Modern Greek Bible

2 Chronicles 2

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai hrcisen o Solomwn na oikodomh ton oikon tou Kuriou en Ierousalhm en tw orei Moria, opou efanh o KurioV eiV ton Dabid ton patera autou, en tw topw ton opoion htoimasen o Dabid en tw alwniw Ornan tou Iebousaiou.

2

Kai hrcise na oikodomh th deutera tou deuterou mhnoV, en tw tetartw etei thV basileiaV autou.

3

Touto de hto to scedion tou SolomwntoV dia na oikodomhsh ton oikon tou Qeou× to mhkoV eiV phcaV, kata to prwton metron, hto exhkonta phcwn, kai to platoV eikosi phcwn,

4

Kai to pronaon, to kata proswpon tou oikou, eice mhkoV kata to platoV tou oikou eikosi phcwn, kai uyoV ekaton eikosi× kai eskepasen auto eswqen me crusion kaqaron.

5

Kai estegase ton oikon ton megan me xula peukina, ta opoia kai eskepase me cruson kaqaron, kai enegluyen ep' auton foinikaV kai aluseiV.

6

Kai ekosmhse ton oikon me liqouV timiouV dia wraiothta× to de crusion hto crusion Farouim.

7

Eskepasen eti me crusion ton oikon, taV dokouV, touV parastataV kai touV toicouV autou kai taV quraV autou× kai enegluye ceroubeim epi twn toicwn.

8

Kai ekame ton oikon tou agiou twn agiwn, to mhkoV autou kata to platoV tou oikou, eikosi phcwn, kai to platoV autou eikosi phcwn× kai eskepasen auton me crusion kaqaron exakosiwn talantwn.

9

to baroV de twn karfiwn hto penthkonta sikloi crusiou. Kai eskepase ta uperwa me crusion.

10

[] Kai en tw oikw tou agiou twn agiwn ekame duo ceroubeim ergasiaV glupthV kai eskepasen auta me crusion.

11

Kai ai pterugeV twn ceroubeim eicon mhkoV eikosi phcwn× h mia pterux pente phcwn, eggizousa ton toicon tou oikou× kai h allh pterux pente phcwn, eggizousa thn pteruga tou allou ceroub.

12

Kai h mia pterux tou allou ceroub pente phcwn, eggizousa ton toicon tou oikou× kai h allh pterux pente phcwn, aptomenh thV pterugoV tou allou ceroub.

13

Ai pterugeV twn ceroubeim toutwn exhplounto eikosi phcaV× kai auta istanto epi touV podaV autwn, ta de proswpa autwn eblepon proV ton oikon.

14

Kai ekame to katapetasma ek kuanou kai porfuraV kai kokkinou kai bussou, kai ufanen ep' autou ceroubeim.

15

Ekamen eti emprosqen tou oikou duo stulouV triakonta pente phcwn to mhkoV, kai to epiqema to epi thV kefalhV ekastou, pente phcwn.

16

Kai ekamen aluseiV en tw crhsthriw, kai ebalen autaV epi twn kefalwn twn stulwn× kai ekamen ekaton rodia kai ebalen auta epi twn alusewn.

17

Kai esthse touV stulouV kata proswpon tou naou, ena ek dexiwn kai ena ex aristerwn× kai ekalese to onoma tou ek dexiwn Iacein kai to onoma tou ex aristerwn BoaV.

2 Chronicles 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: