Modern Greek Bible

2 Chronicles 16

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 17

1

[] Ebasileuse de ant' autou Iwsafat o uioV autou kai enedunamwqh kata tou Israhl.

2

Kai ebale dunameiV eiV pasaV taV ocuraV poleiV tou Iouda kai katesthse frouraV en th gh Iouda kai en taiV polesi tou Efraim, taV opoiaV eice kurieusei Asa o pathr autou.

3

Kai hto KurioV meta tou Iwsafat, epeidh periepathsen en taiV odoiV Dabid tou patroV autou taiV prwtaiV, kai den exezhthse touV Baaleim×

4

alla ton Qeon tou patroV autou exezhthse kai eiV taV entolaV autou periepathse kai ouci kata ta erga tou Israhl.

5

Dia touto esterewsen o KurioV thn basileian en th ceiri autou× kai paV o IoudaV edwke dwra eiV ton Iwsafat× kai apekthse plouton kai doxan pollhn.

6

Kai uywqh h kardia autou eiV taV odouV tou Kuriou× kai eti afhrese touV uyhlouV topouV kai ta alsh apo tou Iouda.

7

Kai en tw tritw etei thV basileiaV autou apesteile touV arcontaV autou, ton Ben-ail kai ton Obadian kai ton Zacarian kai ton Naqanahl kai ton Micaian, dia na didaskwsin en taiV polesi tou Iouda.

8

kai met' autwn touV LeuitaV, ton Semaian kai Naqanian kai Zebadian kai Asahl kai Semiramwq kai Iwnaqan kai Adwnian kai Twbian kai Twb-adwnian, touV LeuitaV× kai met' autwn Elisama kai Iwram, touV iereiV×

9

kai edidaskon en tw Iouda, econteV meq' eautwn to biblion tou nomou tou Kuriou, kai perihrconto eiV pasaV taV poleiV tou Iouda kai edidaskon ton laon.

10

[] Kai epepese foboV Kuriou epi pasaV taV basileiaV twn perix tou Iouda topwn× kai den epolemoun enantion tou Iwsafat.

11

Kai apo twn Filistaiwn eferon dwra proV ton Iwsafat kai foron arguriou× oi ArabeV proseti eferon proV auton poimnia kriwn epta ciliadaV eptakosiouV kai tragwn epta ciliadaV eptakosiouV.

12

Kai proecwrei o Iwsafat megalunomenoV sfodra× kai wkodomhsen en Iouda frouria kai poleiV apoqhkwn.

13

Kai eice polla erga en taiV polesin Iouda× kai andraV polemistaV, dunatouV en iscui, en Ierousalhm.

14

Outoi de einai oi ariqmoi autwn, kata touV oikouV twn patriwn autwn× ek tou Iouda, ciliarcoi, Adna o archgoV, kai met' autou dunatoi en iscui triakosiai ciliadeV.

15

Kai meta touton Iwanan o archgoV, kai met' autou diakosiai ogdohkonta ciliadeV.

16

Kai meta touton AmasiaV o uioV tou Zicri, ostiV proqumwV proseferen eauton eiV ton Kurion× kai met' autou diakosiai ciliadeV dunatoi en iscui.

17

Ek de tou Beniamin, dunatoV en iscui, Eliada kai met' autou toxotai kai aspidoforoi diakosiai ciliadeV.

18

Kai meta touton Iwzabad, kai met' autou ekaton ogdohkonta ciliadeV wplismenoi eiV polemon.

19

Outoi hsan oi uphretounteV ton basilea, ektoV twn osouV ebalen o basileuV eiV taV ocuraV poleiV en panti tw Iouda.

2 Chronicles 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: