Modern Greek Bible

2 Chronicles 20

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 21

1

[] Kai ekoimhqh o Iwsafat meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en polei Dabid× kai ebasileusen ant' autou Iwram o uioV autou.

2

Kai eicen adelfouV, uiouV tou Iwsafat, ton Azarian, kai Iecihl kai Zacarian kai Azarian kai Micahl kai Sefatian× panteV outoi hsan uioi tou Iwsafat basilewV tou Israhl.

3

Kai o pathr autwn edwken eiV autouV dwra polla arguriou kai crusiou kai polutimwn pragmatwn, meta polewn ocurwn en Iouda× thn basileian omwV edwken eiV ton Iwram, epeidh hto o prwtotokoV.

4

Ote de o Iwram uywqh eiV thn basileian tou patroV autou kai ekrataiwqh, eqanatwse pantaV touV adelfouV autou en romfaia kai tinaV eti ek twn arcontwn tou Israhl.

5

Triakonta duo etwn hlikiaV hto o Iwram ote ebasileuse, kai ebasileusen oktw eth en Ierousalhm.

6

Kai periepathsen en th odw twn basilewn tou Israhl, kaqwV ekamen o oikoV tou Acaab× dioti qugathr tou Acaab hto h gunh autou× kai epraxe ponhra enwpion Kuriou.

7

All' o KurioV den hqelhse na exoloqreush ton oikon tou Dabid, dia thn diaqhkhn thn opoian ekame proV ton Dabid, kai dioti eipe na dwsh lucnon eiV auton kai eiV touV uiouV autou pantote.

8

En taiV hmeraiV autou apestathsen o Edwm apo thV upotaghV tou Iouda, kai katesthsan basilea ef' eautouV.

9

Kai dihlqen o Iwram meta twn arcontwn autou kai pasai ai amaxai met' autou× kai shkwqeiV dia nuktoV, epataxe touV IdoumaiouV touV perikuklountaV auton kai touV arcontaV twn amaxwn.

10

OutwV apestathsen o Edwm apo thV upotaghV tou Iouda ewV thV hmeraV tauthV. Tote kata ton auton kairon apestathse kai h Libna apo thV upotaghV autou, epeidh egkatelipe Kurion ton Qeon twn paterwn autou.

11

AutoV wkodomhsen eti uyhlouV topouV epi ta orh tou Iouda, kai ekame touV katoikouV thV Ierousalhm na porneuwsi kai apeplanhse ton Ioudan.

12

[] Kai hlqe proV auton eggrafon para tou Hlia tou profhtou, legon, Outw legei KurioV o QeoV tou Dabid tou patroV sou× Epeidh den periepathsaV en taiV odoiV Iwsafat tou patroV sou kai en taiV odoiV tou Asa basilewV tou Iouda,

13

alla periepathsaV en th odw twn basilewn tou Israhl, kai ekameV ton Ioudan kai touV katoikouV thV Ierousalhm na porneuswsi kata taV porneiaV tou oikou tou Acaab, eti de eqanatwsaV touV adelfouV sou, ton oikon tou patroV sou, touV kalhterouV sou,

14

Idou, o KurioV qelei pataxei me plhghn megalhn ton laon sou kai ta tekna sou kai taV gunaikaV sou kai panta ta uparconta sou×

15

kai su qeleiV ktuphqh me pollaV arrwstiaV, me arrwstian twn entosqiwn sou, ewsou exelqwsi ta entosqia sou ek thV arrwstiaV apo hmeraV eiV hmeran.

16

O KurioV eti dihgeiren enantion tou Iwram to pneuma twn Filistaiwn kai twn Arabwn, twn plhsiocwrwn twn Aiqiopwn×

17

kai anebhsan kata tou Iouda kai efwrmhsan ep' auton kai dihrpasan panta ta uparconta ta eureqenta en tw oikw tou basilewV, kai touV uiouV autou eti kai taV gunaikaV autou× wste den emeinen eiV auton alloV uioV, eimh Iwacaz, o newteroV twn uiwn autou.

18

Meta de panta tauta epataxen auton o KurioV eiV ta entosqia autou me arrwstian aniaton×

19

kai proiontoV tou kairou, meta pareleusin duo etwn, exhlqon ta entosqia autou, ek thV arrwstiaV autou, kai apeqane me ponouV sklhrouV. O de laoV autou den ekamen eiV auton kausin, kata thn kausin twn paterwn autou.

20

Triakonta duo etwn hlikiaV hto ote ebasileusen× ebasileuse de en Ierousalhm oktw eth, kai aphlqe cwriV na hnai poqhtoV× kai eqayan auton en polei Dabid, plhn ouci en toiV tafoiV twn basilewn.

2 Chronicles 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: