Modern Greek Bible

1 Chronicles 16

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 17

1

[] Afou de ekaqhsen o Dabid en tw oikw autou, eipen o Dabid proV Naqan ton profhthn, Idou, egw katoikw en oikw kedrinw, h de kibwtoV thV diaqhkhV tou Kuriou upo parapetasmata.

2

Kai eipen o Naqan proV ton Dabid, Kame pan to en th kardia sou× dioti o QeoV einai meta sou.

3

Kai thn nukta ekeinhn egeine logoV tou Qeou proV ton Naqan, legwn,

4

Upage kai eipe proV ton Dabid ton doulon mou, outw legei KurioV× Su den qeleiV oikodomhsei eiV eme ton oikon dia na katoikw×

5

dioti den katwkhsa en oikw, af' hV hmeraV anebibasa ton Israhl ex Aiguptou, mecri thV hmeraV tauthV× all' hmhn apo skhnhV eiV skhnhn kai apo kataskhnwmatoV eiV kataskhnwma.

6

Pantacou opou periepathsa meta pantoV tou Israhl, elalhsa pote proV tina ek twn kritwn tou Israhl, touV opoiouV prosetaxa na poimanwsi ton laon mou, legwn, Dia ti den wkodomhsate eiV eme oikon kedrinon;

7

Twra loipon outw qeleiV eipei proV ton Dabid ton doulon mou× Outw legei o KurioV twn dunamewn× Egw se elabon ek thV mandraV, apo opisqen twn probatwn, dia na hsai hgemwn epi ton laon mou ton Israhl×

8

kai hmhn meta sou pantacou opou periepathsaV, kai exwloqreusa pantaV touV ecqrouV sou ap' emprosqen sou, kai ekama eiV se onoma, kata to onoma twn megalwn twn epi thV ghV.

9

Kai qelw diorisei topon dia ton laon mou ton Israhl, kai qelw futeusei autouV, kai qelousi katoikei en topw idiw eautwn kai den qelousi metaferesqai pleon× kai oi uioi thV adikiaV den qelousi kataqlibei autouV pleon wV to proteron

10

kai wV apo twn hmerwn kaq' aV katesthsa kritaV epi ton laon mou Israhl. Kai qelw tapeinwsei pantaV touV ecqrouV sou. Anaggellw soi eti, oti o KurioV qelei oikodomhsei oikon eiV se.

11

Kai afou plhrwqwsin ai hmerai sou, dia na upaghV meta twn paterwn sou, qelw anasthsei meta se to sperma sou, to opoion qelei eisqai ek twn uiwn sou, kai qelw sterewsei thn basileian autou.

12

AutoV qelei oikodomhsei eiV eme oikon, kai qelw sterewsei to qronon autou ewV aiwnoV.

13

Egw qelw eisqai eiV auton pathr, kai autoV qelei eisqai eiV eme uioV× kai den qelw afairesei to eleoV mou ap' autou, wV afhresa auto ap' ekeinon ostiV hto pro sou×

14

alla qelw sthsei auton en tw oikw mou kai en th basileia mou ewV tou aiwnoV× kai o qronoV autou qelei eisqai esterewmenoV eiV ton aiwna.

15

Kata pantaV toutouV touV logouV kai kaq' olhn tauthn thn orasin, outwV elalhsen o Naqan proV ton Dabid.

16

[] Tote eishlqen o basileuV Dabid kai ekaqhsen enwpion tou Kuriou kai eipe, TiV eimai egw, Kurie Qee, kai tiV o oikoV mou, wste me efereV mecri toutou;

17

Alla kai touto estaqh mikron eiV touV ofqalmouV sou, Qee× kai elalhsaV peri tou oikou tou doulou sou dia mellon makron, kai epebleyaV eiV eme wV eiV anqrwpon uyhlou baqmou kata thn katastasin, Kurie Qee.

18

Ti dunatai na eiph pleon o Dabid proV se peri thV eiV ton doulon sou timhV; dioti su gnwrizeiV ton doulon sou.

19

Kurie, carin tou doulou sou kai kata thn kardian sou ekameV pasan tauthn thn megalwsunhn, dia na kamhV gnwsta panta tauta ta megaleia.

20

Kurie, den einai omoioV sou, oude einai QeoV ektoV sou kata panta osa hkousamen me ta wta hmwn.

21

Kai ti allo eqnoV epi thV ghV einai wV o laoV sou o Israhl, ton opoion o QeoV hlqe na exagorash dia laon eautou, dia na kamhV eiV seauton onoma megalwsunhV kai tromou, ekballwn ta eqnh ap' emprosqen tou laou sou, ton opoion elutrwsaV ex Aiguptou;

22

dioti ton laon sou ton Israhl ekameV laon seautou eiV ton aiwna× kai su, Kurie, egeineV QeoV autwn.

23

Kai twra, Kurie, o logoV, ton opoion elalhsaV peri tou doulou sou kai peri tou oikou autou, aV sterewqh eiV ton aiwna, kai kame wV elalhsaV×

24

kai aV sterewqh, kai aV megalunqh to onoma sou ewV aiwnoV, wste na legwsin, O KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl, einai QeoV eiV ton Israhl× kai o oikoV Dabid tou doulou sou aV hnai esterewmenoV enwpion sou.

25

Dioti su, Qee mou, apekaluyaV eiV ton doulon sou oti qeleiV oikodomhsei oikon eiV auton× dia touto o douloV sou eneqarrunqh na proseuchqh enwpion sou.

26

Kai twra, Kurie, su eisai o QeoV, kai upesceqhV ta agaqa tauta proV ton doulon sou.

27

Twra loipon, eudokhson na euloghshV ton oikon tou doulou sou, dia na hnai enwpion sou eiV ton aiwna× dioti su, Kurie, euloghsaV, kai qelei eisqai euloghmenoV eiV ton aiwna.

1 Chronicles 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: