Modern Greek Bible

2 Chronicles 13

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kai ekoimhqh o Abia meta twn paterwn autou, kai eqayan auton en polei Dabid× ebasileuse de ant' autou Asa o uioV autou. En taiV hmeraiV autou h gh hsucase deka eth.

2

Kai ekamen o Asa to kalon kai to euqeV enwpion Kuriou tou Qeou autou×

3

dioti afhrese ta qusiasthria twn allotriwn qewn kai touV uyhlouV topouV, kai katesuntriye ta agalmata kai katekoye ta alsh×

4

kai eipe proV ton Ioudan na ekzhtwsi Kurion ton Qeon twn paterwn autwn kai na kamnwsi ton nomon kai taV entolaV.

5

Afhresen eti apo paswn twn polewn tou Iouda touV uyhlouV topouV kai ta eidwla× kai hsucase to basileion enwpion autou.

6

Kai wkodomhse poleiV ocuraV en tw Iouda× dioti hsucasen h gh, kai den hto eiV auton polemoV en ekeinoiV toiV cronoiV, epeidh o KurioV edwken eiV auton anapausin.

7

Dia touto eipe proV ton Ioudan, AV oikodomhswmen taV poleiV tautaV, kai aV kamwmen peri autaV teich kai purgouV, pulaV kai moclouV, enw eimeqa kurioi thV ghV, epeidh exezhthsamen Kurion ton Qeon hmwn× exezhthsamen auton, kai edwken eiV hmaV anapausin kukloqen. Kai wkodomhsan kai euwdwqhsan.

8

Eice de o Asa strateuma ek tou Iouda triakosiaV ciliadaV, ferontaV qureouV kai logcaV× ek de tou Beniamin, diakosiaV ogdohkonta ciliadaV, aspidoforouV kai toxotaV× panteV outoi hsan dunatoi en iscui.

9

[] Exhlqe de enantion autwn Zera o Aiqioy, me strateuma ekaton muriadwn kai me triakosiaV amaxaV, kai hlqen ewV Marhsa.

10

Kai exhlqen o Asa enantion autou, kai paretacqhsan eiV machn en th faraggi Sefaqa, plhsion thV Marhsa.

11

Kai ebohsen o Asa proV Kurion ton Qeon autou kai eipe, Kurie, den einai ouden para soi na bohqhV touV econtaV pollhn h mhdemian dunamin× bohqhson hmaV, Kurie Qee hmwn× dioti epi se pepoiqamen, kai en tw onomati sou ercomeqa enantion tou plhqouV toutou. Kurie, su eisai o QeoV hmwn× aV mh uperiscush anqrwpoV enantion sou.

12

Kai epataxen o KurioV touV AiqiopaV emprosqen tou Asa kai emprosqen tou Iouda× kai oi AiqiopeV efugon.

13

O de Asa kai o laoV o met' autou katediwxan autouV ewV Gerarwn× kai epeson ek twn Aiqiopwn tosoutoi, wste den hdunanto na analabwsi pleon× dioti sunetribhsan emprosqen tou Kuriou kai emprosqen tou strateumatoV autou× kai elabon lafura polla sfodra.

14

Kai epataxan pasaV taV poleiV kuklw twn Gerarwn× dioti o foboV tou Kuriou epepesen ep' autouV× kai elafuragwghsan pasaV taV poleiV× dioti hsan en autaiV lafura polla.

15

Epataxan de kai taV epauleiV twn poimniwn kai elabon probata polla kai kamhlouV, kai epestreyan eiV Ierousalhm.

2 Chronicles 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: