Modern Greek Bible

2 Chronicles 5

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 6

1

[] Tote elalhsen o Solomwn, O KurioV eipen oti qelei katoikei en gnofw×

2

all' egw wkodomhsa eiV se oikon katoikhsewV kai topon dia na katoikhV aiwniwV.

3

Kai streyaV o basileuV to proswpon autou, euloghse pasan thn sunagwghn tou Israhl× pasa de h sunagwgh tou Israhl istato.

4

Kai eipen, EuloghtoV KurioV o QeoV tou Israhl, ostiV exetelese dia twn ceirwn autou ekeino to opoion elalhse dia tou stomatoV autou proV Dabid ton patera mou, legwn,

5

Af' hV hmeraV exhgagon ton laon mou ek ghV Aiguptou, den exelexa apo paswn twn fulwn tou Israhl oudemian polin, dia na oikodomhqh oikoV, wste na hnai to onoma mou ekei× oude exelexa andra, dia na hnai kubernhthV epi ton laon mou Israhl×

6

all' exelexa thn Ierousalhm, dia na hnai to onoma mou ekei× kai exelexa ton Dabid, dia na hnai epi ton laon mou Israhl.

7

Kai hlqen eiV thn kardian Dabid tou patroV mou na oikodomhsh oikon eiV to onoma Kuriou tou Qeou tou Israhl.

8

All' o KurioV eipe proV Dabid ton patera mou, Epeidh hlqen eiV thn kardian sou na oikodomhshV oikon eiV to onoma mou, kalwV men ekameV oti sunelabeV touto en th kardia sou×

9

plhn su den qeleiV oikodomhsei ton oikon× all' o uioV sou, ostiV qelei exelqei ek thV osfuoV sou, outoV qelei oikodomhsei ton oikon eiV to onoma mou.

10

O KurioV loipon eplhrwse ton logon autou ton opoion elalhse× kai egw anesthn anti Dabid tou patroV mou kai ekaqhsa epi tou qronou tou Israhl, kaqwV elalhse KurioV, kai wkodomhsa ton oikon eiV to onoma Kuriou tou Qeou tou Israhl×

11

kai eqesa ekei thn kibwton, en h keitai h diaqhkh tou Kuriou, thn opoian ekame proV touV uiouV Israhl.

12

[] Kai staqeiV o Solomwn emprosqen tou qusiasthriou tou Kuriou, enwpion pashV thV sunagwghV tou Israhl, exeteine taV ceiraV autou×

13

dioti o Solomwn ekame basin calkinhn, ecousan pente phcwn mhkoV, kai pente phcwn platoV, kai triwn phcwn uyoV× kai eqesen authn en tw mesw thV aulhV× kai staqeiV ep' authV epesen epi ta gonata autou enwpion pashV thV sunagwghV tou Israhl kai exeteine taV ceiraV autou proV ton ouranon,

14

kai eipe, Kurie Qee tou Israhl, den einai QeoV omoioV sou en tw ouranw kai epi thV ghV× ostiV fulatteiV thn diaqhkhn kai to eleoV proV touV doulouV sou, touV peripatountaV enwpion sou en olh th kardia autwn×

15

ostiV efulaxaV proV ton doulon sou Dabid ton patera mou osa elalhsaV proV auton, kai elalhsaV dia tou stomatoV sou kai exetelesaV dia thV ceiroV sou, kaqwV thn hmeran tauthn.

16

Kai twra, Kurie Qee tou Israhl, fulaxon proV ton doulon sou Dabid ton patera mou ekeino to opoion upesceqhV proV auton, legwn, Den qelei ekleiyei eiV se anhr ap' emprosqen mou kaqhmenoV epi tou qronou tou Israhl, monon ean prosecwsin oi uioi sou eiV thn odon autwn, dia na peripatwsin eiV ton nomon mou, kaqwV su periepathsaV enwpion mou.

17

Twra loipon, Kurie Qee tou Israhl, aV alhqeush o logoV sou, ton opoion elalhsaV proV ton doulon sou ton Dabid.

18

Alla qelei alhqwV katoikhsei QeoV meta anqrwpou epi thV ghV; Idou, o ouranoV, kai o ouranoV twn ouranwn, den einai ikanoi na se cwreswsi poson oligwteron o oikoV outoV, ton opoion wkodomhsa;

19

Plhn epibleyon epi thn proseuchn tou doulou sou kai epi thn dehsin autou, Kurie Qee mou, wste na epakoushV thV kraughV kai thV dehsewV, thn opoian o douloV sou deetai enwpion sou×

20

dia na hnai oi ofqalmoi sou anewgmenoi proV ton oikon touton hmeran kai nukta, proV ton topon peri tou opoiou eipaV oti qeleiV qesei to onoma sou ekei, dia na epakouhV thV dehsewV thn opoian o douloV sou qelei deesqai en tw topw toutw.

21

Kai epakoue twn dehsewn tou doulou sou kai tou laou sou Israhl, otan proseucwntai en tw topw toutw× kai akoue su ek tou topou thV katoikhsewV sou, ek tou ouranou× kai akouwn, ginou ilewV.

22

Ean amarthsh anqrwpoV eiV ton plhsion autou kai zhthsh orkon par' autou dia na kamh auton na orkisqh, kai o orkoV elqh emprosqen tou qusiasthriou sou en tw oikw toutw,

23

tote su epakouson ek tou ouranou kai energhson kai krinon touV doulouV sou, antapodidwn men eiV ton anomon, wste na streyhV kata thV kefalhV autou thn praxin autou, dikaionwn de ton dikaion, wste na apodwshV eiV auton kata thn dikaiosunhn autou.

24

Kai ean ktuphqh o laoV sou Israhl emprosqen tou ecqrou, dioti hmarthsan eiV se, kai epistreywsi kai doxaswsi to onoma sou kai proseuchqwsi kai dehqwsi proV se en tw oikw toutw,

25

tote su epakouson ek tou ouranou kai sugcwrhson thn amartian tou laou sou Israhl, kai epanagage autouV eiV thn ghn thn opoian edwkaV eiV autouV kai eiV touV pateraV autwn.

26

Otan o ouranoV kleisqh kai den ginhtai broch, dioti hmarthsan eiV se, ean proseuchqwsi proV ton topon touton kai doxaswsi to onoma sou kai epistreywsin apo twn amartiwn autwn, afou tapeinwshV autouV,

27

tote su epakouson ek tou ouranou kai sugcwrhson thn amartian twn doulwn sou kai tou laou sou Israhl, didaxaV autouV thn odon thn agaqhn eiV thn opoian prepei na peripatwsi kai doV brochn epi thn ghn sou, thn opoian edwkaV eiV ton laon sou dia klhronomian.

28

Peina ean geinh ek th gh, qanatikon ean geinh, anemofqoria kai erusibh, akriV kai broucoV ean geinh, oi ecqroi autwn ean poliorkhswsin autouV en tw topw thV katoikiaV autwn, opoiadhpote plhgh kai opoiadhpote nosoV geinh,

29

pasan proseuchn, pasan dehsin ginomenhn upo pantoV anqrwpou kai upo pantoV tou laou sou Israhl, otan gnwrish ekastoV thn plhghn autou kai ton ponon autou kai ekteinh taV ceiraV autou proV ton oikon touton,

30

tote su epakouson ek tou ouranou, tou topou thV katoikhsewV sou, kai sugcwrhson kai doV eiV ekaston kata pasaV taV odouV autou, opwV gnwrizeiV thn kardian autou, dioti su, monoV su, gnwrizeiV taV kardiaV twn uiwn twn anqrwpwn×

31

dia na se fobwntai, wste na peripatwsin en taiV odoiV sou pasaV taV hmeraV osaV zwsin epi proswpou thV ghV, thn opoian edwkaV eiV touV pateraV hmwn.

32

Kai ton xenon eti, ostiV den einai ek tou laou sou Israhl, all' ercetai apo ghV makraV dia to onoma sou to mega, kai dia thn ceira sou thn krataian, kai dia ton braciona sou ton exhplwmenon, ean elqwsi kai proseuchqwsi proV ton oikon touton,

33

tote su epakouson ek tou ouranou, ek tou topou thV katoikhsewV sou, kai kame kata panta peri oswn o xenoV se epikalesqh, dia na gnwriswsi panteV oi laoi thV ghV to onoma sou kai na se fobwntai, kaqwV o laoV sou o Israhl, kai dia na gnwriswsin oti to onoma sou eklhqh epi ton oikon touton, ton opoion wkodomhsa.

34

Otan o laoV sou exelqh eiV polemon enantion twn ecqrwn autwn, dia thV odou di' hV aposteilhV autouV, kai proseuchqwsin eiV se proV thn polin tauthn thn opoian exelexaV, kai ton oikon ton opoion wkodomhsa eiV to onoma sou,

35

tote epakouson ek tou ouranou thV proseuchV autwn kai thV dehsewV autwn, kai kame to dikaion autwn.

36

Otan amarthswsin eiV se, dioti oudeiV anqrwpoV einai anamarthtoV, kai orgisqhV eiV autouV, kai paradwshV autouV emprosqen tou ecqrou, kai oi aicmalwtistai ferwsin autouV aicmalwtouV eiV ghn makran h plhsion,

37

kai elqwsin eiV eautouV en th gh opou eferqhsan aicmalwtoi, kai epistreywsi kai dehqwsi proV se en th gh thV aicmalwsiaV autwn, legonteV, Hmartomen, hnomhsamen kai hdikhsamen×

38

kai epistreywsi proV se ex olhV thV kardiaV autwn kai ex olhV thV yuchV autwn, en th gh thV aicmalwsiaV autwn opou eferqhsan aicmalwtoi, kai proseuchqwsi proV thn ghn autwn thn opoian edwkaV eiV touV pateraV autwn, kai thn polin thn opoian exelexaV, kai proV ton oikon ton opoion wkodomhsa eiV to onoma sou,

39

tote epakouson ek tou ouranou, ek tou topou thV katoikhsewV sou, thV proseuchV autwn kai twn dehsewn autwn, kai kame to dikaion autwn kai sugcwrhson eiV ton laon sou ton amarthsanta eiV se.

40

Twra, Qee mou, aV hnai, deomai, anewgmenoi oi ofqalmoi sou kai prosektika ta wta sou eiV thn proseuchn thn ginomenhn en tw topw toutw.

41

Kai twra, anasthqi, Kurie Qee, eiV thn anapausin sou, su kai h kibwtoV thV dunamewV sou× oi iereiV sou, Kurie Qee, aV enduqwsi swthrian, kai oi osioi sou aV eufranqwsin en agaqoiV.

42

Kurie Qee, mh aporriyhV to proswpon tou kecrismenou sou. enqumhqhti ta eleh Dabid tou doulou sou.

2 Chronicles 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: