Modern Greek Bible

1 Chronicles 14

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 15

1

[] Kai o Dabid ekamen eiV eauton oikiaV en th polei Dabid, kai htoimase topon dia thn kibwton tou Qeou kai esthse skhnhn di' authn.

2

Tote eipen o Dabid, Den prepei na shkwswsi thn kibwton tou Qeou eimh oi Leuitai dioti autouV exelexen o KurioV dia na shkonwsi thn kibwton tou Qeou kai na leitourgwsin en auth diapantoV.

3

Kai sunhqroisen o Dabid panta ton Israhl eiV thn Ierousalhm, dia na anabibaswsi thn kibwton tou Kuriou eiV ton topon authV, ton opoion htoimase di' authn.

4

Kai sunhqroisen o Dabid touV uiouV tou Aarwn kai touV LeuitaV×

5

ek twn uiwn Kaaq, Ourihl ton archgon kai touV adelfouV autou, ekaton eikosi×

6

ek twn uiwn Merari, Asaian ton archgon kai touV adelfouV autou, diakosiouV eikosi×

7

ek twn uiwn Ghrswm, Iwhl ton archgon kai touV adelfouV autou, ekaton triakonta×

8

ek twn uiwn Elisafan, Semaian ton archgon kai touV adelfouV autou, diakosiouV×

9

ek twn uiwn Cebrwn, Elihl ton archgon kai touV adelfouV autou, ogdohkonta×

10

ek twn uiwn Ozihl, Amminadab ton archgon kai touV adelfouV autou, ekaton dwdeka.

11

Kai ekalesen o Dabid ton Sadwk kai ton Abiaqar, touV iereiV, kai touV LeuitaV Ourihl, Asaian, kai Iwhl, Semaian kai Elihl kai Amminadab,

12

kai eipe proV autouV, seiV oi arconteV twn patriwn twn Leuitwn, agiasqhte seiV kai oi adelfoi saV, kai anabibasate thn kibwton Kuriou tou Qeou tou Israhl eiV ton topon ton opoion htoimasa di' authn×

13

dioti, epeidh seiV den ekamete touto thn archn, KurioV o QeoV hmwn ekame calasmon en hmin, kaqoti den ezhthsamen auton kata to diatetagmenon.

14

Oi iereiV loipon kai oi Leuitai hgiasqhsan, dia na anabibaswsi thn kibwton Kuriou tou Qeou tou Israhl.

15

Kai eshkwsan oi uioi twn Leuitwn thn kibwton tou Qeou epi wmwn me touV moclouV ef' eautwn, kaqwV prosetaxen o MwushV kata ton logon tou Kuriou.

16

Kai eipen o Dabid proV touV archgouV twn Leuitwn na sthswsi touV adelfouV autwn touV yaltwdouV me organa mousika, yalthria kai kiqaraV kai kumbala, dia na hcwsin uyononteV fwnhn en eufrosunh.

17

Kai esthsan oi Leuitai ton Aiman uion tou Iwhl× kai ek twn adelfwn autou, ton Asaf uion tou Baraciou× kai ek twn uiwn Merari twn adelfwn autwn, ton Eqan uion tou Keisaia×

18

kai met' autwn, touV deutereuontaV adelfouV autwn, Zacarian, Ben kai Iaazihl kai Semiramwq kai Iecihl kai Ounni, Eliab kai Benaian kai Maasian kai Mattaqian kai Elifeleou kai Mikneian kai Wbhd-edwm kai Ieihl, touV pulwrouV.

19

OutwV oi yaltwdoi, Aiman, Asaf kai Eqan, diwrisqhsan dia na hcwsi me kumbala calkina×

20

o de ZacariaV kai Azihl kai Semiramwq kai Iecihl kai Ounni kai Eliab kai MaasiaV kai BenaiaV, me yalthria epi Alamwq×

21

kai o MattaqiaV kai Elifeleou kai MikneiaV kai Wbhd-edwm kai Ieihl kai AzaziaV, me kiqaraV epi Seminiq, dia na eniscuswsi ton tonon.

22

Kai o CenaniaV hto prwtaoidoV twn Leuitwn, proedreuwn eiV to adein, epeidh hto sunetoV.

23

O de BaraciaV kai Elkana hsan pulwroi thV kibwtou.

24

Kai o SebaniaV kai Iwsafat kai Naqanahl kai Amasai kai ZacariaV kai BenaiaV kai Eliezer, oi iereiV, esalpizon me taV salpiggaV emprosqen thV kibwtou tou Qeou× o de Wbhd-edwm kai Iecia hsan pulwroi thV kibwtou.

25

[] Kai uphgan o Dabid kai oi presbuteroi tou Israhl kai oi ciliarcoi na anabibaswsi thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou ek tou oikou tou Wbhd-edwm en eufrosunh.

26

Kai ote o QeoV eniscue touV LeuitaV touV bastazontaV thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou, equsiazon epta moscouV kai epta kriouV.

27

Kai o Dabid hto endedumenoV stolhn bussinhn, kai panteV oi Leuitai oi bastazonteV thn kibwton kai oi yaltwdoi kai o CenaniaV o prwtaoidoV twn yaltwdwn× kai eforei o Dabid efod linoun.

28

Outw paV o Israhl anebibaze thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou en alalagmw kai en fwnh keratinhV kai en salpigxi kai en kumbaloiV, hcounteV en yalthrioiV kai en kiqaraiV.

29

Kai enw h kibwtoV thV diaqhkhV tou Kuriou eishrceto eiV thn polin Dabid, Mical, h qugathr tou Saoul, ekuye dia thV quridoV kai idousa ton basilea Dabid coreuonta kai paizonta, exoudenwsen auton en th kardia authV.

1 Chronicles 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: