Modern Greek Bible

2 Chronicles 25

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 26

1

[] Elabe de paV o laoV tou Iouda ton Ozian, onta hlikiaV dekaex etwn, kai ekamon auton basilea anti tou patroV autou Amasiou.

2

OutoV wkodomhse thn Ailwq kai epestreyen authn eiV ton Ioudan, afou o basileuV ekoimhqh meta twn paterwn autou.

3

Dekaex etwn hlikiaV hto o OziaV ote ebasileuse, kai ebasileuse penthkonta duo eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Iecolia ex Ierousalhm.

4

Kai epraxe to euqeV enwpion Kuriou, kata panta osa epraxen AmasiaV o pathr autou.

5

Kai exezhtei ton Qeon en taiV hmeraiV tou Zacariou, tou nohmonoV eiV taV oraseiV tou Qeou× kai oson kairon exezhtei ton Kurion, euwdonen auton o QeoV.

6

Kai exhlqe kai epolemhsen enantion twn Filistaiwn, kai ekrhmnise to teicoV thV Gaq kai to teicoV thV Iabnh kai to teicoV thV Azwtou kai wkodomhse poleiV en Azwtw kai en FilistaioiV.

7

Kai ebohqhsen auton o QeoV enantion twn Filistaiwn kai enantion twn Arabwn twn katoikountwn en Gour-baal, kai twn Meouneim.

8

Kai edwkan oi Ammwnitai dwra eiV ton Ozian× kai diedoqh to onoma autou ewV thV eisodou thV Aiguptou× dioti ekrataiwqh eiV akron.

9

Kai wkodomhsen o OziaV purgouV en Ierousalhm, epi thV pulhV thV gwniaV kai epi thV pulhV thV faraggoV kai epi twn gwniwn, kai wcurwsen autouV.

10

Wikodomhsen eti purgouV en th erhmw kai hnoixe polla freata× dioti eice kthnh polla kai en toiV camhloiV topoiV kai en taiV pediasi kai gewrgouV kai ampelourgouV en th oreinh kai en tw Karmhlw× dioti hgapa thn gewrgian.

11

Kai eicen o OziaV strateuma polemistwn, exercomenwn eiV polemon kata tagmata, kata ton ariqmon thV apariqmhsewV autwn genomenhV upo Ieihl tou grammatewV kai Maasia tou epistatou, upo thn odhgian tou Ananiou, enoV twn strathgwn tou basilewV.

12

PaV o ariqmoV twn archgwn twn patriwn twn dunatwn en iscui hto duo ciliadeV exakosioi.

13

Kai upo thn odhgian autwn hto dunamiV polemikh, triakosiai epta ciliadeV kai pentakosioi, dunatoi kai andreioi eiV ton polemon, dia na bohqwsi ton basilea enantion twn ecqrwn.

14

Kai htoimasen eiV autouV o OziaV, eiV apan to strateuma, qureouV kai logcaV kai perikefalaiaV kai qwrakaV kai toxa kai sfendonaV dia liqouV.

15

Kai ekamen en Ierousalhm mhcanaV, efeurhmenaV upo mhcanikwn, dia na hnai epi twn purgwn kai epi twn gwniwn, wste na riptwsi di' autwn belh kai liqouV megalouV× kai exhlqe to onoma autou makran× dioti ebohqeito qaumasiwV, ewsou ekrataiwqh.

16

[] All' afou ekrataiwqh, ephrqh h kardia autou eiV diafqoran× kai hsebhsen eiV Kurion ton Qeon autou kai eishlqen eiV ton naon tou Kuriou dia na qumiash epi to qusiasthrion tou qumiamatoV.

17

Kai AzariaV o iereuV eishlqe katopin autou, kai met' autou ogdohkonta iereiV tou Kuriou, andreV dunatoi×

18

kai antesthsan eiV ton Ozian ton basilea kai eipon proV auton, Den anhkei eiV se, Ozia, na qumiashV eiV ton Kurion, all' eiV touV iereiV touV uiouV tou Aarwn, touV kaqierwmenouV na qumiazwsin× exelqe ek tou agiasthriou× dioti hsebhsaV× kai touto den qelei eisqai proV doxan eiV se para Kuriou tou Qeou.

19

O de OziaV, ecwn en th ceiri autou qumiathrion dia na qumiash, equmwqh× kai enw equmwqh proV touV iereiV, aneteilen h lepra en tw metwpw autou emprosqen twn ierewn en tw oikw tou Kuriou, plhsion tou qusiasthriou tou qumiamatoV.

20

Kai anebleyen eiV auton AzariaV o iereuV o prwtoV kai panteV oi iereiV, kai idou, hto leproV kata to metwpon autou× kai espeusan na ekbalwsin auton ekeiqen× kai autoV malista espeuse na exelqh, dioti epataxen auton o KurioV.

21

Kai hto o OziaV o basileuV leproV ewV thV hmeraV tou qanatou autou× kai katwkei en oikw kecwrismenw leproV× dioti apekoph apo tou oikou tou Kuriou× hto de epi tou oikou tou basilewV Iwqam o uioV autou, krinwn ton laon thV ghV.

22

Ai de loipai praxeiV tou Oziou, ai prwtai kai ai escatai, egrafhsan upo Hsaiou tou profhtou uiou tou AmwV.

23

Kai ekoimhqh o OziaV meta twn paterwn autou, kai eqayan auton meta twn paterwn autou en tw pediw thV tafhV twn basilewn× dioti eipon, Einai leproV. Kai ebasileusen ant' autou Iwqam o uioV autou.

2 Chronicles 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: