Modern Greek Bible

1 Chronicles 20

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 21

1

[] All' o SatanaV hgerqh kata tou Israhl, kai parekinhse ton Dabid na apariqmhsh ton Israhl.

2

Kai eipen o Dabid proV ton Iwab kai proV touV arcontaV tou laou, Upagete, apariqmhsate ton Israhl, apo Bhr-sabee ewV Dan, kai ferete proV eme, dia na maqw, ton ariqmon autwn.

3

O de Iwab apekriqh, O KurioV na prosqesh epi ton laon autou ekatontaplasion af' o, ti einai alla, kurie mou basileu, den einai panteV douloi tou kuriou mou; dia ti o kurioV mou epiqumei touto; dia ti na geinh touto amarthma eiV ton Israhl;

4

O logoV omwV tou basilewV uperiscusen epi ton Iwab. Kai anecwrhsen o Iwab, kai perielqwn apanta ton Israhl epestreyen eiV Ierousalhm.

5

Kai edwken o Iwab to kefalaion thV apariqmhsewV tou laou eiV ton Dabid. Kai paV o Israhl hsan ciliai ciliadeV kai ekaton ciliadeV andrwn surontwn macairan× o de IoudaV, tetrakosiai ebdomhkonta ciliadeV andrwn surontwn macairan.

6

touV LeuitaV de kai BeniamitaV den hriqmhse metaxu autwn× dioti o logoV tou basilewV hto bdeluktoV eiV ton Iwab.

7

[] Kai efanh kakon eiV touV ofqalmouV tou Qeou to pragma touto× oqen epataxe ton Israhl.

8

Tote eipen o Dabid proV ton Qeon, Hmarthsa sfodra, praxaV to pragma touto× alla twra, deomai, afaireson thn anomian tou doulou sou× dioti emwranqhn sfodra.

9

Kai elalhse KurioV proV ton Gad ton bleponta tou Dabid, legwn,

10

Upage kai lalhson proV ton Dabid, legwn, outw legei KurioV× Tria pragmata egw proballw eiV se× eklexon eiV seauton en ek toutwn, kai qelw soi kamei auto.

11

Hlqe loipon o Gad proV ton Dabid kai eipe proV auton, Outw legei KurioV× Eklexon eiV seauton,

12

h tria eth peinhV, h treiV mhnaV na fqeirhsai emprosqen twn polemiwn sou kai na se profqanh h macaira twn ecqrwn sou, h treiV hmeraV thn romfaian tou Kuriou kai to qanatikon en th gh, kai ton aggelon tou Kuriou exoloqreuonta eiV panta ta oria tou Israhl. Twra loipon ide poion logon qelw anaferei proV ton aposteilanta me.

13

Kai eipen o Dabid proV ton Gad, Stena moi pantacoqen sfodra× aV pesw loipon eiV thn ceira tou Kuriou, dioti oi oiktirmoi autou einai polloi sfodra× eiV ceira de anqrwpou aV mh pesw.

14

Edwke loipon o KurioV qanatikon epi ton Israhl× kai epeson ek tou Israhl ebdomhkonta ciliadeV andrwn.

15

Kai apesteilen o QeoV aggelon eiV Ierousalhm, dia na exoloqreush authn× kai enw exwloqreuen, eiden o KurioV kai metemelhqh peri tou kakou, kai eipe proV ton aggelon ton exoloqreuonta, Arkei hdh× sure thn ceira sou. Istato de o aggeloV tou Kuriou plhsion tou alwniou tou Ornan tou Iebousaiou.

16

Kai uywsaV o Dabid touV ofqalmouV autou, eide ton aggelon tou Kuriou istamenon anameson thV ghV kai tou ouranou, econta en th ceiri autou thn romfaian autou gegumnwmenhn, ektetamenhn epi Ierousalhm× kai epesen o Dabid kai oi presbuteroi, endedumenoi sakkouV, kata proswpon autwn.

17

Kai eipen o Dabid proV ton Qeon, Den eimai egw o prostaxaV na apariqmhswsi ton laon; egw bebaiwV eimai o amarthsaV kai praxaV thn kakian× tauta de ta probata ti epraxan; ep' eme loipon, Kurie Qee mou, kai epi ton oikon tou patroV mou estw h ceir sou, kai mh epi ton laon sou proV apwleian.

18

[] Tote o aggeloV tou Kuriou prosetaxe ton Gad na eiph proV ton Dabid, na anabh o Dabid kai na sthsh qusiasthrion eiV ton Kurion en tw alwniw tou Ornan tou Iebousaiou.

19

Kai anebh o Dabid, kata ton logon tou Gad, ton opoion elalhsen en onomati Kuriou.

20

Kai strafeiV o Ornan eide ton aggelon× kai ekrufqhsan oi tessareV uioi autou met' autou. O de Ornan hlwnize siton.

21

Kai kaqwV hlqen o Dabid proV ton Ornan, anableyaV o Ornan kai idwn ton Dabid, exhlqen ek tou alwniou kai prosekunhse ton Dabid kata proswpon ewV edafouV.

22

Kai eipen o Dabid proV ton Ornan, DoV moi ton topon tou alwniou, dia na oikodomhsw en autw qusiasthrion eiV ton Kurion× doV moi auton eiV thn axian timhn× dia na staqh h plhgh apo tou laou.

23

Kai eipen o Ornan proV ton Dabid, Labe auto eiV seauton, kai aV kamh o kurioV mou o basileuV to areston eiV touV ofqalmouV autou× Idou, didw touV boaV dia olokautwma kai ta alwnika ergaleia dia xula kai ton siton dia prosforan ex alfitwn× ta panta didw.

24

O de basileuV Dabid eipe proV ton Ornan, Ouci× all' exapantoV qelw agorasei auto eiV thn axian timhn× dioti den qelw labei to son dia ton Kurion, oude qelw prosferei olokautwma dwrean.

25

Kai edwken o Dabid eiV ton Ornan, dia ton topon, exakosiouV siklouV crusiou kata baroV.

26

Kai wkodomhsen ekei o Dabid qusiasthrion eiV ton Kurion, kai proseferen olokautwmata kai eirhnikaV prosforaV kai epekalesqh ton Kurion× kai ephkousen autou, aposteilaV ex ouranou pur epi to qusiasthrion thV olokautwsewV.

27

Kai prosetaxe KurioV ton aggelon, kai estreye thn romfaian autou eiV thn qhkhn authV.

28

Kat' ekeinon ton kairon, ote o Dabid eiden oti o KurioV ephkousen autou en tw alwniw tou Ornan tou Iebousaiou, equsiasen ekei.

29

Dioti h skhnh tou Kuriou, thn opoian ekamen o MwushV en th erhmw, kai to qusiasthrion thV olokautwsewV hsan kata ton kairon ekeinon en tw uyhlw topw en Gabawn.

30

Kai den hdunato o Dabid na upagh enwpion authV dia na erwthsh ton Qeon, epeidh efobeito ex aitiaV thV romfaiaV tou aggelou tou Kuriou.

1 Chronicles 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: