Modern Greek Bible

1 Chronicles 22

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 23

1

[] Kai afou eghrasen o Dabid kai hto plhrhV hmerwn, ekame Solomwnta ton uion autou basilea epi ton Israhl.

2

Kai sunhgage pantaV touV arcontaV tou Israhl kai touV iereiV kai touV LeuitaV.

3

Oi de Leuitai hsan aphriqmhmenoi apo hlikiaV triakonta etwn kai epanw× kai o ariqmoV autwn kata kefalhn autwn, kata andra, hto triakonta oktw ciliadeV.

4

Ek toutwn eikositessareV ciliadeV hsan ergodiwktai eiV to ergon tou oikou tou Kuriou× kai ex ciliadeV epistatai kai kritai×

5

kai tessareV ciliadeV pulwroi× kai tessareV ciliadeV umnounteV ton Kurion, me ta organa, ta opoia ekama, eipen o Dabid, dia na umnwsi ton Kurion.

6

Kai dihresen autouV o Dabid eiV taxeiV kata touV uiouV tou Leui, Ghrswn, Kaaq kai Merari.

7

Ek twn Ghrswnitwn hsan Laadan kai Simei.

8

Oi uioi tou Laadan hsan Iecihl o arcwn kai Zaiqam kai Iwhl, treiV.

9

Oi uioi tou Simei, Selwmeiq kai Azihl kai Carran, treiV. Outoi hsan oi archgoi twn patriwn tou Laadan.

10

Uioi de tou Simei, Iaaq, Zina kai IeouV kai Beria. Outoi hsan oi uioi tou Simei, tessareV.

11

Kai o Iaaq hto o archgoV, kai Ziza o deuteroV× o de IeouV kai Beria den eicon pollouV uiouV× dia touto hriqmhqhsan omou, wV mia patria.

12

Oi uioi tou Kaaq, Amram, Isaar, Cebrwn kai Ozihl, tessareV.

13

Oi uioi tou Amram, Aarwn kai MwushV× kai o Aarwn hto kecwrismenoV, autoV kai oi uioi autou, dia na agiazwsi ta agiwtata pragmata pantote, dia na qumiazwsin enwpion tou Kuriou, na leitourgwsin eiV auton kai na eulogwsin en tw onomati autou dia pantoV.

14

Tou de MwusewV tou anqrwpou tou Qeou, oi uioi autou sunhriqmhqhsan meta thV fulhV tou Leui.

15

Oi uioi tou MwusewV hsan Ghrswm kai Eliezer.

16

Ek twn uiwn tou Ghrswm o Sebouhl hto o archgoV.

17

Kai oi uioi tou Eliezer hsan ReabiaV o archgoV× kai den eicen o Eliezer allouV uiouV× tou Reabia de oi uioi hsan pampolloi.

18

Ek twn uiwn tou Isaar o Selwmeiq hto o archgoV.

19

Oi uioi tou Cebrwn hsan IeriaV o prwtoV, AmariaV o deuteroV, Iaazihl o tritoV kai Iekameam o tetartoV.

20

Oi uioi tou Ozihl, Mica o prwtoV kai Iesia o deuteroV.

21

Oi uioi tou Merari, Maali kai Mousi× oi uioi tou Maali, Eleazar kai KeiV.

22

Apeqane de o Eleazar, mh ecwn uiouV, alla qugateraV× kai elabon autaV oi adelfoi autwn oi uioi tou KeiV.

23

Oi uioi tou Mousi, Maali kai Eder kai Ieremwq, treiV.

24

[] Outoi hsan oi uioi tou Leui, kata touV oikouV twn paterwn autwn, archgoi twn patriwn, kata thn apariqmhsin autwn, apariqmhqenteV kat' onoma, kata kefalhn, oitineV ekamnon ta erga thV uphresiaV tou oikou tou Kuriou, apo hlikiaV eikosi etwn kai epanw.

25

Dioti o Dabid eipe, KurioV o QeoV tou Israhl edwken anapausin eiV ton laon autou, kai qelei katoikei en Ierousalhm dia pantoV×

26

oi de Leuitai den qelousi pleon bastazei thn skhnhn kai panta ta skeuh authV dia thn uphresian authV.

27

Oqen kata touV teleutaiouV logouV tou Dabid, oi uioi Leui hsan aphriqmhmenoi apo eikosi etwn kai epanw×

28

epeidh to ergon autwn hto na paristantai eiV touV uiouV tou Aarwn, en th uphresia tou oikou tou Kuriou, epi taV aulaV kai epi ta oikhmata kai epi ton kaqarismon pantwn twn agiwn pragmatwn kai eiV to na kamnwsi thn uphresian tou oikou tou Qeou×

29

kai dia touV artouV thV proqesewV kai dia thn semidalin eiV taV ex alfitwn prosforaV kai dia ta azuma lagana kai dia taV thganitaV kai dia ta fruganwta kai dia pan eidoV metrou×

30

kai dia na istantai kaq' ekasthn prwian kai esperan, dia na umnwsi kai na doxologwsi ton Kurion×

31

kai dia na prosferwsin eiV ton Kurion panta ta olokautwmata en toiV sabbasin, en taiV neomhniaiV kai en taiV epishmoiV eortaiV, kata ton ariqmon, kata to diatetagmenon eiV autouV, pantote enwpion tou Kuriou×

32

kai dia na fulattwsi thn fulakhn thV skhnhV tou marturiou kai thn fulakhn tou agiasthriou kai thn fulakhn twn uiwn tou Aarwn twn adelfwn autwn en th uphresia tou oikou tou Kuriou.

1 Chronicles 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: