Modern Greek Bible

2 Chronicles 1

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai apefasisen o Solomwn na oikodomhsh oikon eiV to onoma tou Kuriou kai oikon basilikon eiV eauton,

2

Kai hriqmhsen o Solomwn ebdomhkonta ciliadaV andrwn acqoforwn, kai ogdohkonta ciliadaV liqotomwn en tw orei, kai treiV ciliadaV exakosiouV epistataV ep' autwn.

3

Kai apesteilen o Solomwn proV Couram ton basilea thV Turou, legwn, KaqwV ekameV eiV ton Dabid ton patera mou, kai epemyaV proV auton kedrouV dia na oikodomhsh eiV eauton oikon na katoikhsh en autw, outw kame kai eiV eme.

4

Idou, egw oikodomw oikon eiV to onoma Kuriou tou Qeou mou, dia na kaqierwsw touton eiV auton, dia na prosferhtai enwpion autou qumiama euwdiaV kai oi pantoteinoi artoi thV proqesewV kai ta olokautwmata ta prwina kai esperina, en toiV sabbasi kai en taiV neomhniaiV kai en taiV epishmoiV eortaiV Kuriou tou Qeou hmwn× touto einai creoV tou Israhl eiV ton aiwna.

5

Kai o oikoV ton opoion oikodomw einai megaV× dioti megaV o QeoV hmwn uper pantaV touV qeouV.

6

Alla tiV dunatai na oikodomhsh eiV auton oikon, enw o ouranoV kai o ouranoV twn ouranwn den einai ikanoi na cwreswsin auton; TiV de eimai egw, wste na oikodomhsw oikon eiV auton; eimh monon dia na qusiazw enwpion autou;

7

Twra loipon aposteilon proV eme andra sofon eiV to na ergazhtai eiV cruson kai eiV arguron kai eiV calkon kai eiV sidhron kai eiV porfuran kai eiV kokkinon kai eiV kuanoun, kai episthmona eiV to egglufein glufaV meta twn sofwn twn met' emou en th Ioudaia kai en th Ierousalhm, touV opoiouV Dabid o pathr mou htoimasen.

8

Aposteilon moi kai xula kedrina, peukina kai xula algoumeim ek tou Libanou× dioti egw gnwrizw oti oi douloi sou exeurousi na koptwsi xula en tw Libanw× kai idou, oi douloi mou qelousin eisqai meta twn doulwn sou,

9

dia na etoimaswsin eiV eme xula en afqonia× dioti o oikoV ton opoion egw oikodomw qelei eisqai megaV kai qaumastoV.

10

Kai idou, qelw dwsei eiV touV doulouV sou touV xulotomouV eikosi ciliadaV korouV sitou kopanismenou, kai eikosi ciliadaV korouV kriqhV, kai eikosi ciliadaV baq oinou, kai eikosi ciliadaV baq elaiou.

11

[] Kai apekriqh o Couram o basileuV thV Turou di' epistolhV, thn opoian esteile proV ton Solomwnta, Epeidh o KurioV hgaphse ton laon autou, se katesthse basilea ep' autouV×

12

eipen eti o Couram, EuloghtoV KurioV o QeoV tou Israhl, o poihthV tou ouranou kai thV ghV, ostiV edwken eiV ton Dabid ton basilea uion sofon, econta fronhsin kai sunesin, ostiV qelei oikodomhsei oikon eiV ton Kurion kai oikon basilikon eiV eauton×

13

apostellw loipon twra anqrwpon sofon, econta sunesin, tou Couram tou patroV mou,

14

uion gunaikoV ek twn qugaterwn Dan kai patroV Turiou, episthmona eiV to na ergazhtai eiV cruson kai eiV arguron, eiV calkon, eiV sidhron, eiV liqouV kai eiV xula, eiV porfuran, eiV kuanoun kai eiV busson kai eiV kokkinon× kai eiV to egglufein pan eidoV glufhV, kai efeuriskein pasan efeuresin eiV o, ti problhqh eiV auton, meta twn sofwn sou kai meta twn sofwn tou kuriou mou Dabid tou patroV sou×

15

twra loipon ton siton kai thn kriqhn, to elaion kai ton oinon, ta opoia o kurioV mou eipen, aV steilh proV touV doulouV autou×

16

kai hmeiV qelomen koyei xula ek tou Libanou, kata pasan thn creian sou, kai qelomen ferei auta proV se me scediaV dia qalasshV eiV Iopphn× kai su qeleiV anabibasei auta eiV Ierousalhm.

17

Kai hriqmhsen o Solomwn pantaV touV andraV touV xenouV touV en gh Israhl, meta ton ariqmon kaq' on Dabid o pathr autou hriqmhsen autouV× kai eureqhsan ekaton penthkonta treiV ciliadeV kai exakosioi.

18

Kai ex autwn ekamen ebdomhkonta ciliadaV acqoforwn, kai ogdohkonta ciliadaV liqotomwn en tw orei, kai treiV ciliadaV exakosiouV ergodiwktaV epi ton laon.

2 Chronicles 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: