Modern Greek Bible

2 Chronicles 27

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 28

1

[] Eikosi etwn hlikiaV hto o Acaz ote ebasileuse, kai ebasileuse dekaex eth en Ierousalhm× den epraxen omwV to euqeV enwpion Kuriou, wV o Dabid o pathr autou×

2

alla periepathsen en taiV odoiV twn basilewn tou Israhl kai ekamen eti eidwla cwneuta eiV touV Baaleim.

3

Kai autoV equmiasen en th koiladi tou uiou Ennom kai diebibase ta tekna autou dia tou puroV, kata ta bdelugmata twn eqnwn ta opoia exediwxen o KurioV ap' emprosqen twn uiwn Israhl.

4

Kai equsiaze kai equmiazen epi touV uyhlouV topouV kai epi touV lofouV kai upokatw pantoV dendrou prasinou.

5

Dia touto paredwken auton KurioV o QeoV autou eiV thn ceira tou basilewV thV SuriaV× kai epataxan auton, kai elabon aicmalwtouV mega plhqoV ex autwn kai eferan autouV eiV Damaskon. Kai paredoqh eti eiV thn ceira tou basilewV tou Israhl, ostiV epataxen auton en sfagh megalh.

6

[] Dioti Feka o uioV tou Remalia eqanatwsen ek tou Iouda ekaton eikosi ciliadaV en mia hmera, pantaV dunatouV en iscui, epeidh egkatelipon Kurion ton Qeon twn paterwn autwn.

7

Kai Zicri, anhr dunatoV ek tou Efraim, eqanatwse Maasian ton uion tou basilewV kai Azrikam ton epistathn tou palatiou kai Elkana ton deuteron meta ton basilea.

8

Kai hcmalwtisan oi uioi Israhl ek twn adelfwn autwn diakosiaV ciliadaV, gunaikaV, uiouV kai qugateraV, kai elabon eti lafura polla ex autwn kai eferan ta lafura eiV Samareian.

9

Hto de ekei profhthV tou Kuriou, onomazomenoV Wdhd× kai exhlqen eiV apanthsin tou strateumatoV tou ercomenou eiV Samareian kai eipe proV autouV, Idou, epeidh KurioV o QeoV twn paterwn saV equmwqh kata tou Iouda, paredwken autouV eiV thn ceira saV× kai seiV eqanatwsate autouV en mania, htiV efqasen ewV tou ouranou×

10

kai twra legete na upotaxhte eiV eautouV touV uiouV Iouda kai thV Ierousalhm dia doulouV kai doulaV× den einai me saV, me saV malista, amartiai enantion Kuriou tou Qeou saV;

11

twra loipon akousate mou kai epistreyate touV aicmalwtouV, touV opoiouV hcmalwtisate ek twn adelfwn saV× dioti orgh qumou Kuriou epikeitai eiV esaV.

12

Kai eshkwqhsan tineV ek twn arcontwn twn uiwn Efraim, AzariaV o uioV tou Iwanan, BaraciaV o uioV tou Mesillemwq kai EzekiaV o uioV tou Salloum kai Amasa o uioV tou Adlai enantion twn ercomenwn apo tou polemou,

13

kai eipon proV autouV, Den qelete eisaxei edw touV aicmalwtouV× dioti enw hnomhsamen eiV Kurion, qelete na prosqeshte eiV taV amartiaV hmwn kai eiV taV anomiaV hmwn× dioti megalh einai anomia hmwn, kai orgh qumou epikeitai epi ton Israhl.

14

Kai afhkan oi polemistai touV aicmalwtouV kai ta lafura enwpion twn arcontwn kai pashV thV sunaxewV.

15

Kai shkwqenteV oi andreV, oi onomasqenteV kat' onoma, elabon touV aicmalwtouV kai pantaV touV gumnouV autwn enedusan ek twn lafurwn× kai afou enedusan autouV kai upedhmatwsan autouV kai edwkan eiV autouV na fagwsi kai na piwsi kai hleiyan autouV, kai pantaV touV adunatouV ex autwn metekomisan epi onouV kai eferan autouV eiV Iericw, thn polin twn foinikwn, proV touV adelfouV autwn× kai epestreyan eiV Samareian.

16

[] Kata ton kairon ekeinon o basileuV Acaz apesteile proV touV basileiV thV AssuriaV, dia na bohqhswsin auton.

17

Dioti elqonteV palin oi Idoumaioi epataxan ton Ioudan kai elabon aicmalwtouV.

18

Kai eformhsanteV oi Filistaioi eiV taV poleiV thV pedinhV kai thV meshmbrinhV tou Iouda× ekurieusan thn Baiq-semeV kai thn Aialwn kai thn Gedhrwq, kai thn Sokcw kai taV kwmaV authV, kai thn Qamna kai taV kwmaV authV, kai thn Gimzw kai taiV kwmaV authV× kai katwkhsan ekei.

19

Dioti o KurioV etapeinwse ton Ioudan dia ton Acaz basilea tou Israhl× epeidh diefqeire ton Ioudan kai hsebhse sfodra eiV ton Kurion.

20

Kai hlqe proV auton o Qelgaq-felnasar, basileuV thV AssuriaV, kai kateqliyen auton anti na endunamwsh auton.

21

Dioti o Acaz, labwn touV qhsaurouV tou oikou tou Kuriou kai tou oikou tou basilewV kai twn arcontwn, edwken eiV ton basilea thV AssuriaV× plhn ouci eiV bohqeian autou.

22

Kai en tw kairw thV stenocwriaV autou eti mallon parhnomhsen eiV ton Kurion autoV o basileuV Acaz.

23

Kai equsiazen eiV touV qeouV thV Damaskou, touV pataxantaV auton× kai elegen, Epeidh oi qeoi tou basilewV thV SuriaV bohqousin autouV, eiV toutouV qelw qusiasei, dia na bohqhswsi kai eme. Ekeinoi omwV estaqhsan h fqora autou kai pantoV tou Israhl.

24

Kai sunhqroisen o Acaz ta skeuh tou oikou tou Qeou, kai katekoye ta skeuh tou oikou tou Qeou kai ekleise taV quraV tou oikou tou Kuriou, kai ekamen eiV eauton qusiasthria en pash gwnia en Ierousalhm.

25

Kai en pash polei tou Iouda ekamen uyhlouV topouV, dia na qumiazh eiV allouV qeouV, kai parwrgise Kurion ton Qeon twn paterwn autou.

26

Ai de loipai praxeiV autou kai pasai ai odoi autou, ai prwtai kai ai escatai, idou, einai gegrammenai en tw bibliw twn basilewn tou Iouda kai Israhl.

27

Kai ekoimhqh o Acaz meta twn paterwn autou, kai eqayan auton en th polei, en Ierousalhm× den eferan omwV auton eiV touV tafouV twn basilewn tou Israhl× ebasileuse de ant' autou EzekiaV o uioV autou.

2 Chronicles 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: