Modern Greek Bible

2 Chronicles 22

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 23

1

[] En de tw ebdomw etei ekrataiwqh o Iwdae, kai labwn touV ekatontarcouV, Azarian ton uion tou Ieroam kai Ismahl ton uion tou Iwanan kai Azarian ton uion tou Wbhd kai Maasian ton uion tou Adaiou kai Elisafat ton uion tou Zicri, ekame sunqhkhn met' autwn.

2

Kai perihlqon ton Ioudan kai sunhgagon touV LeuitaV ek paswn twn polewn tou Iouda kai touV archgouV twn patriwn tou Israhl, kai hlqon eiV Ierousalhm.

3

Kai pasa h sunaxiV ekame sunqhkhn meta tou basilewV en tw oikw tou Qeou. Kai eipe proV autouV, Idou, o uioV tou basilewV qelei basileusei, kaqwV elalhse KurioV peri twn uiwn tou Dabid.

4

Touto einai to pragma, to opoion qelete kamei× to triton apo saV oi eisercomenoi to sabbaton, ek twn ierewn kai ek twn Leuitwn, qelousi fulattei en taiV pulaiV×

5

kai to triton en tw oikw tou basilewV× kai to triton en th pulh tou qemeliou× apaV de o laoV en taiV aulaiV tou oikou tou Kuriou×

6

kai oudeiV qelei eisercesqai eiV ton naon tou Kuriou, eimh oi iereiV kai osoi ek twn Leuitwn leitourgousin× autoi qelousin eisercesqai, dioti einai agioi apaV de o laoV qelei fulattei thn fulakhn tou Kuriou×

7

kai oi Leuitai qelousi perikuklonei ton basilea kuklw, ekastoV ecwn ta opla autou en th ceiri autou× kai ostiV eiselqh eiV ton oikon, aV qanatonetai kai qelete eisqai meta tou basilewV, otan eiserchtai kai otan exerchtai.

8

Kai ekamon oi Leuitai kai paV o IoudaV kata panta osa prosetaxen Iwdae o iereuV, kai elabon ekastoV touV andraV autou, touV eisercomenouV to sabbaton, meta twn exercomenwn to sabbaton× dioti Iwdae o iereuV den apelue taV taxeiV.

9

Kai edwken Iwdae o iereuV eiV touV ekatontarcouV taV logcaV kai touV qureouV kai taV aspidaV tou basilewV Dabid, taV en tw oikw tou Qeou.

10

Kai esthse panta ton laon, ekaston andra econta ta opla autou en th ceiri autou, ta apo thV dexiaV pleuraV tou oikou ewV thV aristeraV pleuraV tou oikou, plhsion tou qusiasthriou kai tou naou, kuklw tou basilewV.

11

Tote exhgagon ton uion tou basilewV, kai epeqesan ep' auton to diadhma kai to marturion, kai ekamon auton basilea. Kai ecrisan auton o Iwdae kai oi uioi autou kai eipon, Zhtw o basileuV.

12

[] Kai akousasa h Goqolia thn fwnhn tou laou trecontoV kai eufhmountoV ton basilea, hlqe proV ton laon eiV ton oikon tou Kuriou.

13

Kai eide, kai idou, o basileuV istato plhsion tou stulou autou en th eisodw, kai oi arconteV kai ai salpiggeV plhsion tou basilewV× kai paV o laoV thV ghV ecaire kai esalpizon en taiV salpigxi, kai oi yaltwdoi eyallon en toiV mousikoiV organoiV kai osoi hsan episthmoneV eiV to umnwdein× tote dierrhxen h Goqolia ta imatia authV kai eipe, Prodosia. Prodosia.

14

Kai exhgagen Iwdae o iereuV touV ekatontarcouV, touV archgouV tou strateumatoV, kai eipe proV autouV, Ekbalete authn exw twn taxewn× kai ostiV akolouqhsh authn, aV qanatonetai en macaira. Dioti o iereuV eicen eipei, Mh qanatwshte authn en tw oikw tou Kuriou.

15

Kai ebalon ceiraV ep' authn× kai ote hlqen eiV thn eisodon thV pulhV twn ippwn, thn eiV ton oikon tou basilewV, eqanatwsan authn ekei.

16

Kai ekamen o Iwdae diaqhkhn anameson eautou kai pantoV tou laou kai tou basilewV, oti qelousin eisqai laoV tou Kuriou.

17

Kai eishlqon o paV o laoV eiV ton oikon tou Baal, kai ekrhmnisan auton kai ta qusiasthria autou kai ta eidwla autou katesuntriyan× kai Matqan ton ierea tou Baal eqanatwsan emprosqen twn qusiasthriwn.

18

Kai edwken o Iwdae thn epithrhsin tou oikou tou Kuriou eiV taV ceiraV twn ierewn twn Leuitwn, touV opoiouV o Dabid dihresen epi tou oikou tou Kuriou, dia na prosferwsi olokautwmata tou Kuriou, wV einai grammenon en tw nomw tou MwusewV, eufrosunh kai en wdaiV, kata thn diataxin tou Dabid.

19

Kai esthse touV pulwrouV en taiV pulaiV tou oikou tou Kuriou, dia na mh eiserchtai mhdeiV akaqartoV di' opoiondhpote pragma.

20

Kai elabe touV ekatontarcouV kai touV dunatouV kai touV arcontaV tou laou kai panta ton laon thV ghV, kai katebibase ton basilea ek tou oikou tou Kuriou× kai hlqon dia thV uyhlhV pulhV eiV ton oikon tou basilewV kai ekaqisan ton basilea epi tou qronou thV basileiaV.

21

Kai eufranqh paV o laoV thV ghV× kai h poliV hsucase× thn de Goqolian eqanatwsan en macaira.

2 Chronicles 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: