Modern Greek Bible

2 Chronicles 3

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai ekame qusiasthrion calkoun, eikosi phcwn to mhkoV autou, kai eikosi phcwn to platoV autou, kai deka phcwn to uyoV autou.

2

Ekamen eti thn cuthn qalassan deka phcwn apo ceilouV eiV ceiloV, stroggulhn kuklw, kai to uyoV authV pente phcwn× kai grammh triakonta phcwn periezwnnuen authn kuklw.

3

Kai upo to ceiloV authV hto omoiwma bown, perikuklountwn authn kuklw, deka kata phchn, perikuklounteV thn qalassan kuklw. Ai duo seirai twn bown hsan cumenai omou me authn.

4

Istato de epi dwdeka bown× treiV eblepon proV borran, kai treiV eblepon proV dusmaV, kai treiV eblepon proV noton, kai treiV eblepon proV anatolaV× kai h qalassa ekeito ep' autwn× kai ola ta opisqia autwn hsan proV ta esw.

5

Kai to pacoV authV hto miaV palamhV kai to ceiloV authV kateskeuasmenon wV ceiloV pothriou, wV anqoV krinou× ecwrei de plhrhV ousa treiV ciliadaV baq.

6

Ekamen eti deka louthraV, kai eqese pente ek dexiwn kai pente ex aristerwn, dia na plunwsin en autoiV× ekei eplunon osa hsan dia olokautwsin× h qalassa omwV hto dia na niptwntai en auth oi iereiV.

7

Kai ekame taV crusaV lucniaV deka, kata to diatetagmenon peri autwn, kai eqesen autaV en tw naw, pente ek dexiwn kai pente ex aristerwn.

8

Kai ekame deka trapezaV, kai eqesen autaV en tw naw, pente ek dexiwn kai pente ex aristerwn. Kai ekamen ekaton crusaV lekanaV.

9

Kai ekame thn aulhn twn ierewn kai thn megalhn aulhn, kai quraV dia thn aulhn, kai eskepase taV quraV autwn me calkon.

10

Kai eqese thn qalassan kata to dexion pleuron proV anatolaV, apenanti tou meshmbrinou merouV.

11

[] Kai ekamen o Couram touV lebhtaV kai ta ptuaria kai taV lekanaV× kai eteleiwsen o Couram kamnwn to ergon, to opoion ekamnen eiV ton basilea Solomwnta dia ton oikon tou Qeou×

12

touV duo stulouV, kai taV sfairaV kai ta duo epiqemata ta epi thV kefalhV twn stulwn kai ta duo diktuwta dia na skepazwsi taV duo sfairaV twn epiqematwn twn epi thV kefalhV twn stulwn×

13

kai tetrakosia rodia dia ta duo diktuwta, duo seiraV rodiwn di' ekaston diktuwton, dia na skepazwsi taV duo sfairaV twn epiqematwn twn epi twn stulwn.

14

Ekamen eti taV baseiV kai ekame touV louthraV epi twn basewn×

15

thn mian qalassan kai touV dwdeka boaV upokatw authV.

16

Kai touV lebhtaV kai ta ptuaria kai taV kreagraV kai panta ta skeuh autwn ekame Couram o pathr autou eiV ton basilea Solomwnta dia ton oikon tou Kuriou, ek lamprou calkou.

17

En th pediadi tou Iordanou ecusen auta o basileuV, en gh argillwdei metaxu Sokcwq kai Sarhdaqa.

18

OutwV ekamen o Solomwn panta tauta ta skeuh en afqonia megalh× dioti den hdunato na logariasqh to baroV tou calkou.

19

Kai ekamen o Solomwn panta ta skeuh ta tou oikou tou Qeou kai to qusiasthrion to crusoun kai taV trapezaV, kai ep' autwn etiqento oi artoi thV proqesewV×

20

kai taV lucniaV kai touV lucnouV autwn, dia na kaiwsi kata to diatetagmenon enwpion tou crhsthriou, ek crusiou kaqarou×

21

kai ta anqh kai touV lucnouV kai taV labidaV ek crusiou, kai touto crusion kaqaron×

22

kai ta lucnoyalida kai taV lekanaV kai touV krathraV kai ta qumiathria ek crusiou kaqarou, kai h eisodoV tou oikou, ai eswterai qurai autou dia to agion twn agiwn kai ai qurai tou oikou tou naou hsan ek crusiou.

2 Chronicles 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: