaxin, oitineV aphriqmhqhsan kata genealogian× dioti en pistei hgiasqhsan eiV ta agia.

19

Peri de twn uiwn Aarwn twn ierewn en toiV agroiV twn proasteiwn twn polewn autwn, hsan en ekasth polei anqrwpoi diwrismenoi kat' onoma dia na didwsi meridia eiV panta ta arsenika metaxu twn ierewn kai eiV panta ta apariqmhqenta metaxu twn Leuitwn.

20

Kai outwV ekamen o EzekiaV kaq' olon ton Ioudan× kai epraxe to kalon kai euqeV kai alhqinon enwpion Kuriou tou Qeou autou.

21

Kai eiV pan ergon, to opoion hrcisen eiV thn uphresian tou oikou tou Qeou, kai eiV ton nomon kai eiV ta prostagmata, ekzhtwn ton Qeon autou, ekamnen auto ex olhV thV kardiaV autou kai euwdouto.

2 Chronicles 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: