Modern Greek Bible

2 Chronicles 29

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 30

1

[] Kai apesteilen o EzekiaV proV panta ton Israhl kai Ioudan× egrayen eti epistolaV proV Efraim kai Manassh, dia na elqwsin eiV ton oikon tou Kuriou en Ierousalhm, na kamwsi pasca eiV Kurion ton Qeon tou Israhl.

2

Dioti sunebouleuqh o basileuV kai oi arconteV autou kai pasa h sunaxiV en Ierousalhm na kamwsi to pasca en tw deuterw mhni.

3

Epeidh den hdunhqhsan na kamwsin auto en tw kairw ekeinw, dioti oi iereiV den hsan arketa hgiasmenoi kai o laoV den hto sunhgmenoV en Ierousalhm.

4

Kai hrese to pragma eiV ton basilea kai eiV pasan thn sunaxin.

5

Oqen apefasisan na diakhruxwsi dia pantoV tou Israhl, apo Bhr-sabee ewV Dan, na elqwsi dia na kamwsi pasca eiV Kurion ton Qeon tou Israhl en Ierousalhm× dioti apo pollou cronou den eicon kamei kata to gegrammenon.

6

Kai uphgan oi tacudromoi meta twn epistolwn para tou basilewV kai twn arcontwn autou, dia pantoV tou Israhl kai Iouda, kai kata thn prostaghn tou basilewV, legonteV, uioi Israhl, epistreyate proV Kurion ton Qeon tou Abraam, Isaak kai Israhl× kai autoV qelei epistreyei eiV touV enapoleifqentaV apo saV, osoi dieswqhte ek ceiroV twn basilewn thV AssuriaV×

7

kai mh ginesqe kaqwV oi patereV saV kai kaqwV oi adelfoi saV, oitineV hsebhsan eiV Kurion ton Qeon twn paterwn autwn× kai paredwken autouV eiV erhmwsin, wV blepete×

8

twra mh sklhrunhte ton trachlon saV, kaqwV oi patereV saV× upotacqhte eiV ton Kurion kai eiselqete eiV to agiasthrion autou, to opoion hgiasen eiV ton aiwna× kai douleusate Kurion ton Qeon saV, dia na apostreyh thn exayin tou qumou autou af' umwn×

9

dioti ean epistreyhte proV ton Kurion, oi adelfoi saV kai ta tekna saV qelousin eurei eleoV emprosqen twn aicmalwtisantwn autouV, kai qelousin epanelqei eiV thn ghn tauthn× dioti oiktirmwn kai elehmwn einai KurioV o QeoV saV kai den qelei apostreyei to proswpon autou apo saV, ean epistreyhte proV auton.

10

Kai dihlqon oi tacudromoi apo polewV eiV polin dia thV ghV tou Efraim kai Manassh kai ewV Zaboulwn× plhn ekeinoi kategelasan autouV kai emukthrisan autouV.

11

TineV omwV ek tou Ashr kai Manassh kai Zaboulwn upeklinan kai hlqon eiV Ierousalhm.

12

Kai epi Ioudan hto ceir Qeou, wste na dwsh eiV autouV kardian mian, dia na kamwsi thn prostaghn tou basilewV kai twn arcontwn, kata ton logon tou Kuriou.

13

[] Kai sunhcqhsan eiV Ierousalhm laoV poluV, dia na kamwsi thn eorthn twn azumwn en tw mhni tw deuterw, sunaxiV megalh sfodra.

14

Kai shkwqenteV, afhresan ta qusiasthria ta en Ierousalhm× kai panta ta qusiasthria tou qumiamatoV afhresan kai erriyan auta eiV ton ceimarron Kedrwn.

15

Kai equsiasan to pasca th dekath tetarth tou deuterou mhnoV× kai entraphsan oi iereiV kai oi Leuitai, kai agiasqenteV eiseferan olokautwmata eiV ton oikon tou Kuriou.

16

Kai estaqhsan en tw topw autwn, kata thn taxin autwn, kata ton nomon MwusewV tou anqrwpou tou Qeou× kai errantizon oi iereiV to aima, lambanonteV ek thV ceiroV twn Leuitwn.

17

Dioti hsan polloi en th sunaxei, oi mh agiasqenteV× dia touto elabon oi Leuitai to fortion na sfaxwsi ta arnia tou pasca dia panta ton mh kaqaron, dia na agiaswsin autouV eiV ton Kurion.

18

Epeidh mega meroV ek tou laou, polloi ek tou Efraim kai Manassh, Issacar kai Zaboulwn den eicon kaqarisqh, all' etrwgon to pasca ouci kata to gegrammenon× o EzekiaV omwV edehqh uper autwn, legwn, O agaqoV KurioV aV geinh ilewV eiV panta,

19

ostiV kateuqunei thn kardian autou eiV to na ekzhth ton Qeon, Kurion ton Qeon twn paterwn autou, kai an den ekaqarisqh kata ton kaqarismon tou agiasthriou.

20

Kai ephkousen o KurioV tou Ezekiou kai sunecwrhse ton laon.

21

[] Kai ekamon oi uioi Israhl oi eureqenteV en Ierousalhm thn eorthn twn azumwn epta hmeraV en eufrosunh megalh× kai umnoun oi Leuitai kai oi iereiV ton Kurion kaq' ekasthn hmeran, ton Kurion, me organa dunata.

22

Kai elalhsen o EzekiaV kata thn kardian pantwn twn Leuitwn twn econtwn sunesin agaqhn peri tou Kuriou× kai etrwgon en th eorth epta hmeraV, qusiazonteV qusiaV eirhnikaV kai doxologounteV Kurion ton Qeon twn paterwn autwn.

23

Kai sunebouleuqh pasa h sunaxiV na kamwsin allaV epta hmeraV× kai ekamon allaV epta hmeraV eufrosunhn.

24

Dioti proseferen EzekiaV, o basileuV tou Iouda, eiV thn sunaxin ciliouV boaV kai epta ciliadaV probatwn× kai oi arconteV proseferan eiV thn sunaxin ciliouV boaV kai deka ciliadaV probatwn× kai hgiasqhsan polloi iereiV.

25

Kai eufranqhsan pasa h sunaxiV tou Iouda kai oi iereiV kai oi Leuitai kai pasa h sunaxiV h sunelqousa ek tou Israhl kai oi xenoi oi elqonteV ek thV ghV tou Israhl kai oi katoikounteV en Iouda.

26

Kai egeinen eufrosunh megalh en Ierousalhm× dioti apo twn hmerwn tou SolomwntoV uiou tou Dabid basilewV tou Israhl, den egeine toiouton pragma en Ierousalhm.

27

Meta tauta shkwqenteV oi iereiV oi Leuitai huloghsan ton laon× kai ephkousqh h fwnh autwn, kai hlqen h proseuch autwn eiV ton ouranon, to agion katoikhthrion tou Kuriou.

2 Chronicles 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: