Modern Greek Bible

1 Chronicles 12

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 13

1

[] Kai sunebouleuqh o Dabid meta twn ciliarcwn kai ekatontarcwn, meta pantwn twn archgwn.

2

Kai eipen o Dabid proV pasan thn sunaxin tou Israhl, Ean saV fainhtai kalon kai hnai para Kuriou tou Qeou hmwn, aV aposteilwmen pantacou proV touV adelfouV hmwn, touV enapoleifqentaV en pash th gh tou Israhl, kai met' autwn proV touV iereiV kai LeuitaV eiV taV poleiV autwn kai ta pericwra, dia na sunacqwsi proV hmaV×

3

kai aV metaferwmen proV hmaV thn kibwton tou Qeou hmwn× dioti den ezhthsamen authn epi twn hmerwn tou Saoul.

4

Kai pasa h sunaxiV eipon na kamwsin outw× dioti to pragma hto areston eiV touV ofqalmouV pantoV tou laou.

5

Tote o Dabid sunhqroise panta ton Israhl, apo Sicwr thV Aiguptou ewV thV eisodou Aimaq, dia na ferwsi thn kibwton tou Qeou apo Kiriaq-iareim.

6

Kai anebh o Dabid kai paV o Israhl eiV Baala, eiV Kiriaq-iareim tou Iouda, dia na anagagh ekeiqen thn kibwton Kuriou tou Qeou, tou kaqhmenou epi twn ceroubeim, opou to onoma autou epeklhqh.

7

Kai epebibasan thn kibwton tou Qeou epi neaV amaxhV ek tou oikou Abinadab× wdhghsan de thn amaxan o Ouza kai Aciw.

8

O de Dabid kai paV o Israhl epaizon emprosqen tou Qeou en pash dunamei kai me asmata kai me kiqaraV kai me yalthria kai me tumpana kai me kumbala kai me salpiggaV.

9

[] Kai ote efqasan ewV tou alwniou Ceidwn, o Ouza exhplwse thn ceira autou, dia na krathsh thn kibwton× dioti oi boeV eseisan authn.

10

Kai exhfqh o qumoV tou Kuriou kata tou Ouza kai epataxen auton, dioti exhplwse thn ceira autou epi thn kibwton× kai apeqanen ekei enwpion tou Qeou.

11

Kai eluphqh o Dabid, oti o KurioV ekame calasmon epi ton Ouza× kai ekalese ton topon touton FareV-ouza ewV thV hmeraV tauthV.

12

Kai efobhqh o Dabid ton Qeon thn hmeran ekeinhn, legwn, PwV qelw ferei proV emauton thn kibwton tou Qeou;

13

Kai den metekinhsen o Dabid thn kibwton proV eauton eiV thn polin Dabid, all' estreyen authn eiV ton oikon tou Wbhd-edwm tou Getqaiou.

14

Kai ekaqhsen h kibwtoV tou Qeou treiV mhnaV meta thV oikogeneiaV tou Wbhd-edwm en tw oikw autou. Kai euloghsen o KurioV ton oikon tou Wbhd-edwm kai panta osa eicen.

1 Chronicles 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: