Modern Greek Bible

1 Chronicles 21

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 22

1

[] Tote eipen o Dabid, OutoV einai o oikoV Kuriou tou Qeou, kai touto to qusiasthrion thV olokautwsewV eiV ton Israhl.

2

Kai prosetaxen o Dabid na sunaxwsi touV xenouV touV en gh Israhl× kai katesthse liqotomouV dia na latomhswsi liqouV xustouV, proV oikodomhsin tou oikou tou Qeou.

3

O Dabid htoimase kai sidhron polun, dia karfia twn qurwmatwn twn pulwn kai dia taV sunarqrwseiV× kai calkon afqonon azugiston×

4

kai xula kedrina anariqmhta× dioti oi Sidwnioi kai oi Turioi eferon proV ton Dabid afqona kedrina xula.

5

Kai eipen o Dabid, Solomwn o uioV mou einai neoV kai apaloV× o de oikoV ostiV mellei na oikodomhqh eiV ton Kurion prepei na hnai eiV akron megaloprephV, onomastoV kai endoxoV kaq' olhn thn oikoumenhn× qelw loipon kamei etoimasian di' auton. Kai ekamen o Dabid afqonon etoimasian pro tou qanatou autou.

6

[] Tote ekalese Solomwnta ton uion autou kai prosetaxen eiV auton na oikodomhsh oikon eiV Kurion ton Qeon tou Israhl.

7

Kai eipen o Dabid proV ton Solomwnta, Uie mou, egw men epequmhsa en th kardia mou na oikodomhsw oikon eiV to onoma Kuriou tou Qeou mou×

8

plhn egeine logoV Kuriou proV eme, legwn, Aima polu ecusaV kai polemouV megalouV ekameV× den qeleiV oikodomhsei oikon eiV to onoma mou, dioti aimata polla ecusaV epi thV ghV enwpion mou×

9

idou, qelei gennhqh eiV se uioV, ostiV qelei eisqai anhr anapausewV× kai qelw anapausei auton apo pantwn twn ecqrwn autou kuklw× dioti Solomwn qelei eisqai to onoma autou, kai en taiV hmeraiV autou qelw dwsei eirhnhn kai hsucian eiV ton Israhl×

10

outoV qelei oikodomhsei oikon eiV to onoma mou× kai outoV qelei eisqai eiV eme uioV, kai egw pathr eiV auton× kai qelw sterewsei ton qronon thV basileiaV autou epi ton Israhl ewV aiwnoV.

11

Twra, uie mou, o KurioV estw meta sou× kai euodou kai oikodomhson ton oikon Kuriou tou Qeou sou, kaqwV elalhse peri sou.

12

Monon o KurioV na soi dwsh sofian kai sunesin kai na se katasthsh epi ton Israhl, dia na fulatthV ton nomon Kuriou tou Qeou sou.

13

Tote qeleiV euodwqh, ean prosechV na ekplhroiV ta diatagmata kai taV kriseiV, taV opoiaV o KurioV prosetaxen eiV ton Mwushn peri tou Israhl× endunamou kai andrizou× mh fobou kai mh ptohqhV.

14

Kai idou, egw kata thn ptwceian mou htoimasa dia ton oikon tou Kuriou ekaton ciliadaV talantwn crusiou kai ciliaV ciliadaV talantwn arguriou× calkon de kai sidhron azugiston, dioti einai afqonoV× htoimasa de kai xula kai liqouV× kai su prosqeV eiV tauta.

15

EceiV de ergataV eiV plhqoV, liqotomouV kai ktistaV kai xulourgouV, kai pantoV eidouV sofouV eiV pan ergon.

16

Tou crusou, tou argurou kai tou calkou kai tou sidhrou ariqmoV den einai. Shkwqhti kai kamne× kai o KurioV estw meta sou.

17

[] O Dabid prosetaxen eti eiV pantaV touV arcontaV tou Israhl na bohqhswsi ton Solomwnta ton uion autou, legwn,

18

Den einai me saV KurioV o QeoV saV kai edwken eiV esaV anapausin pantacoqen; dioti paredwken eiV thn ceira mou touV katoikountaV thn ghn× kai h gh upetacqh emprosqen tou Kuriou kai emprosqen tou laou autou.

19

Dote loipon thn kardian saV kai thn yuchn saV eiV to na zhthte Kurion ton Qeon saV× kai shkwqhte kai oikodomhsate to agiasthrion Kuriou tou Qeou, dia na ferhte thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou kai ta agia skeuh tou Qeou eiV ton oikon, ostiV mellei na oikodomhqh epi tw onomati tou Kuriou.

1 Chronicles 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: