Modern Greek Bible

1 Chronicles 27

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 28

1

[] Kai sunekalesen o Dabid pantaV touV arcontaV tou Israhl, touV arcontaV twn fulwn kai touV arcontaV twn diairesewn aitineV uphretoun ton basilea, kai touV ciliarcouV kai touV ekatontarcouV kai touV epistataV pantwn twn uparcontwn kai kthmatwn tou basilewV kai twn uiwn autou, meta twn eunoucwn kai twn andreiwn, kai pantwn twn dunatwn en iscui, eiV Ierousalhm.

2

Kai staqeiV o basileuV Dabid epi twn podwn autou, eipen, Akousate mou, adelfoi mou kai lae mou× Egw sunelabon en th kardia mou na oikodomhsw oikon anapausewV dia thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou kai dia to upopodion twn podwn tou Qeou hmwn× kai ekamon etoimasian dia thn oikodomhn.

3

O QeoV omwV eipe proV eme, Su den qeleiV oikodomhsei oikon eiV to onoma mou, dioti eisai anhr polemwn kai aimata ecusaV.

4

Exelexe de KurioV o QeoV tou Israhl eme ek pantoV tou oikou tou patroV mou, dia na hmai basileuV epi ton Israhl eiV ton aiwna× dioti exelexe ton Ioudan arconta× ek de tou oikou tou Iouda exelexe ton oikon tou patroV mou× metaxu de twn uiwn tou patroV mou eme hudokhse na kamh basilea epi panta ton Israhl×

5

kai ek pantwn twn uiwn mou, dioti o KurioV pollouV uiouV edwken eiV eme, exelexe Solomwnta ton uion mou, dia na kaqish epi ton qronon thV basileiaV tou Kuriou, epi ton Israhl.

6

Kai eipe proV eme, Solomwn o uioV sou, autoV qelei oikodomhsei ton oikon mou kai taV aulaV mou× dioti auton exelexa uion eiV eme, kai egw qelw eisqai pathr eiV auton×

7

kai qelw sterewsei thn basileian autou ewV aiwnoV, ean menh staqeroV eiV to na ektelh taV entolaV mou kai taV kriseiV mou, kaqwV en th hmera tauth.

8

Twra loipon, enwpion pantoV tou Israhl thV sunagwghV tou Kuriou kai eiV ephkoon tou Qeou hmwn, proV esaV legw, Fulattete kai zhteite pasaV taV entolaV Kuriou tou Qeou saV× dia na kurieuhte thn ghn tauthn thn agaqhn, kai na afhshte authn usteron apo saV klhronomian eiV touV uiouV saV dia pantoV.

9

Kai su, Solomwn uie mou, gnwrison ton Qeon tou patroV sou kai douleue auton en kardia teleia kai en yuch qeloush× dioti o KurioV exetazei pasaV taV kardiaV kai exeurei pantaV touV logismouV twn dianoiwn× ean ekzhthV auton, qelei euriskesqai upo sou× ean omwV egkataliphV auton, qelei se aporriyei dia pantoV.

10

Ide twra oti o KurioV se exelexe, dia na oikodomhshV oikon eiV agiasthrion× endunamou kai ektelei.

11

[] Kai edwken o Dabid eiV ton Solomwnta ton uion autou to scedion tou pronaou kai twn oikwn autou, kai twn qhsaurofulakiwn autou, kai twn uperwwn autou kai twn esw dwmatiwn autou kai tou oikou tou ilasthriou,

12

kai to scedion pantwn osa sunelaben en tw pneumati autou, twn aulwn tou oikou tou Kuriou kai pantwn twn perix oikhmatwn, twn apoqhkwn tou oikou tou Qeou kai twn apoqhkwn twn afierwmatwn×

13

kai twn diairesewn twn ierewn kai Leuitwn kai pantoV tou ergou thV uphresiaV tou oikou tou Kuriou, kai pantwn twn skeuwn thV uphresiaV tou oikou tou Kuriou.

14

Edwke cruson kata baroV dia ta crusa, dia panta ta skeuh pantoV eidouV uphresiaV× kai arguron kata baroV dia panta ta skeuh ta argura, dia panta ta skeuh pantoV eidouV uphresiaV×

15

kai to baroV dia taV crusaV lucniaV kai dia touV crusouV lucnouV autwn, kata baroV di' ekasthn lucnian kai dia touV lucnouV authV× kai dia taV arguraV lucniaV kata baroV, dia thn lucnian kai dia touV lucnouV authV, kata thn crhsin ekasthV lucniaV×

16

kai cruson kata baroV dia taV trapezaV twn artwn thV proqesewV, di' ekasthn trapezan× kai arguron dia taV trapezaV taV arguraV×

17

kai cruson kaqaron dia taV kreagraV kai dia taV lekanaV kai dia taV fialaV× kai dia touV crusouV krathraV, kata baroV di' ekaston krathra× kata baroV omoiwV di' ekaston arguroun krathra×

18

kai dia to qusiasthrion tou qumiamatoV, kekaqarismenon crusion kata baroV× kai crusion dia to scedion thV amaxhV twn ceroubeim, ta opoia exaplonousi taV pterugaV kai skepazousi thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou.

19

Ta panta, eipen, o KurioV efanerwse, grayaV dia thV ceiroV autou proV eme panta ta erga tou scediou.

20

Kai eipen o Dabid proV Solomwnta ton uion autou, Endunamou kai andrizou kai ektelei mh fobou mhde ptohqhV× dioti KurioV o QeoV, o QeoV mou, qelei eisqai meta sou× den qelei se afhsei oude se egkataleiyei, ewsou teleiwshV apan to ergon thV uphresiaV tou oikou tou Kuriou.

21

Kai idou, ai diaireseiV twn ierewn kai Leuitwn dia pasan uphresian tou oikou tou Qeou× kai qelousin eisqai meta sou, dia pan ergon, paV episthmwn, proqumoV eiV pan eidoV uphresiaV, kai oi arconteV kai paV o laoV, etoimoi eiV panta ta prostagmata sou.

1 Chronicles 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: