Modern Greek Bible

2 Chronicles 24

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 25

1

[] Eikosipente etwn hlikiaV ebasileusen o AmasiaV, kai ebasileusen eikosiennea eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Iwadan, ex Ierousalhm.

2

Kai epraxe to euqeV enwpion Kuriou, plhn ouci en kardia teleia.

3

WV de h basileia ekrataiwqh eiV auton, eqanatwse touV doulouV autou touV foneusantaV ton basilea ton patera autou×

4

ta tekna omwV autwn den eqanatwsen, wV einai gegrammenon en tw nomw, en tw bibliw tou MwusewV, opou o KurioV prosetaxe, legwn, oi patereV den qelousi qanatonesqai dia ta tekna, oude ta tekna qelousi qanatonesqai dia touV pateraV× all' ekastoV qelei qanatonesqai dia to eautou amarthma.

5

Kai sunhgagen o AmasiaV ton Ioudan, kai katesthsen ex autwn ciliarcouV kai ekatontarcouV, kat' oikouV patriwn, dia pantoV tou Iouda kai Beniamin× kai hriqmhsen autouV apo eikosi etwn kai epanw, kai eurhken autouV triakosiaV ciliadaV, eklektouV, exercomenouV eiV polemon, kratountaV logchn kai aspida.

6

Emisqwsen eti ek tou Israhl ekaton ciliadaV dunatwn en iscui, di' ekaton talanta arguriou.

7

Hlqe de proV auton anqrwpoV tou Qeou, legwn, Basileu, aV mh elqh meta sou to strateuma tou Israhl× dioti o KurioV den einai meta tou Israhl, meta pantwn twn uiwn Efraim×

8

all' ean qelhV na upaghV, kame touto× endunamwqhti dia ton polemon× o QeoV omwV qelei se katatropwsei emprosqen tou ecqrou× dioti o QeoV ecei dunamin na bohqhsh kai na katatropwsh.

9

O de AmasiaV eipe proV ton anqrwpon tou Qeou, Alla ti qelomen kamei dia ta ekaton talanta, ta opoia edwka eiV to strateuma tou Israhl; Kai o anqrwpoV tou Qeou apekriqh, O KurioV einai dunatoV na dwsh eiV se pleiotera toutwn.

10

Tote diecwrisen autouV o AmasiaV, to strateuma to elqon proV auton ek tou Efraim, dia na epistreywsin eiV ton topon autwn× kai exhfqh sfodra o qumoV autwn kata tou Iouda, kai epestreyan eiV ton topon autwn me exayin qumou.

11

Enedunamwqh de o AmasiaV kai exhgage ton laon autou kai uphgen eiV thn koilada tou alatoV kai epataxe touV uiouV Sheir deka ciliadaV.

12

Kai deka ciliadaV zwntaV hcmalwtisan oi uioi Iouda, kai eferan autouV eiV to akron tou krhmnou kai katekrhmnizon autouV apo tou akrou tou krhmnou, wste panteV dierraghsan.

13

Oi andreV omwV tou strateumatoV, to opoion apepemyen o AmasiaV, dia na mh upagwsi met' autou eiV polemon, epepeson epi taV poleiV tou Iouda, apo SamareiaV ewV Baiq-wrwn, kai epataxan treiV ciliadaV ex autwn kai elabon lafura polla.

14

[] Afou de o AmasiaV epestreyen apo thV sfaghV twn Idoumaiwn, efere touV qeouV twn uiwn Sheir kai esthsen autouV eiV eauton qeouV kai prosekunhsen emprosqen autwn kai equmiasen eiV autouV.

15

Dia touto exhfqh h orgh tou Kuriou kata tou Amasiou× kai apesteile proV auton profhthn kai eipe proV auton, Dia ti exezhthsaV touV qeouV tou laou, oitineV den hdunhqhsan na eleuqerwswsi ton laon autwn ek thV ceiroV sou;

16

Kai enw elalei proV auton, o basileuV eipe proV auton, Sumboulon se ekamon tou basilewV; pauson× dia ti na qanatwqhV; Kai epausen o profhthV, eipwn, Exeurw oti o QeoV ebouleuqh na se exoloqreush, epeidh ekameV touto kai den uphkousaV eiV thn sumboulhn mou.

17

[] Tote sunebouleuqh AmasiaV o basileuV tou Iouda kai apesteile proV ton IwaV uion tou Iwacaz, uiou tou Ihou, ton basilea tou Israhl, legwn, Elqe, na idwmen allhlouV proswpikwV.

18

Kai apesteilen IwaV o basileuV tou Israhl proV ton Amasian basilea tou Iouda, legwn, H akanqa h en tw Libanw apesteile proV thn kedron thn en tw Libanw, legousa, DoV thn qugatera sou eiV ton uion mou dia gunaika× plhn diebh qhrion tou agrou to en tw Libanw, kai katepathse thn akanqan.

19

Su legeiV, idou, epataxaV ton Edwm× kai h kardia sou ephrqh eiV kauchsin× kaqou twra en tw oikw sou× dia ti emplekesai eiV kakon, dia to opoion hqeleV pesei, su kai o IoudaV meta sou;

20

All' o AmasiaV den uphkouse× dioti ek Qeou hto touto, dia na paradwsh autouV eiV thn ceira twn ecqrwn, epeidh exezhthsan touV qeouV tou Edwm.

21

Anebh loipon IwaV o basileuV tou Israhl× kai eidon allhlouV proswpikwV, autoV kai AmasiaV o basileuV tou Iouda, en Baiq-semeV, htiV einai tou Iouda.

22

Kai ektuphqh o IoudaV emprosqen tou Israhl, kai efugon ekastoV eiV taV skhnaV autou.

23

Kai sunelaben IwaV o basileuV tou Israhl Amasian ton basilea tou Iouda, uion tou IwaV uiou tou Iwacaz, en Baiq-semeV, kai eferen auton eiV Ierousalhm kai katedafise to teicoV thV Ierousalhm apo thV pulhV Efraim ewV thV pulhV thV gwniaV, tetrakosiaV phcaV.

24

Kai labwn pan to crusion kai to argurion kai panta ta skeuh ta eureqenta en tw oikw tou Qeou meta tou Wbhd-edwm, kai touV qhsaurouV tou oikou tou basilewV, kai anqrwpouV enecura, epestreyen eiV Samareian.

25

Ezhse de AmasiaV o uioV tou IwaV o basileuV tou Iouda, meta ton qanaton tou IwaV uiou tou Iwacaz basilewV tou Israhl, dekapente eth.

26

Ai de loipai praxeiV tou Amasiou, ai prwtai kai ai escatai, idou, den einai gegrammenai en tw bibliw twn basilewn tou Iouda kai tou Israhl;

27

Kai usteron afou estrafh o AmasiaV apo opisqen tou Kuriou, ekamon sunwmosian kat' autou en Ierousalhm× kai efugen eiV LaceiV× apesteilan omwV katopin autou eiV LaceiV kai eqanatwsan auton ekei.

28

Kai eferan auton epi ippwn, kai eqayan auton meta twn paterwn autou en polei Iouda.

2 Chronicles 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: