Modern Greek Bible

1 Chronicles 26

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 27

1

[] Oi de uioi Israhl kata thn apariqmhsin autwn, oi archgoi twn patriwn kai oi ciliarcoi kai oi ekatontarcoi kai oi axiwmatikoi autwn oi uphretounteV ton basilea, kaq' ulhn thn taxin twn diairesewn, aitineV eishrconto kai exhrconto kata mhna eiV pantaV touV mhnaV tou eniautou, hsan eikositessareV ciliadeV eiV ekasthn diairesin.

2

Epi thV diairesewV thV prwthV, dia ton prwton mhna, hto Iaswbeam o uioV tou Zabdihl× kai en th diairesei autou hsan eikositessareV ciliadeV.

3

OutoV hto ek twn uiwn tou FareV, arcwn pantwn twn arcontwn twn strateumatwn dia ton prwton mhna.

4

Kai epi thV diairesewV tou deuterou mhnoV hto Dwdai o AcwcithV× kai thV diairesewV autou arcwn o Miklwq× en th diairesei autou hsan omoiwV eikositessareV ciliadeV.

5

O tritoV archgoV tou strateumatoV dia ton triton mhna hto BenaiaV o uioV tou Iwdae, prwtoV axiwmatikoV× kai en th diairesei autou hsan eikositessareV ciliadeV.

6

OutoV einai o BenaiaV o dunatoV metaxu twn triakonta kai epi twn triakonta× kai epi thV diairesewV autou hto Ammizabad o uioV autou.

7

O tetartoV dia ton tetarton mhna Asahl o adelfoV tou Iwab, kai met' auton ZebadiaV o uioV autou× kai en th diairesei autou eikositessareV ciliadeV.

8

O pemptoV archgoV dia ton pempton mhna Samouq o IezraithV× kai en th diairesei autou eikositessareV ciliadeV.

9

O ektoV dia ton ekton mhna IraV o uioV tou IkkhV o QekwithV× kai en th diairesei autou eikositessareV ciliadeV.

10

O ebdomoV dia ton ebdomon mhna CelhV o FelwnithV, ek twn uiwn Efraim× kai en th diairesei autou eikositessareV ciliadeV.

11

O ogdooV dia ton ogdoon mhna Sibbecai o CousaqithV, ek twn Zaraitwn× kai en th diairesei autou eikositessareV ciliadeV.

12

O ennatoV dia ton ennaton mhna Abiezer o AnaqwqithV, ek twn Beniamitwn× kai en th diairesei autou eikositessareV ciliadeV.

13

O dekatoV dia ton dekaton mhna Maarai o NetwfaqithV, ek twn Zaraitwn× kai en th diairesei autou eikositessareV ciliadeV.

14

O endekatoV dia ton endekaton mhna BenaiaV o PiraqwnithV, ek twn uiwn Efraim× kai en th diairesei autou eikositessareV ciliadeV.

15

O dwdekatoV dia ton dwdekaton mhna Celdai o NetwfaqithV, ek tou Goqonihl× kai en th diairesei autou eikositessareV ciliadeV.

16

[] Epi de twn fulwn tou Israhl, o arcwn twn Roubhnitwn hto Eliezer o uioV tou Zicri× twn Sumewnitwn, SefatiaV o uioV tou Maaca×

17

twn Leuitwn, AsabiaV o uioV tou Kemouhl× twn Aarwnitwn, o Sadwk×

18

tou Iouda, o Eliou, ek twn adelfwn tou Dabid× tou Issacar, Amri o uioV tou Micahl×

19

tou Zaboulwn, IsmaiaV o uioV tou Obadia× tou Nefqali, Ierimwq o uioV tou Azrihl×

20

twn uiwn Efraim, IhsouV o uioV tou Azaziou× thV hmiseiaV fulhV Manassh, Iwhl o uioV tou Fedaia×

21

thV hmiseiaV fulhV Manassh en Galaad, Iddw o uioV tou Zacaria× tou Beniamin, Iasihl o uioV tou Abenhr×

22

tou Dan, Azarehl o uioV tou Ieroam. Outoi hsan oi arconteV twn fulwn tou Israhl.

23

Plhn o Dabid den elabe ton ariqmon autwn apo eikosi etwn hlikiaV kai katw× dioti o KurioV eipen, oti qelei plhqunei ton Israhl wV ta astra tou ouranou.

24

O Iwab o uioV thV SerouiaV hrcise na ariqmh, plhn den eteleiwse, dioti epese dia touto orgh kata tou Israhl× oqen den katecwrisqh o ariqmoV metaxu twn apariqmhsewn en toiV cronikoiV tou basilewV Dabid.

25

Epi de twn qhsaurwn tou basilewV hto Azmabeq o uioV tou Adhl× kai epi twn qhsaurwn twn agrwn, twn polewn kai twn kwmwn kai twn frouriwn, Iwnaqan o uioV tou Oziou×

26

kai epi twn ergazomenwn to ergon twn agrwn dia thn gewrgian thV ghV, Ezri o uioV tou Celoub×

27

kai epi twn ampelwnwn, Simei o RamaqaioV× kai epi tou eisodhmatoV twn ampelwnwn dia taV oinoqhkaV, Zabdi o SifmithV×

28

kai epi twn elaiwn kai sukaminwn twn en th pedinh, Baal-anan o GederithV× kai epi twn elaioqhkwn, o IwaV×

29

kai epi twn bown twn boskomenwn en Sarwn, Sitrai o SarwnithV× kai epi twn bown twn en taiV koilasi, Safat o uioV tou Adlai×

30

kai epi twn kamhlwn, Obil o IsmahlithV× kai epi twn onwn, IedaiaV o MerwnoqithV×

31

kai epi twn probatwn, Iaziz o AgarithV. PanteV outoi hsan epistatai twn uparcontwn tou basilewV Dabid.

32

O de Iwnaqan, o patradelfoV tou Dabid, hto sumbouloV, anhr sunetoV kai grammateuV× kai Iecihl, o uioV tou Acmoni, hto meta twn uiwn tou basilewV×

33

kai o Acitofel, sumbouloV tou basilewV× kai Cousai o ArcithV, oikeioV tou basilewV×

34

kai meta ton Acitofel, Iwdae o uioV tou Benaia kai o Abiaqar× arcistrathgoV de tou basilewV o Iwab.

1 Chronicles 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: