Modern Greek Bible

2 Chronicles 28

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 29

1

[] O EzekiaV ebasileusen hlikiaV eikosipente etwn, kai ebasileusen eikosiennea eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Abia, qugathr tou Zacariou.

2

Kai epraxe to euqeV enwpion Kuriou, kata panta osa epraxe Dabid o pathr autou.

3

OutoV en tw prwtw etei thV basileiaV autou, ton prwton mhna, hnoixe taV quraV tou oikou tou Kuriou kai epeskeuasen autaV.

4

Kai eishgage touV iereiV kai touV LeuitaV, kai sunhgagen autouV eiV thn anatolikhn plateian,

5

kai eipe proV autouV, Akousate mou, Leuitai× Agiasqhte twra, kai agiasate ton naon Kuriou tou Qeou twn paterwn saV kai ekbalete thn akaqarsian ek tou agiou topou.

6

Dioti oi patereV hmwn parhnomhsan kai epraxan ponhra enwpion Kuriou tou Qeou hmwn kai egkatelipon auton, kai apestreyan ta proswpa autwn apo tou katoikhthriou tou Kuriou kai estreyan ta nwta×

7

kai ekleisan taV quraV tou pronaou kai esbesan touV lucnouV kai qumiama den equmiazon kai olokautwmata den proseferon eiV ton Qeon tou Israhl en tw agiw topw.

8

Dia touto h orgh tou Kuriou hlqen epi ton Ioudan kai thn Ierousalhm, kai paredwken autouV eiV diasporan, eiV ekstasin kai eiV surigmon, kaqwV blepete me touV ofqalmouV saV.

9

Dioti idou, oi patereV hmwn epeson dia macairaV× kai oi uioi hmwn kai ai qugatereV hmwn kai ai gunaikeV hmwn einai dia touto eiV aicmalwsian.

10

Twra loipon ecw en th kardia mou na kamw diaqhkhn proV ton Kurion ton Qeon tou Israhl, dia na apostreyh thn orghn tou qumou autou af' hmwn.

11

Tekna mou, mh planasqe twra× dioti o KurioV saV exelexe dia na paristasqe enwpion autou, na uphrethte auton kai na hsqe leitourgoi autou kai na qumiazhte.

12

[] Tote eshkwqhsan oi Leuitai, Maaq o uioV tou Amasai kai Iwhl o uioV tou Azariou, ek twn uiwn twn Kaaqitwn× ek de twn uiwn tou Merari, KeiV o uioV tou Abdi kai AzariaV o uioV tou Ialelehl× kai ek twn Ghrswnitwn, Iwac o uioV tou Zimma kai Eden o uioV tou Iwac×

13

kai ek twn uiwn tou Elisafan, Simri kai Ieihl× kai ek twn uiwn tou Asaf, ZacariaV kai MatqaniaV×

14

kai ek twn uiwn tou Aiman, Iecihl kai Simei× kai ek twn uiwn tou Iedouqoun, SemaiaV kai Ozihl.

15

Kai sunhgagon touV adelfouV autwn kai hgiasqhsan kai hlqon, wV prosetaxen o basileuV dia tou logou tou Kuriou, na kaqariswsi ton oikon tou Kuriou.

16

Kai eishlqon oi iereiV eiV to endoteron tou oikou tou Kuriou, dia na kaqariswsin auton× kai exebalon pasan thn akaqarsian thn eureqeisan en tw naw tou Kuriou, en th aulh tou oikou tou Kuriou× oi de Leuitai labonteV, eferan exw eiV ton ceimarron Kedrwn.

17

Kai hrcisan na agiazwsi th prwth tou mhnoV tou prwtou, kai th ogdoh hmera tou mhnoV eishlqon eiV ton pronaon tou Kuriou. Kai hgiasan ton oikon tou Kuriou en oktw hmeraiV, kai th dekath ekth tou mhnoV tou prwtou eteleiwsan.

18

Tote eishlqon proV Ezekian ton basilea kai eipon, Ekaqarisamen olon ton oikon tou Kuriou kai to qusiasthrion thV olokautwsewV kai panta ta skeuh autou kai thn trapezan thV proqesewV kai panta ta skeuh authV×

19

kai panta ta skeuh, ta opoia emianen o basileuV Acaz epi thV basileiaV autou, ote apestathsen, htoimasamen kai hgiasamen× kai idou, einai emprosqen tou qusiasthriou tou Kuriou.

20

[] Tote exhgerqh EzekiaV o basileuV, kai sunagagwn touV arcontaV thV polewV, anebh proV ton oikon tou Kuriou.

21

Kai eferan epta moscouV kai epta kriouV kai epta arnia kai epta tragouV dia prosforan peri amartiaV uper thV basileiaV kai uper tou agiasthriou kai uper tou Iouda. Kai eipe proV touV iereiV, touV uiouV Aarwn, na prosferwsin auta epi tou qusiasthriou tou Kuriou.

22

Kai esfaxan touV moscouV× kai paralabonteV oi iereiV to aima, errantisan epi to qusiasthrion× omoiwV esfaxan touV kriouV kai errantisan to aima epi to qusiasthrion× kai esfaxan ta arnia kai errantisan to aima epi to qusiasthrion.

23

Epeita proshgagon touV tragouV, dia thn peri amartiaV prosforan, emprosqen tou basilewV kai thV sunaxewV, oi de epeqesan taV ceiraV autwn ep' autouV×

24

kai esfaxan autouV oi iereiV kai errantisan to aima autwn peri amartiaV epi to qusiasthrion, dia na kamwsin exilewsin uper pantoV tou Israhl× dioti o basileuV prosetaxe to olokautwma kai thn peri amartiaV prosforan uper pantoV tou Israhl.

25

Kai esthse touV LeuitaV en tw oikw tou Kuriou en kumbaloiV, en yalthrioiV kai en kiqaraiV, kata to prostagma tou Dabid kai Gad tou blepontoV tou basilewV kai Naqan tou profhtou× dioti to prostagma hto para Kuriou dia twn profhtwn autou.

26

Kai estaqhsan oi Leuitai me ta organa tou Dabid kai oi iereiV me taV salpiggaV.

27

Kai eipen o EzekiaV na prosferwsi thn olokautwsin epi tou qusiasthriou. Kai ote hrcisen h olokautwsiV, hrcisen o umnoV tou Kuriou, me taV salpiggaV kai me ta organa ta diwrismena para tou Dabid basilewV tou Israhl.

28

Kai prosekunei pasa h sunaxiV kai eyallon oi yaltwdoi kai oi salpigktai esalpizon× olon touto exhkolouqei ewsou eteleiwsen h olokautwsiV.

29

Kai wV eteleiwsan prosferonteV, eklinan o basileuV kai panteV oi eureqenteV met' autou kai prosekunhsan.

30

Kai eipe proV touV LeuitaV EzekiaV o basileuV kai oi arconteV na umnwsi ton Kurion me touV logouV tou Dabid kai Asaf tou blepontoV. Kai umnhsan en eufrosunh kai kuyanteV prosekunhsan.

31

Tote apokriqeiV o EzekiaV eipe, Twra eisqe kaqierwmenoi eiV ton Kurion× proselqete kai prosferete qusiaV kai eucaristhriouV prosforaV en tw oikw tou Kuriou. Kai proseferen h sunaxiV qusiaV kai eucaristhriouV prosforaV, kai paV proqumoV thn kardian, olokautwmata.

32

Kai egeinen o ariqmoV twn olokautwmatwn, ta opoia proseferen h sunaxiV, ebdomhkonta moscoi, ekaton krioi, diakosia arnia× panta tauta hsan dia olokautwsin proV ton Kurion.

33

Ta de afierwmata hsan exakosioi boeV kai triscilia probata.

34

Oi iereiV omwV hsan oligoi kai den hdunanto na ekderwsi panta ta olokautwmata× oqen oi adelfoi autwn oi Leuitai ebohqhsan autouV, ewsou h ergasia sunetelesqh kai ewsou hgiasqhsan oi iereiV× dioti oi Leuitai estaqhsan euquteroi thn kardian eiV to na agiasqwsi, para oi iereiV.

35

Eti de ta olokautwmata hsan polla, meta twn steatwn twn eirhnikwn prosforwn, kai meta twn spondwn di' ekaston olokautwma. OutwV apokatestaqh h uphresia tou oikou tou Kuriou.

36

Kai eufranqh o EzekiaV kai paV o laoV, oti o QeoV prodieqese ton laon× epeidh to pragma egeinen aifnidiwV.

2 Chronicles 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: