Modern Greek Bible

1 Chronicles 25

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 26

1

[] Peri de twn diairesewn twn pulwrwn× ek twn Koritwn hto MeselemiaV o uioV tou Kore, ek twn uiwn Asaf.

2

Kai oi uioi tou Meselemia hsan ZacariaV o prwtotokoV, Iediahl o deuteroV, ZebadiaV o tritoV, Iaqnihl o tetartoV,

3

Elam o pemptoV, Iwanan o ektoV, Eliwhnai o ebdomoV.

4

oi de uioi tou Wbhd-edwm, SemaiaV o prwtotokoV, Iwzabad o deuteroV, Iwac o tritoV kai Sacar o tetartoV kai Naqanahl o pemptoV,

5

Ammihl o ektoV, Issacar o ebdomoV, Feoulqai o ogdooV× dioti o QeoV euloghsen auton.

6

Kai eiV Semaian ton uion autou egennhqhsan uioi, oitineV exousiazon epi tou patrikou oikou autwn× dioti hsan dunatoi en iscui.

7

Oi uioi tou Semaia, Goqni kai Rafahl kai Wbhd kai Elzabad, twn opoiwn oi adelfoi hsan iscuroi, o Eliou, kai o SemaciaV.

8

PanteV outoi ek twn uiwn tou Wbhd-edwm, autoi kai oi uioi autwn kai oi adelfoi autwn, iscuroi kai axioi dia thn uphresian, exhkonta duo hsan tou Wbhd-edwm.

9

Kai o MeselemiaV eicen uiouV kai adelfouV, iscurouV, dekaoktw.

10

Kai o Wsa, ek twn uiwn tou Merari, eicen uiouV× Simri ton prwton, dioti prwtotokoV den hto, o pathr omwV autou ekamen auton prwton×

11

Celkian ton deuteron, Tebalian ton triton, Zacarian ton tetarton× panteV oi uioi kai oi adelfoi tou Wsa hsan dekatreiV.

12

Metaxu autwn egeinan ai diaireseiV twn pulwrwn× oi archgoi twn dunatwn eicon taV fulakaV ex isou me touV adelfouV autwn, dia na uphretwsin en tw oikw tou Kuriou.

13

Kai erriyan klhrouV ex isou o mikroV kaqwV kai o megaloV, kat' oikon twn paterwn autwn, peri ekasthV pulhV.

14

Kai epesen o klhroV thV proV anatolaV eiV ton Selemian. Tote erriyan klhrouV dia ton Zacarian ton uion autou, sumboulon sofon× kai o klhroV autou exhlqe dia thn proV borran.

15

EiV ton Wbhd-edwm, dia thn proV noton× kai eiV touV uiouV autou, dia ton oikon thV sunaxewV.

16

EiV ton Soufim kai Wsa, dia thn proV dusmaV, meta thV pulhV Saleceq, plhsion thV odou thV anabasewV, fulakh apenanti fulakhV.

17

Kata anatolaV hsan ex Leuitai, proV borran tessareV thn hmeran, proV noton tessareV thn hmeran kai proV ton oikon thV sunaxewV ana duo.

18

EiV Parbar proV dusmaV tessareV kata thn odon thV anabasewV, kai duo eiV Parbar.

19

Autai einai ai diaireseiV twn pulwrwn metaxu twn uiwn Kore kai metaxu twn uiwn Merari.

20

[] Kai ek twn Leuitwn o Acia hto epi touV qhsaurouV tou oikou tou Qeou kai epi touV qhsaurouV twn afierwmatwn.

21

Peri de twn uiwn tou Laadan× oi uioi tou Ghrswnitou Laadan, archgoi twn patriwn tou Laadan tou Ghrswnitou hsan Iecihl.

22

oi uioi tou Iechl, Zaiqam kai Iwhl o adelfoV autou, oitineV hsan epi touV qhsaurouV tou oikou tou Kuriou.

23

Peri de twn Amramitwn, Isaaritwn, Cebrwnitwn kai Ozihlitwn×

24

o men Sebouhl o uioV tou Ghrswm, uiou tou MwusewV× hto epistathV epi touV qhsaurouV.

25

Oi de adelfoi autou ek tou Eliezer, tou opoiou o uioV hto o ReabiaV, kai IesaiaV o uioV toutou, kai Iwram o uioV toutou, kai Zicri o uioV toutou, kai Selwmeiq o uioV toutou×

26

o Selwmeiq outoV kai oi adelfoi autou hsan epi pantaV touV qhsaurouV twn afierwmatwn, ta opoia Dabid o basileuV kai oi arconteV twn patriwn, oi ciliarcoi kai oi ekatontarcoi, kai oi archgoi tou strateumatoV, afierwsan.

27

Ek twn polemwn kai ek twn lafurwn ekamon thn afierwsin, dia na episkeuazwsi ton oikon tou Kuriou.

28

Kai pan o, ti Samouhl o blepwn, kai Saoul o uioV tou KeiV, kai Abenhr o uioV tou Nhr, kai Iwab o uioV thV SerouiaV, afierwsan, pan afierwma hto upo thn ceira tou Selwmeiq kai twn adelfwn autou.

29

[] Peri twn Isaaritwn× o CenaniaV kai oi uioi autou hsan dia taV exw upoqeseiV epi tou Israhl, epistatai kai kritai.

30

Peri de twn Cebrwnitwn× o AsabiaV kai oi adelfoi autou, iscuroi, cilioi eptakosioi hsan eforoi tou Israhl enteuqen tou Iordanou proV dusmaV, dia pasaV taV upoqeseiV tou Kuriou kai dia thn uphresian tou basilewV.

31

Metaxu twn Cebrwnitwn hto IeriaV o archgoV, metaxu twn Cebrwnitwn kata taV geneaV autwn, kata taV patriaV. En tw tessarakostw etei thV basileiaV tou Dabid exhtasqhsan kai eureqhsan metaxu autwn dunatoi en iscui, en Iazhr Galaad.

32

Kai oi adelfoi autou, iscuroi, hsan duo ciliadeV kai eptakosioi archgoi patriwn, touV opoiouV katesthse Dabid o basileuV epi touV RoubhnitaV kai touV GaditaV kai to hmisu thV fulhV Manassh, dia pan pragma tou Qeou kai dia taV upoqeseiV tou basilewV.

1 Chronicles 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: