Modern Greek Bible

1 Chronicles 15

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kai eferan thn kibwton tou Qeou kai eqesan authn en tw mesw thV skhnhV, thn opoian esthse di' authn o Dabid× kai proseferan olokautwmata kai eirhnikaV prosforaV enwpion tou Qeou.

2

Kai afou eteleiwsen o Dabid prosferwn ta olokautwmata kai taV eirhnikaV prosforaV, euloghse ton laon en onomati Kuriou.

3

Kai diemoirasen eiV panta anqrwpon ek tou Israhl, apo androV ewV gunaikoV, eiV ekaston en ywmion kai en tmhma kreatoV kai mian fialhn oinou.

4

Kai diwrisen ek twn Leuitwn dia na leitourgwsin emprosqen thV kibwtou tou Kuriou, kai na mnhmoneuwsi kai na eucaristwsi kai na umnwsi Kurion ton Qeon tou Israhl×

5

ton Asaf prwton, kai deuteron autou ton Zacarian, epeita ton Ieihl kai Semiramwq kai Iecihl kai Mattaqian kai Eliab kai Benaian kai Wbhd-edwm× kai o men Ieihl hcei en yalthrioiV kai kiqaraiV, o de Asaf en kumbaloiV×

6

o BenaiaV de kai o Iaazihl, oi iereiV, en salpigxi pantote emprosqen thV kibwtou thV diaqhkhV tou Qeou.

7

[] Tote prwton thn hmeran ekeinhn paredwken o Dabid eiV thn ceira tou Asaf kai twn adelfwn autou ton yalmon touton, dia na doxologhsh ton Kurion×

8

Doxologeite ton Kurion× epikaleisqe to onoma autou× kamete gnwsta eiV ta eqnh ta erga autou.

9

Yallete eiV auton× yalmwdeite eiV auton× laleite peri pantwn twn qaumasiwn autou.

10

Kaucasqe eiV to agion autou onoma× aV eufrainhtai h kardia twn ekzhtountwn ton Kurion.

11

Zhteite ton Kurion kai thn dunamin autou× ekzhteite to proswpon autou diapantoV.

12

Mnhmoneuete twn qaumasiwn autou ta opoia ekame, twn terastiwn autou kai twn krisewn tou stomatoV autou,

13

Sperma Israhl tou doulou autou, uioi Iakwb, oi eklektoi autou.

14

AutoV einai KurioV o QeoV hmwn× en pash th gh einai ai kriseiV autou.

15

Mnhmoneuete pantote thV diaqhkhV autou, tou logou ton opoion prosetaxen eiV ciliaV geneaV×

16

thV diaqhkhV thn opoian ekame proV ton Abraam, kai ton orkon autou proV ton Isaak×

17

Kai ebebaiwsen auton proV ton Iakwb dia nomon, proV ton Israhl dia diaqhkhn aiwnion.

18

Legwn, eiV se qelw dwsei thn ghn Canaan, merida thV klhronomiaV saV.

19

Enw seiV hsqe oligostoi ton ariqmon, oligoi kai paroikoi en auth,

20

kai dihrconto apo eqnouV eiV eqnoV kai apo basileiou eiV allon laon,

21

den afhken anqrwpon na adikhsh autouV× malista uper autwn hlegxe basileiV,

22

legwn, Mh eggishte touV kecrismenouV mou, kai mh kakopoihshte touV profhtaV mou.

23

Yallete eiV ton Kurion, pasa h gh× khruttete apo hmeraV eiV hmeran thn swthrian autou.

24

Anaggeilate eiV ta eqnh thn doxan autou, eiV pantaV touV laouV ta qaumasia autou.

25

Dioti megaV einai o KurioV kai axiumnhtoV sfodra, kai einai foberoV uper pantaV touV qeouV.

26

Dioti panteV oi qeoi twn eqnwn einai eidwla× o de KurioV touV ouranouV epoihse.

27

Doxa kai megaloprepeia einai enwpion autou× iscuV kai agalliasiV en tw topw autou.

28

Apodote eiV ton Kurion, patriai twn lawn, apodote eiV ton Kurion doxan kai kratoV.

29

Apodote eiV ton Kurion thn doxan tou onomatoV autou× labete prosforaV kai elqete enwpion autou× proskunhsate ton Kurion en tw megaloprepei agiasthriw autou.

30

Fobeisqe apo proswpou autou, pasa h gh× h oikoumenh qelei bebaiwV eisqai esterewmenh, den qelei saleuqh.

31

AV eufrainwntai oi ouranoi, kai aV agalletai h gh× kai aV legwsi metaxu twn eqnwn, O KurioV basileuei.

32

AV hch h qalassa kai to plhrwma authV× aV cairwsin ai pediadeV kai panta ta en autaiV.

33

Tote qelousin agallesqai ta dendra tou dasouV en th parousia tou Kuriou× dioti ercetai dia na krinh thn ghn.

34

Doxologeite ton Kurion× dioti einai agaqoV× dioti to eleoV autou menei eiV ton aiwna.

35

Kai eipate, Swson hmaV, Qee thV swthriaV hmwn, kai sunagage hmaV kai eleuqerwson hmaV ek twn eqnwn, dia na doxologwmen to onoma sou to agion, kai na kaucwmeqa eiV thn ainesin sou.

36

EuloghtoV KurioV o QeoV tou Israhl ap' aiwnoV kai ewV aiwnoV. Kai paV o laoV eipen, Amhn, kai hnese ton Kurion.

37

[] Tote afhken ekei emprosqen thV kibwtou thV diaqhkhV tou Kuriou ton Asaf kai touV adelfouV autou, dia na leitourgwsin emprosqen thV kibwtou pantote, kata to apaitoumenon ekasthV hmeraV×

38

kai ton Wbhb-edwm kai touV adelfouV autou, exhkonta oktw× kai ton Wbhd-edwm ton uion tou Iedouqoun, kai ton Wsa, dia pulwrouV×

39

kai ton Sadwk ton ierea kai touV adelfouV autou touV iereiV, emprosqen thV skhnhV tou Kuriou en tw uyhlw topw tw en Gabawn,

40

dia na prosferwsin olokautwmata proV ton Kurion epi tou qusiasthriou twn olokautwmatwn pantote prwi kai esperaV, kai na kamnwsi kata panta ta gegrammena en tw nomw tou Kuriou, ton opoion prosetaxen eiV ton Israhl×

41

kai met' autwn ton Aiman kai Iedouqoun kai touV loipouV touV eklelegmenouV, oitineV diwrisqhsan kat' onoma, dia na doxologwsi ton Kurion, dioti to eleoV autou menei eiV ton aiwna×

42

kai met' autwn ton Aiman kai Iedouqoun, me salpiggaV kai kumbala, dia ekeinouV oitineV eprepe na hcwsi, kai me organa mousika tou Qeou. Oi de uioi tou Iedouqoun hsan pulwroi.

43

Kai aphlqe paV o laoV, ekastoV eiV thn oikian autou× kai epestreyen o Dabid, dia na euloghsh ton oikon autou.

1 Chronicles 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: