Modern Greek Bible

2 Chronicles 8

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 9

1

[] Akousasa de h basilissa thV Seba thn fhmhn tou SolomwntoV, hlqen eiV Ierousalhm, dia na dokimash ton Solomwnta di' ainigmatwn, ecousa sunodian megalhn sfodra kai kamhlouV fortwmenaV arwmata kai cruson afqonon kai liqouV polutimouV× kai, ote hlqe proV ton Solomwnta, elalhse met' autou peri pantwn osa eicen en th kardia authV.

2

Kai exhghsen eiV authn o Solomwn panta ta erwthmata authV× kai den estaqh ouden kekrummenon apo tou SolomwntoV, to opoion den exhghsen eiV authn.

3

Kai idousa h basilissa thV Seba thn sofian tou SolomwntoV kai ton oikon, ton opoion wkodomhse,

4

kai ta faghta thV trapezhV autou, kai thn kaqedriasin twn doulwn autou, kai thn stasin twn upourgwn autou kai ton imatismon autwn, kai touV oinocoouV autou kai ton imatismon autwn, kai thn anabasin autou di' hV anebainen eiV ton oikon tou Kuriou, egeinen ekqamboV×

5

kai eipe proV ton basilea, AlhqhV o logoV, ton opoion hkousa en th gh mou, peri twn ergwn sou kai peri thV sofiaV sou×

6

alla den episteuon eiV touV logouV autwn, ewsou hlqon kai eidon oi ofqalmoi mou× kai idou, to hmisu tou plhqouV thV sofiaV sou den aphggelqh proV eme× su uperbaineiV thn fhmhn thn opoian hkousa×

7

makarioi oi andreV sou kai makarioi oi douloi sou outoi, oi istamenoi pantote enwpion sou kai akouonteV thn sofian sou×

8

estw KurioV o QeoV sou euloghmenoV, ostiV euhresthqh eiV se, dia na se qesh epi tou qronou autou, na hsai basileuV eiV Kurion ton Qeon sou× epeidh o QeoV sou hgaphse ton Israhl, wste na sterewsh autouV eiV ton aiwna, dia touto se katesthse basilea ep' autouV, dia na kamnhV krisin kai dikaiosunhn.

9

Kai edwken eiV ton basilea ekaton eikosi talanta crusiou kai arwmata polla sfodra kai liqouV polutimouV× kai den estaqhsan pote toiauta arwmata, opoia h basilissa thV Seba edwken eiV ton basilea Solomwnta.

10

Kai oi douloi de tou Couram kai oi douloi tou SolomwntoV, oitineV eferon crusion apo Ofeir, eferon kai xulon algoumeim kai liqouV polutimouV.

11

Kai ekamen o basileuV ek twn xulwn algoumeim anabaseiV eiV ton oikon tou Kuriou kai eiV ton oikon tou basilewV, kai kiqaraV kai yalthria dia touV mousikouV× kai toiauta den efanhsan proteron en th gh Iouda.

12

Kai edwken o basileuV Solomwn eiV thn basilissan thV Seba panta osa hqelhsen, osa ezhthse, pleiotera twn osa efere proV ton basilea. Kai epestreye kai anecwrhsen eiV thn ghn authV, auth kai oi douloi authV.

13

[] To baroV de tou crusiou, to opoion hrceto eiV ton Solomwnta kat' etoV, hto exakosia exhkonta ex talanta crusiou,

14

ektoV tou sunagomenou ek twn telwnwn kai twn emporwn kai pantwn twn basilewn thV ArabiaV kai twn satrapwn thV ghV, oitineV eferon crusion kai argurion proV ton Solomwnta.

15

Kai ekamen o basileuV Solomwn diakosiouV qureouV ek crusiou sfurhlatou× exakosioi sikloi crusiou sfurhlatou exwdeuqhsan eiV ekaston qureon×

16

kai triakosiaV aspidaV ek crusiou sfurhlatou× triakosioi sikloi crusiou exwdeuqhsan eiV ekasthn aspida. Kai eqesen autaV o basileuV en tw oikw tou dasouV tou Libanou.

17

Ekamen eti o basileuV, qronon megan elefantinon kai eskepasen auton me kaqaron crusion.

18

eice de o qronoV ex baqmidaV kai upopodion crusoun, sundedemena me ton qronon, kai agkwnaV enteuqen kai enteuqen thV kaqedraV, kai duo leontaV istamenouV eiV ta plagia twn agkwnwn×

19

kai dwdeka leonteV istanto ekei, ekaterwqen epi twn ex baqmidwn. Paromoion den kateskeuasqh eiV ouden basileion.

20

Kai panta ta skeuh tou potou tou basilewV SolomwntoV hsan ek crusiou, kai panta ta skeuh tou oikou tou dasouV tou Libanou ek crusiou kaqarou× ouden ex arguriou× to argurion elogizeto eiV ouden en taiV hmeraiV tou SolomwntoV.

21

Dioti eice ploia o basileuV poreuomena eiV QarseiV meta twn doulwn tou Couram× apax kata trietian hrconto ta ploia apo QarseiV, feronta cruson kai arguron, odontaV elefantoV kai piqhkouV kai pagwnia.

22

Kai emegalunqh o basileuV Solomwn uper pantaV touV basileiV thV ghV eiV plouton kai eiV sofian.

23

Kai panteV oi basileiV thV ghV ezhtoun to proswpon tou SolomwntoV, dia na akouswsi thn sofian autou, thn opoian o QeoV eqesen eiV thn kardian autou.

24

Kai eferon ekastoV autwn to dwron autou, skeuh argura kai skeuh crusa kai stolaV, panopliaV kai arwmata, ippouV kai hmionouV, kat' etoV.

25

Kai eicen o Solomwn tessaraV ciliadaV staulouV ippwn kai amaxwn kai dwdeka ciliadaV ippewn, touV opoiouV eqesen o basileuV eiV taV poleiV twn amaxwn kai plhsion eautou en Ierousalhm.

26

Kai ebasileuen epi pantaV touV basileiV apo tou potamou ewV thV ghV twn Filistaiwn kai twn oriwn thV Aiguptou.

27

Kai katesthsen o basileuV ton arguron en Ierousalhm wV liqouV, kai taV kedrouV katesthsen wV taV en th pediadi sukaminouV, dia thn afqonian.

28

Kai eferon proV ton Solomwnta ippouV ex Aiguptou kai ek pantwn twn topwn.

29

ai de loipai praxeiV tou SolomwntoV, ai prwtai kai ai escatai, den einai gegrammenai en tw bibliw Naqan tou profhtou kai en th profhteia Acia tou Shlwnitou kai en toiV oramasin Iddw tou blepontoV, toiV genomenoiV enantion Ieroboam uiou tou Nabat;

30

Ebasileuse de o Solomwn en Ierousalhm, epi panta ton Israhl, tessarakonta eth.

31

Kai ekoimhqh o Solomwn meta twn paterwn autou× kai eqayan auton en th polei Dabid tou patroV autou× ebasileuse de ant' autou Roboam o uioV autou.

2 Chronicles 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: