Modern Greek Bible

2 Chronicles 6

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai afou eteleiwsen o Solomwn proseucomenoV, katebh to pur ek tou ouranou kai katefage ta olokautwmata kai taV qusiaV× kai doxa Kuriou eneplhse ton oikon.

2

Kai den hdunanto oi iereiV na eiselqwsin eiV ton oikon tou Kuriou, dioti doxa Kuriou eneplhse ton oikon tou Kuriou.

3

PanteV de oi uioi Israhl, bleponteV to pur katabainon kai thn doxan tou Kuriou epi ton oikon, epeson kata proswpon epi thn ghn, epi to liqostrwton, kai prosekunhsan kai edoxasan ton Kurion, legonteV, Oti einai agaqoV× oti eiV ton aiwna to eleoV autou.

4

Tote o basileuV kai paV o laoV proseferan qusiaV enwpion tou Kuriou×

5

kai equsiasen o basileuV Solomwn thn qusian, eikosiduo ciliadaV bown kai ekaton eikosi ciliadaV probatwn. OutwV egkainiasan o basileuV kai paV o laoV ton oikon tou Qeou.

6

Kai istanto oi iereiV eiV taV uphresiaV autwn, kai oi Leuitai meta twn mousikwn organwn tou Kuriou, ta opoia Dabid o basileuV ekame dia na doxazwsi ton Kurion, Oti eiV ton aiwna to eleoV autou, econteV en taiV cersin autwn touV umnouV tou Dabid× kai esalpizon oi iereiV katenanti autwn, kai paV o Israhl istato.

7

Kaqierwsen eti o Solomwn to meson thV aulhV, thV kata proswpon tou oikou tou Kuriou× dioti ekei prosefere ta olokautwmata kai to stear twn eirhnikwn prosforwn× epeidh to qusiasthrion to calkinon, to opoion o Solomwn ekame, den hdunato na cwresh ta olokautwmata kai thn ex alfitwn prosforan kai to stear.

8

Kai kat' ekeinon ton kairon ekamen o Solomwn thn eorthn epta hmeraV, kai paV o Israhl met' autou, sunaxiV megalh sfodra, apo thV eisodou Aimaq mecri tou potamou thV Aiguptou.

9

Kai en th ogdoh hmera ekamon sunaxin pandhmon× dioti ekamon ton egkainiasmon tou qusiasthriou epta hmeraV, kai thn eorthn epta hmeraV.

10

Kai en th eikosth trith hmera tou ebdomou mhnoV apeluse ton laon eiV taV skhnaV autwn, eufrainomenouV kai agallomenouV thn kardian dia ta agaqa osa ekamen o KurioV proV ton Dabid kai proV ton Solomwnta kai proV ton Israhl ton laon autou.

11

Kai eteleiwsen o Solomwn ton oikon tou Kuriou kai ton oikon tou basilewV× kai pan o, ti hlqen eiV thn kardian tou SolomwntoV na kamh en tw oikw tou Kuriou kai en tw oikw autou euwdwqh.

12

[] Kai efanh o KurioV eiV ton Solomwnta dia nuktoV, kai eipe proV auton, Hkousa thV proseuchV sou kai exelexa ton topon touton eiV emauton dia oikon qusiaV.

13

Ean kleisw ton ouranon kai den ginhtai broch, kai ean prostaxw thn akrida na katafagh thn ghn, kai ean aposteilw qanatikon metaxu tou laou mou,

14

kai o laoV mou, epi ton opoion eklhqh to onoma mou, tapeinwswsin eautouV kai proseuchqwsi kai ekzhthswsi to proswpon mou kai epistreywsin apo twn odwn autwn twn ponhrwn, tote egw qelw epakousei ek tou ouranou kai qelw sugcwrhsei thn amartian autwn kai qerapeusei thn ghn autwn.

15

Twra oi ofqalmoi mou qelousin eisqai anewgmenoi kai ta wta mou prosektika eiV thn proseuchn thn ginomenhn en tw topw toutw.

16

Dioti twra exelexa kai hgiasa ton oikon touton, dia na hnai to onoma mou ekei ewV aiwnoV× kai oi ofqalmoi mou kai h kardia mou qelousin eisqai ekei pasaV taV hmeraV.

17

Kai su, ean peripathV enwpion mou, kaqwV periepathse Dabid o pathr sou, kai kamnhV kata panta osa prosetaxa eiV se, kai fulatthV ta diatagmata mou kai taV kriseiV mou,

18

tote qelw sterewsei ton qronon thV basileiaV sou, kaqwV upesceqhn proV Dabid ton patera sou, legwn, Den qelei ekleiyei eiV se anhr hgemoneuwn epi ton Israhl.

19

All' ean seiV apostreyhte kai egkataleiyhte ta diatagmata mou kai taV entolaV mou, taV opoiaV eqesa emprosqen saV, kai upaghte kai latreushte allouV qeouV kai proskunhshte autouV,

20

tote qelw ekrizwsei autouV apo thV ghV mou, thn opoian edwka eiV autouV× kai ton oikon touton, ton opoion hgiasa dia to onoma mou, qelw aporriyei apo proswpou mou kai qelw kamei auton paroimian kai empaigmon metaxu pantwn twn lawn.

21

Kai o oikoV outoV, ostiV egeine toson uyhloV, qelei eisqai ekstasiV eiV pantaV touV diabainontaV par' auton× kai qelousi legei, Dia ti o KurioV ekamen outwV eiV thn ghn tauthn kai eiV ton oikon touton;

22

Kai qelousin apokrinesqai, Epeidh egkatelipon Kurion ton Qeon twn paterwn autwn, ostiV exhgagen autouV ex Aiguptou, kai prosekollhqhsan eiV allouV qeouV kai prosekunhsan autouV kai elatreusan autouV× dia touto epeferen ep' autouV apan touto to kakon.

2 Chronicles 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: