Modern Greek Bible

1 Chronicles 17

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 18

1

[] Meta de tauta epataxen o Dabid touV FilistaiouV kai katetropwsen autouV, kai elabe thn Gaq kai taV kwmaV authV ek ceiroV twn Filistaiwn.

2

Kai epataxe touV MwabitaV, kai egeinan oi Mwabitai douloi tou Dabid upoteleiV.

3

Epataxen eti o Dabid ton Adarezer basilea thV Swba, en Aimaq, ote eporeueto na sthsh thn exousian autou epi ton potamon Eufrathn.

4

Kai elaben o Dabid ex autou ciliaV amaxaV kai epta ciliadaV ippewn kai eikosi ciliadaV pezwn× kai eneurokophsen o Dabid pantaV touV ippouV twn amaxwn kai efulaxen ex autwn ekaton amaxaV.

5

Kai ote hlqon oi Surioi thV Damaskou dia na bohqhswsi ton Adarezer basilea thV Swba, o Dabid epataxen ek twn Suriwn eikosiduo ciliadaV andrwn.

6

Kai ebalen o Dabid frouraV en th Suria thV Damaskou× kai oi Surioi egeinan douloi tou Dabid upoteleiV. Kai eswsen o KurioV ton Dabid pantacou opou eporeueto.

7

Kai elaben o Dabid taV aspidaV taV crusaV, aitineV hsan epi touV doulouV tou Adarezer, kai eferen autaV eiV Ierousalhm.

8

Kai ek thV Tibaq kai ek thV Coun, polewn tou Adarezer, elaben o Dabid calkon polun sfodra, ek tou opoiou o Solomwn ekame thn calkinhn qalassan kai touV stulouV kai ta skeuh ta calkina.

9

[] AkousaV de o Qoou basileuV thV Aimaq oti epataxen o Dabid pasan thn dunamin tou Adarezer basilewV thV Swba,

10

apesteilen Adwram ton uion autou proV ton basilea Dabid, dia na cairethsh auton kai na euloghsh auton, oti katepolemhse ton Adarezer kai epataxen auton× dioti o Adarezer hto polemioV tou Qoou× efere de kai pan eidoV skeuwn cruswn, argurwn kai calkinwn.

11

Kai tauta afierwsen o basileuV Dabid eiV ton Kurion, meta tou arguriou kai tou crusiou ta opoia eferen ek pantwn twn eqnwn, ek tou Edwm kai ek tou Mwab kai ek twn uiwn tou Ammwn kai ek twn Filistaiwn kai ek tou Amalhk.

12

Kai o Abisai o uioV thV SerouiaV epataxe touV IdoumaiouV en th koiladi tou alatoV, dekaoktw ciliadaV.

13

Kai ebale frouraV en th Idoumaia× kai panteV oi Idoumaioi egeinan douloi tou Dabid. Kai eswsen o KurioV ton Dabid pantacou opou eporeueto.

14

Kai ebasileusen o Dabid epi panta ton Israhl, kai ekamne krisin kai dikaiosunhn eiV panta ton laon autou.

15

Kai Iwab o uioV thV SerouiaV hto epi tou strateumatoV× Iwsafat de o uioV tou Aciloud, upomnhmatografoV.

16

Kai Sadwk o uioV tou Acitwb kai Abimelec o uioV tou Abiaqar, iereiV× o de Sousa, grammateuV.

17

Kai BenaiaV o uioV tou Iwdae hto epi twn Cereqaiwn kai Feleqaiwn× oi de uioi tou Dabid, prwtoi peri ton basilea.

1 Chronicles 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: