Modern Greek Bible

2 Chronicles 14

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 15

1

[] Tote hlqe to pneuma tou Qeou epi Azarian ton uion tou Wdhd×

2

kai exhlqen eiV sunanthsin tou Asa kai eipe proV auton, Akousate mou, Asa kai paV o IoudaV kai o Beniamin× O KurioV einai me saV, otan seiV eisqe met' autou× kai ean ekzhthte auton, qelei eureqh eiV esaV× ean omwV egkataleiyhte auton, qelei saV egkataleiyei×

3

polun men kairon estaqh o Israhl cwriV tou alhqinou Qeou kai cwriV ierewV didaskontoV kai cwriV nomou×

4

ote omwV en th stenocwria autwn epestreyan eiV Kurion ton Qeon tou Israhl kai exezhthsan auton, eureqh eiV autouV×

5

kai kat' ekeinouV touV kairouV den hto eirhnh eiV ton exercomenon kai eiV ton eisercomenon, all' hsan megalai taracai epi pantaV touV katoikouV twn topwn×

6

kai efqeireto eqnoV upo eqnouV kai poliV upo polewV× dioti o QeoV kateqliben autouV en pash stenocwria×

7

seiV de endunamousqe, kai aV mh hnai eklelumenai ai ceireV saV× dioti qelei eisqai misqoV eiV to ergon saV.

8

[] Kai ote hkousen o Asa touV logouV toutouV kai thn profhteian Wdhd tou profhtou, enedunamwqh kai apebale ta bdelugmata ek pashV thV ghV Iouda kai Beniamin kai ek twn polewn, taV opoiaV elaben ek tou orouV Efraim, kai anenewse to qusiasthrion tou Kuriou, to kat' emprosqen tou pronaou tou Kuriou.

9

Kai sunhgage panta ton Ioudan kai ton Beniamin, kai touV paroikountaV met' autwn ek tou Efraim kai Manassh kai ek tou Sumewn× dioti polloi ek tou Israhl prosecwrhsan eiV auton, idonteV oti KurioV o QeoV autou hto met' autou.

10

Kai sunhcqhsan eiV Ierousalhm kata ton triton mhna tou dekatou pemptou etouV thV basileiaV tou Asa.

11

Kai proseferan qusiaV eiV ton Kurion, kata thn hmeran ekeinhn, ek twn lafurwn ta opoia eferan, eptakosiouV boaV kai epta ciliadaV probatwn.

12

Kai eishlqon eiV sunqhkhn na ekzhthswsi Kurion ton Qeon twn paterwn autwn, ex olhV thV kardiaV autwn kai ex olhV thV yuchV autwn×

13

kai paV ostiV den ekzhthsh Kurion ton Qeon tou Israhl na qanatonhtai, apo mikrou ewV megalou, apo androV ewV gunaikoV.

14

Kai wmosan proV ton Kurion en fwnh megalh kai en alalagmw kai en salpigxi kai en keratinaiV.

15

Kai paV o IoudaV eufranqh eiV ton orkon× dioti wmosan ex olhV thV kardiaV autwn kai exezhthsan auton meq' olhV thV qelhsewV autwn× kai eureqh eiV autouV× kai edwken eiV autouV o KurioV anapausin kukloqen.

16

Eti de Maaca, thn mhtera tou basilewV Asa, apebalen authn tou na hnai basilissa, epeidh ekamen eidwlon eiV alsoV× kai katekoyen o Asa to eidwlon authV kai sunetriye kai ekausen auto eiV ton ceimarron Kedrwn.

17

Oi uyhloi omwV topoi den afhreqhsan apo tou Israhl× plhn h kardia tou Asa hto teleia pasaV taV hmeraV autou.

18

Kai eferen eiV ton oikon tou Qeou ta afierwmata tou patroV autou kai ta eautou afierwmata, arguron kai cruson kai skeuh.

19

Kai den egeine polemoV ewV tou triakostou pemptou etouV thV basileiaV tou Asa.

2 Chronicles 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: