Modern Greek Bible

2 Chronicles 10

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai elqwn o Roboam eiV Ierousalhm, sunhqroise ton oikon Iouda kai Beniamin, ekaton ogdohkonta ciliadaV eklektwn polemistwn, dia na polemhswsi kata tou Israhl, opwV epanaferwsi thn basileian eiV ton Roboam.

2

Egeinen omwV logoV Kuriou proV ton Semaian, anqrwpon tou Qeou, legwn,

3

Lalhson proV Roboam ton uion tou SolomwntoV, ton basilea tou Iouda, kai proV panta ton Israhl en Iouda kai Beniamin, legwn,

4

Outw legei KurioV× Den qelete anabh oude polemhsei enantion twn adelfwn saV× epistreyate ekastoV eiV ton oikon autou, dioti par' emou egeine to pragma touto. Kai uphkousan eiV touV logouV tou Kuriou kai apestrafhsan apo tou na upagwsi kata tou Ieroboam.

5

Kai katwkhsen o Roboam en Ierousalhm kai wkodomhse poleiV ocuraV en Iouda.

6

Kai wkodomhse thn Bhqleem kai thn Htam kai thn Qekoue

7

kai thn Baiq-sour kai thn Sokcw kai thn Odollam

8

kai thn Gaq kai thn Marhsa kai thn Zif

9

kai thn Adwraim kai thn LaceiV kai thn Azhka

10

kai thn Saraa kai thn Aialwn kai thn Cebrwn, aitineV einai en Iouda kai en Beniamin, poleiV wcurwmenai.

11

Kai wcurwse ta frouria, kai ebalen eiV auta frourarcouV kai apoqhkaV trofwn kai elaiou kai oinou.

12

Kai eiV pasan polin ebalen aspidaV kai logcaV, kai wcurwsen autaV polu sfodra. Kai hsan up' auton o IoudaV kai o Beniamin.

13

[] Kai oi iereiV kai oi Leuitai oi en panti tw Israhl sunhcqhsan proV auton, ek pantwn twn oriwn autwn.

14

Dioti oi Leuitai egkatelipon ta proasteia autwn kai taV idiokthsiaV autwn, kai hlqon eiV ton Ioudan kai eiV thn Ierousalhm× epeidh o Ieroboam kai oi uioi autou eicon apobalei autouV apo tou na ierateuwsin eiV ton Kurion×

15

kai katesthsen eiV eauton iereiV dia touV uyhlouV topouV kai dia touV daimonaV kai dia touV moscouV, touV opoiouV ekame×

16

kai met' autouV, osoi ek paswn twn fulwn tou Israhl edwkan taV kardiaV autwn eiV to na zhtwsi Kurion ton Qeon tou Israhl, hlqon eiV Ierousalhm, dia na qusiaswsin eiV Kurion ton Qeon twn paterwn autwn.

17

Kai katiscusan thn basileian tou Iouda kai iscuropoihsan ton Roboam ton uion tou SolomwntoV, tria eth× dioti tria eth periepathsan en th odw tou Dabid kai tou SolomwntoV.

18

Elabe de o Roboam eiV eauton gunaika thn Maeleq, qugatera tou Ierimwq uiou tou Dabid, kai thn Abicail, qugatera tou Eliab uiou tou Iessai×

19

htiV egennhsen eiV auton uiouV, ton IeouV kai ton Samarian kai ton Zaam.

20

Kai met' authn elabe thn Maaca qugatera tou Abessalwm, htiV egennhsen eiV auton ton Abia kai ton Atqai kai ton Ziza kai ton Selwmeiq.

21

Kai hgaphsen o Roboam thn Maaca qugatera tou Abessalwm uper pasaV taV gunaikaV autou kai taV pallakaV autou× dioti elabe dekaoktw gunaikaV kai exhkonta pallakaV× kai egennhsen eikosioktw uiouV kai exhkonta qugateraV×

22

kai katesthsen o Roboam arconta ton Abia ton uion thV Maaca, dia na arch epi touV adelfouV autou× dioti estocazeto na kamh auton basilea×

23

kai poiwn fronimwV diespeire pantaV touV uiouV autou eiV pantaV touV topouV Iouda kai Beniamin, eiV pasan ocuran polin× kai edwken eiV autouV trofaV en afqonia kai ezhthse pollaV gunaikaV.

2 Chronicles 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: