Modern Greek Bible

1 Chronicles 29

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 1

1

[] Kai ekrataiwqh o Solomwn o uioV tou Dabid eiV thn basileian autou× kai KurioV o QeoV autou hto met' autou, kai emegalunen auton eiV akron.

2

Kai elalhsen o Solomwn proV panta ton Israhl, proV touV ciliarcouV kai ekatontarcouV kai proV touV kritaV kai proV pantaV touV arcontaV pantoV tou Israhl, touV archgouV twn patriwn×

3

kai uphgan o Solomwn kai pasa h sunaxiV met' autou eiV ton uyhlon topon ton en Gabawn× dioti ekei hto h skhnh tou marturiou tou Qeou, thn opoian MwushV, o douloV tou Kuriou, ekamen en th erhmw.

4

O de Dabid eicen anabibasei thn kibwton tou Qeou apo Kiriaq-iareim eiV ton topon ton opoion prohtoimasen o Dabid di' authn× dioti eice sthsei skhnhn di' authn en Ierousalhm.

5

Kai to calkoun qusiasthrion, to opoion ekame Beselehl o uioV tou Ouri, uiou tou Wr, hto ekei emprosqen thV skhnhV tou Kuriou× kai exezhthsan auto o Solomwn kai h sunaxiV.

6

Kai anebh o Solomwn ekei epi to calkoun qusiasthrion enwpion tou Kuriou, to en th skhnh tou marturiou, kai proseferen ep' auto cilia olokautwmata.

7

Kat' ekeinhn thn nukta efanh o QeoV eiV ton Solomwnta kai eipe proV auton, Zhthson ti na soi dwsw.

8

O de Solomwn eipe proV ton Qeon, Su ekameV mega eleoV proV Dabid ton patera mou, kai me katesthsaV basilea ant' autou×

9

twra, Kurie Qee, aV bebaiwqh o logoV sou o proV ton Dabid ton patera mou× dioti su me ekameV basilea epi laon polun wV to cwma thV ghV×

10

doV twra eiV eme sofian kai sunesin, dia na exercwmai kai na eisercwmai emprosqen tou laou toutou× dioti tiV dunatai na krinh ton laon sou touton ton megan;

11

Kai eipen o QeoV proV ton Solomwnta, Epeidh sunelabeV touto en th kardia sou, kai den ezhthsaV plouth, agaqa kai doxan oude thn zwhn twn misountwn se, oude poluzwian ezhthsaV, all' ezhthsaV eiV seauton sofian kai sunesin, dia na krinhV ton laon mou, epi ton opoion se ekama basilea×

12

h sofia kai h sunesiV didetai eiV se× kai plouton kai agaqa kai doxan qelw dwsei eiV se, wV den egeinen eiV touV basileiV touV pro sou, oude eiV touV meta se qelousi geinei toiauta.

13

[] Tote epestreyen o Solomwn eiV Ierousalhm, apo tou uyhlou topou tou en Gabawn, ap' emprosqen thV skhnhV tou marturiou, kai ebasileuen epi ton Israhl.

14

Kai sunhqroisen o Solomwn amaxaV kai ippeiV× kai eice ciliaV tetrakosiaV amaxaV kai dwdeka ciliadaV ippewn, touV opoiouV eqesen eiV taV poleiV twn amaxwn kai plhsion tou basilewV en Ierousalhm.

15

Kai katesthsen en Ierousalhm o basileuV ton arguron kai ton cruson wV liqouV, kai taV kedrouV katesthsen wV taV en th pediadi sukaminouV, dia thn afqonian.

16

Egineto de eiV ton Solomwnta exagwgh ippwn kai linou nhmatoV ex Aiguptou× to men linoun nhma elambanon oi emporoi tou basilewV eiV wrismenhn timhn.

17

Anebibazon de kai eferon ex Aiguptou mian amaxan dia exakosiouV siklouV argurouV, kai ekaston ippon dia ekaton penthkonta× kai outw dia pantaV touV basileiV twn Cettaiwn kai dia touV basileiV thV SuriaV h exagwgh egineto dia ceiroV autwn.

2 Chronicles 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: