Modern Greek Bible

2 Chronicles 9

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 10

1

[] Kai uphgen o Roboam eiV Sucem× dioti hrceto paV o Israhl eiV Sucem dia na kamh auton basilea.

2

Kai wV hkouse touto Ieroboam o uioV tou Nabat, ostiV hto en Aiguptw, opou eice fugei apo proswpou SolomwntoV tou basilewV, epestreyen o Ieroboam ex Aiguptou,

3

dioti apesteilan kai ekalesan auton. Tote hlqon o Ieroboam kai paV o Israhl, kai elalhsan proV ton Roboam, legonteV,

4

O pathr sou esklhrune ton zugon hmwn× twra loipon thn douleian thn sklhran tou patroV sou kai ton zugon autou ton barun, ton opoion epebalen ef' hmaV, elafrwson su, kai qelomen soi douleuei.

5

O de eipe proV autouV, Epanelqete proV eme meta treiV hmeraV. Kai anecwrhsen o laoV.

6

Kai sunebouleuqh o basileuV Roboam touV presbuterouV, oitineV paristanto enwpion SolomwntoV tou patroV autou eti zwntoV, legwn, Ti me sumbouleuete seiV na apokriqw proV ton laon touton;

7

Kai elalhsan proV auton, legonteV, Ean ferqhV eumenwV proV ton laon touton kai euaresthshV eiV autouV, kai lalhshV proV autouV agaqouV logouV, tote qelousin eisqai douloi sou dia pantoV.

8

Aperriyen omwV thn sumboulhn twn presbuterwn, thn opoian edwkan eiV auton, kai sunebouleuqh touV neouV touV sunanatrafentaV met' autou, touV paristamenouV enwpion autou.

9

Kai eipe proV autouV, Ti me sumbouleuete seiV na apokriqwmen proV ton laon touton, ostiV elalhse proV eme, legwn, Elafrwson ton zugon ton opoion o pathr sou epebalen ef' hmaV;

10

Kai elalhsan proV auton oi neoi oi sunanatrafenteV met' autou, legonteV, Outw qeleiV lalhsei proV ton laon, ostiV elalhse proV se, legwn, O pathr sou ebarune ton zugon hmwn, alla su elafrwson auton eiV hmaV× outw qeleiV lalhsei proV autouV× O mikroV mou daktuloV qelei eisqai pacuteroV thV osfuoV tou patroV mou×

11

twra loipon o men pathr mou epefortisen eiV esaV zugon barun, egw de qelw kamei baruteron ton zugon saV× o pathr mou saV epaideuse me mastigaV, egw de qelw saV paideusei me skorpiouV.

12

[] Kai hlqen o Ieroboam kai paV o laoV proV ton Roboam thn trithn hmeran, wV eice lalhsei o basileuV, legwn, Epanelqete proV eme thn trithn hmeran.

13

Kai apekriqh o basileuV proV autouV sklhrwV× kai egkatelipen o basileuV Roboam thn sumboulhn twn presbuterwn,

14

kai elalhse proV autouV kata thn sumboulhn twn newn, legwn, O pathr mou ebarune ton zugon saV, all' egw qelw kamei auton baruteron× o pathr mou saV epaideuse me mastigaV, all' egw qelw saV paideusei me skorpiouV.

15

Kai den eishkousen o basileuV eiV ton laon× dioti to pragma egeine para tou Qeou, dia na ektelesh o KurioV ton logon autou, ton opoion elalhse dia tou Acia tou Shlwnitou proV Ieroboam ton uion tou Nabat.

16

Kai idwn paV o Israhl oti o basileuV den eishkousen eiV autouV, apekriqh o laoV proV ton basilea, legwn, Ti meroV ecomen hmeiV eiV ton Dabid; oudemian klhronomian ecomen eiV ton uion tou Iessai× eiV taV skhnaV sou ekastoV, Israhl× probleyon twra, Dabid, peri tou oikou sou. Kai anecwrhse paV o Israhl eiV taV skhnaV autou.

17

Peri de twn uiwn Israhl twn katoikountwn en taiV polesin Iouda, o Roboam ebasileusen ep' autouV.

18

Kai apesteilen o basileuV Roboam ton Adwram, ton epi twn forwn× kai eliqobolhsan auton oi uioi Israhl me liqouV, kai apeqanen. Oqen espeusen o basileuV Roboam na anabh eiV thn amaxan, dia na fugh eiV Ierousalhm.

19

OutwV apestathsen o Israhl apo tou oikou tou Dabid, ewV thV hmeraV tauthV.

2 Chronicles 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: