Modern Greek Bible

2 Chronicles 12

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 13

1

[] Kai ebasileusen o Abia epi ton Ioudan en tw dekatw ogdow etei tou basilewV Ieroboam.

2

Tria eth ebasileusen en Ierousalhm. To de onoma thV mhtroV autou hto Micaia, qugathr tou Ourihl apo Gabaa. Kai hto polemoV metaxu Abia kai Ieroboam.

3

Kai paretacqh o Abia eiV machn me strateuma dunatwn polemistwn, tetrakosiwn ciliadwn andrwn eklektwn× kai o Ieroboam paretacqh eiV machn enantion autou me oktakosiaV ciliadaV andrwn eklektwn, dunatwn en iscui.

4

Kai shkwqeiV o Abia epi to oroV Semaraim, to en tw orei Efraim, eipen, Akousate mou, Ieroboam kai paV o Israhl×

5

den prepei na gnwrishte, oti KurioV o QeoV tou Israhl edwke thn basileian epi ton Israhl diapantoV eiV ton Dabid, eiV auton kai eiV touV uiouV autou, me sunqhkhn alatoV;

6

all' o Ieroboam o uioV tou Nabat, o douloV tou SolomwntoV uiou tou Dabid, eshkwqh kai epanestathsen enantion tou kuriou autou×

7

kai sunhcqhsan proV auton anqrwpoi mhdaminoi, acreioi, kai enedunamwqhsan enantion tou Roboam uiou tou SolomwntoV, ote hto o Roboam neoV kai apaloV thn kardian kai den hdunato na antistaqh eiV autouV×

8

kai twra seiV legete na antistaqhte eiV thn basileian tou Kuriou, thn eiV taV ceiraV twn uiwn tou Dabid, dioti eisqe plhqoV polu kai ecete meq' eautwn crusouV moscouV, touV opoiouV o Ieroboam ekamen eiV esaV dia qeouV×

9

den apebalete touV iereiV tou Kuriou, touV uiouV tou Aarwn, kai touV LeuitaV, kai ekamete eiV eautouV iereiV kata ta eqnh thV ghV; paV ostiV prosercetai na ierwqh me moscon booV kai epta kriouV, ginetai iereuV eiV touV mh qeouV×

10

all' hmeiV ton Kurion ecomen qeon hmwn, kai den egkatelipomen auton× kai oi iereiV, oi leitourgounteV eiV ton Kurion, einai oi uioi tou Aarwn× kai oi Leuitai, epi thn ergasian×

11

kai kaiousi proV ton Kurion kaq' ekasthn prwian kai kaq' ekasthn esperan olokautwmata kai qumiama euwdeV× kai diateqousi touV artouV thV proqesewV epi thV trapezhV thV kaqaraV kai thn lucnian thn crushn kai touV lucnouV authV, dia na kaih pasan esperan× dioti hmeiV fulattomen thn fulakhn Kuriou tou Qeou hmwn× seiV omwV egkatelipete auton×

12

kai idou, o QeoV autoV einai meq' hmwn epi kefalhV, kai oi iereiV autou me hchtikaV salpiggaV, dia na hcwsin enantion saV. Uioi Israhl, mh polemeite enantion Kuriou tou Qeou twn paterwn saV× dioti den qelete euodwqh.

13

[] O de Ieroboam estreye thn enedran dia na perielqh ek twn opisqen autwn× kai hsan kata proswpon tou Iouda, kai h enedra opisqen autwn.

14

Kai ote periebleyen o IoudaV, idou, h mach hto emprosqen kai opisqen autwn× kai ebohsan proV ton Kurion, kai oi iereiV esalpisan me taV salpiggaV.

15

Tote oi andreV Iouda hlalaxan× kai kaqwV hlalaxan oi andreV Iouda, o QeoV epataxe ton Ieroboam kai panta ton Israhl, emprosqen tou Abia kai tou Iouda.

16

Kai efugon oi uioi Israhl ap' emprosqen tou Iouda× kai paredwken autouV o QeoV eiV thn ceira autwn.

17

Kai ekamon o Abia kai o laoV autou eiV autouV sfaghn megalhn× kai epesan traumatiai ek tou Israhl pentakosiai ciliadeV andrwn eklektwn.

18

Kai etapeinwqhsan oi uioi Israhl en tw kairw ekeinw, oi de uioi Iouda uperiscusan, epeidh hlpisan epi Kurion ton Qeon twn paterwn autwn.

19

Kai katediwxen o Abia ex opisw tou Ieroboam, kai elabe par' autou poleiV, thn Baiqhl kai taV kwmaV authV, kai thn Iesana kai taV kwmaV authV, kai thn Efrain kai taV kwmaV authV.

20

Kai den anelabe pleon dunamin o Ieroboam en taiV hmeraiV tou Abia× all' epataxen auton o KurioV, kai apeqane.

21

Kai enedunamwqh o Abia× kai elaben eiV eauton dekatessaraV gunaikaV, kai egennhsen eikosiduo uiouV kai dekaex qugateraV.

22

Ai de loipai praxeiV tou Abia kai ai odoi autou kai oi logoi autou einai gegrammenoi en th istoria tou profhtou Iddw.

2 Chronicles 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: