Modern Greek Bible

1 Chronicles 24

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 25

1

[] O Dabid loipon kai oi arconteV tou strateumatoV dihresan eiV thn uphresian touV uiouV tou Asaf kai tou Aiman kai tou Iedouqoun, dia na umnwdwsin en kiqaraiV, en yalthrioiV kai en kumbaloiV× kai o ariqmoV twn ergazomenwn kata thn uphresian autwn, hto,

2

ek twn uiwn Asaf, Zakcour kai Iwshf kai NeqaniaV kai Asarhla, uioi Asaf, upo thn odhgian tou Asaf, tou umnwdountoV, kata thn diataxin tou basilewV×

3

tou Iedouqoun× oi uioi tou Iedouqoun, GedaliaV kai Seri kai IesaiaV, Simei, AsabiaV kai MattaqiaV, ex, upo thn odhgian tou patroV autwn Iedouqoun, ostiV umnwdei en kiqara, umnwn kai doxologwn ton Kurion×

4

tou Aiman× oi uioi tou Aiman, BoukkiaV, MatqaniaV, Ozihl, Sebouhl kai Ierimwq, AnaniaV, Anani, Eliaqa, Giddalqi kai Romamqi-ezer, Iwsbekasa, Mallwqi, Wqir kai Maaziwq×

5

panteV outoi hsan oi uioi tou Aiman tou blepontoV tou basilewV eiV touV logouV tou Qeou, diwrismenoi eiV to na uyonwsi to keraV. Edwke de o QeoV eiV ton Aiman dekatessaraV uiouV kai treiV qugateraV.

6

PanteV outoi upo thn odhgian tou patroV autwn hsan umnwdounteV en tw oikw tou Kuriou, en kumbaloiV, yalthrioiV kai kiqaraiV, dia thn uphresian tou oikou tou Qeou, kata thn diataxin tou basilewV proV ton Asaf kai Iedouqoun kai Aiman.

7

Kai egeinen o ariqmoV autwn, meta twn adelfwn autwn, twn dedidagmenwn ta asmata tou Kuriou, diakosioi ogdohkonta oktw, panteV sunetoi.

8

[] Kai erriyan klhrouV peri thV uphresiaV, ex isou o mikroV kaqwV o megaloV, o didaskaloV kaqwV o maqhthV.

9

O prwtoV de klhroV exhlqe dia ton Asaf eiV ton Iwshf× o deuteroV eiV ton Gedalian× outoV kai oi adelfoi autou kai oi uioi autou hsan dwdeka.

10

O tritoV eiV ton Zakcour× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

11

O tetartoV eiV ton Iseri× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

12

O pemptoV eiV ton Nebanian× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

13

O ektoV eiV ton Boukkian× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

14

O ebdomoV eiV ton Iesarhla× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

15

O ogdooV eiV ton Iesaian× outoV, oi uioi autou, kai oi adelfoi autou, dwdeka.

16

O ennatoV eiV ton Matqanian× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

17

O dekatoV eiV ton Simei× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

18

O endekatoV eiV ton Azarehl× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

19

O dwdekatoV eiV ton Asabian× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

20

O dekatoV tritoV eiV ton Soubahl× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

21

O dekatoV tetartoV eiV ton Mattaqian× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

22

O dekatoV pemptoV eiV ton Ieremwq× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

23

O dekatoV ektoV eiV ton Ananian× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

24

O dekatoV ebdomoV eiV ton Iwsbekasa× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

25

O dekatoV ogdooV eiV ton Anani× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

26

O dekatoV ennatoV eiV ton Mallwqi× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

27

O eikostoV eiV ton Eliaqa× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

28

O eikostoV prwtoV eiV ton Wqir× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

29

O eikostoV deuteroV eiV ton Giddalqi× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

30

O eikostoV tritoV eiV ton Maaziwq× outoV, oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

31

O eikostoV tetartoV eiV ton Rwmamqi-ezer× outoV oi uioi autou kai oi adelfoi autou, dwdeka.

1 Chronicles 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: