Modern Greek Bible

1 Chronicles 28

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 29

1

[] Tote eipen o basileuV Dabid proV pasan thn sunaxin, Solomwn o uioV mou, ton opoion monon exelexen o QeoV, einai eti neoV kai apaloV× to de ergon mega× dioti den einai dia anqrwpon h oikodomh, alla dia Kurion ton Qeon.

2

Egw loipon htoimasa kaq' olhn thn dunamin mou dia ton oikon tou Qeou mou, ton cruson dia ta crusa kai ton arguron dia ta argura kai ton calkon dia ta calkina, ton sidhron dia ta sidhra kai xula dia ta xulina, onucitaV liqouV kai liqouV enqesewV, liqouV lamprouV kai poikilouV kai pantoV eidouV polutimouV liqouV kai marmara afqona.

3

Kai eti dia ton poqon mou eiV ton oikon tou Qeou mou, kai ek twn idiwn mou uparcontwn edwka peripleon crusion kai argurion dia ton oikon tou Qeou mou, ektoV pantoV ekeinou to opoion htoimasa dia ton oikon ton agion×

4

treiV ciliadaV talanta crusiou, ek tou crusiou Ofeir, kai epta ciliadaV talanta kekaqarismenou arguriou, dia na periskepaswsi touV toicouV twn oikwn×

5

to crusion dia ta crusa, kai to argurion dia ta argura, kai dia pasan ergasian ginomenhn dia twn ceirwn twn tecnitwn. TiV loipon proqumeitai na kamh shmeron prosforan eiV ton Kurion;

6

Tote oi arconteV twn patriwn kai oi arconteV twn fulwn tou Israhl kai oi ciliarcoi kai oi ekatontarcoi kai oi epistatai twn ergwn tou basilewV, eproqumhqhsan×

7

kai edwkan dia to ergon tou oikou tou Qeou, crusiou pentakiscilia talanta kai deka ciliadaV cruswn, kai arguriou deka ciliadaV talantwn, kai calkou dekaoktw ciliadaV talantwn, kai ekaton ciliadaV talantwn sidhrou.

8

Kai eiV osouV eureqhsan liqoi timioi, edwkan autouV eiV to qhsaurofulakion tou oikou tou Kuriou dia ceiroV Iecihl tou Ghrswnitou.

9

Ecarh de o laoV, dioti eproqumhqhsan, epeidh me plhrh kardian proseferan autoproairetwV eiV ton Kurion× kai o basileuV Dabid eti ecarh caran megalhn.

10

[] Kai euloghsen o Dabid ton Kurion enwpion pashV thV sunaxewV× kai eipen o Dabid, EuloghtoV su, Kurie o QeoV tou Israhl, o pathr hmwn, apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV.

11

Sou, Kurie, einai h megalwsunh kai h dunamiV kai h timh kai h nikh kai h doxa× dioti sou einai panta ta en ouranw kai ta epi ghV× sou h basileia, Kurie, kai su eisai o uyoumenoV wV kefalh uperanw pantwn×

12

kai o ploutoV kai h doxa para sou ercontai, kai su despozeiV twn apantwn× kai eiV thn ceira sou einai h iscuV kai h dunamiV× kai eiV thn ceira sou to na megalunhV kai na iscuropoihV ta panta.

13

Twra loipon, Qee hmwn, hmeiV eucaristoumen se kai umnoumen to endoxon onoma sou.

14

Alla tiV eimai egw, kai tiV o laoV mou, wste na dunhqwmen na prosferwmen proqumwV eiV se kata tauta; dioti ta panta ercontai ek sou kai ek twn swn didomen eiV se.

15

Dioti eimeqa xenoi enwpion sou kai paroikoi, kaqwV panteV oi patereV hmwn× ai hmerai hmwn epi thV ghV einai wV skia, kai monimothV den uparcei.

16

Kurie Qee hmwn, apan touto to plhqoV, to opoion htoimasamen dia na oikodomhswmen oikon eiV se dia to onoma sou to agion, ek thV ceiroV sou ercetai, kai sou einai ta panta.

17

Kai gnwrizw, Qee mou, oti su eisai o dokimazwn thn kardian kai areskesai eiV thn euquthta. Egw en euquthti thV kardiaV mou prosefera panta tauta× kai twra eidon met' eufrosunhV ton laon sou, ton entauqa paronta, oti autoproairetwV prosferei eiV se.

18

Kurie Qee tou Abraam, tou Isaak kai tou Israhl, twn paterwn hmwn, fulatte touto dia pantoV eiV touV dialogismouV thV kardiaV tou laou sou, kai kateuqune thn kardian autwn proV se×

19

kai doV eiV ton Solomwnta ton uion mou kardian teleian, dia na fulatth taV entolaV sou, ta marturia sou kai ta prostagmata sou, kai na ektelh ta panta kai na kataskeuash thn oikodomhn, thn opoian prohtoimasa.

20

Kai eipen o Dabid proV pasan thn sunaxin, Euloghsate twra Kurion ton Qeon saV. Kai pasa h sunaxiV euloghse Kurion ton Qeon twn paterwn autwn kai kuyanteV, prosekunhsan ton Kurion kai ton basilea.

21

Kai thn akolouqon hmeran equsiasan qusiaV eiV ton Kurion kai proseferan olokautwmata proV ton Kurion, ciliouV moscouV, ciliouV kriouV, cilia arnia, kai taV spondaV autwn kai qusiaV afqonouV dia panta ton Israhl×

22

kai efagon kai epion enwpion tou Kuriou thn hmeran ekeinhn, en cara megalh. Kai ekhruxan ek deuterou Solomwnta ton uion tou Dabid basilea, kai ecrisan auton eiV ton Kurion, dia na hnai arcwn, kai ton Sadwk dia ierea.

23

[] Tote o Solomwn ekaqhsen epi tou qronou tou Kuriou basileuV anti Dabid tou patroV autou, kai euhmerhse× kai paV o Israhl uphkousen eiV auton.

24

Kai panteV oi arconteV kai oi dunatoi kai panteV eti oi uioi tou basilewV Dabid upetacqhsan eiV Solomwnta ton basilea.

25

Kai emegalunen o KurioV eiV akron ton Solomwnta emprosqen pantoV tou Israhl, kai eqesen ep' auton megaleiothta basilikhn, opoia den estaqh eiV oudena basilea pro autou en tw Israhl.

26

Outw Dabid o uioV tou Iessai ebasileusen epi panta ton Israhl×

27

kai o kairoV ton opoion ebasileusen epi ton Israhl hto tessarakonta eth× epta eth ebasileusen en Cebrwn kai triakonta tria ebasileusen en Ierousalhm.

28

Kai eteleuthsen eiV ghraV kalon, plhrhV hmerwn, ploutou kai doxhV× kai ebasileusen ant' autou Solomwn o uioV autou.

29

Ai de praxeiV tou basilewV Dabid, ai prwtai kai ai teleutaiai idou, einai gegrammenai en tw bibliw Samouhl tou blepontoV, kai en tw bibliw Naqan tou profhtou, kai en tw bibliw Gad tou blepontoV,

30

meta pashV autou thV basileiaV kai thV dunamewV autou kai twn kairwn, oitineV parhlqon ep' auton kai epi ton Israhl kai epi pasaV taV basileiaV thV ghV.

2 Chronicles 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: