Modern Greek Bible

1 Chronicles 11

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 12

1

[] Outoi de einai oi elqonteV proV ton Dabid eiV Siklag, enw hto eti kekleismenoV apo proswpou tou Saoul uiou tou KeiV, kai outoi hsan ek twn iscurwn, bohqounteV en polemw,

2

wplismenoi toxa, metaceirizomenoi kai thn dexian kai thn aristeran eiV to na toxeuwsi liqouV kai belh dia tou toxou, onteV ek twn adelfwn tou Saoul, ek tou Beniamin×

3

o archgoV Aciezer, epeita IwaV, uioi tou Semaa tou Gabaaqitou× kai Iezihl kai Felet, uioi tou Azmabeq× kai Beraca kai Ihou o AnaqwqithV×

4

kai Ismaia o GabawnithV, iscuroV metaxu twn triakonta kai epi twn triakonta× kai IeremiaV kai Iaazihl kai Iwanan kai Iwzabad o GedhrwqithV,

5

Elouzai kai Ierimwq kai Baalia kai SemariaV kai SefatiaV o AroufithV

6

Elkana kai Iesia kai Azarehl kai Iwezer kai Iaswbeam, oi Koritai,

7

kai Iwhla kai ZebadiaV, oi uioi tou Ieroam apo Gedwr.

8

Kai ek twn Gaditwn ecwrisqhsan tineV kai hlqon proV ton Dabid eiV to ocurwma en th erhmw, dunatoi en iscui, andreV parataxewV polemou, qureoforoi kai logcoforoi, kai ta proswpa autwn proswpa leontoV, eiV de thn tacuthta wV ai dorkadeV epi twn orewn×

9

Eser o arcwn, Obadia o deuteroV, Eliab o tritoV,

10

Mismana o tetartoV, IeremiaV o pemptoV,

11

Atqai o ektoV, Elihl o ebdomoV,

12

Iwanan o ogdooV, Elzabad o ennatoV,

13

IeremiaV o dekatoV, Macbanai o endekatoV.

14

Outoi hsan ek twn uiwn tou Gad, archgoi tou strateumatoV, eiV o mikroteroV epi ekaton, kai o megalhteroV epi ciliouV.

15

Outoi hsan oi diabanteV ton Iordanhn en tw prwtw mhni, ote plhmmurei epi pasaV taV ocqaV autou× kai dieskorpisan pantaV touV katoikouV twn koiladwn proV anatolaV kai proV dusmaV.

16

Hlqon eti ek twn uiwn Beniamin kai Iouda eiV to ocurwma proV ton Dabid.

17

Kai exhlqen o Dabid eiV sunanthsin autwn kai apokriqeiV eipe proV autouV, Ean erchsqe proV eme en eirhnh dia na moi bohqhshte, h kardia mou qelei eisqai hnwmenh me saV× all' ean dia na me prodoshte eiV touV ecqrouV mou, enw den einai adikia eiV taV ceiraV mou, o QeoV twn paterwn hmwn aV idh kai aV elegxh touto.

18

Kai to Pneuma periecuqh eiV ton Amasai, ton arconta twn triakonta, kai eipe, Sou eimeqa, Dabid, kai meta sou, uie tou Iessai. Eirhnh, eirhnh eiV se, kai eirhnh eiV touV bohqouV sou× dioti o QeoV sou se bohqei. Tote edecqh autouV o Dabid kai katesthsen autouV archgouV twn dunamewn autou.

19

Kai ek tou Manassh prosecwrhsan eiV ton Dabid, ote hlqe meta twn Filistaiwn enantion tou Saoul dia na polemhsh, plhn den ebohqhsan autouV× dioti oi hgemoneV twn Filistaiwn sumbouleuqenteV apepemyan auton, legonteV, Qelei proscwrhsei proV ton Saoul ton kurion autou me kindunon twn kefalwn hmwn.

20

Enw eporeueto eiV Siklag, prosecwrhsan eiV auton ek tou Manassh, Adna kai Iwzabad kai Iediahl kai Micahl kai Iwzabad kai Eliou kai Silqai, archgoi twn ciliadwn tou Manassh×

21

kai outoi ebohqhsan ton Dabid enantion twn lhstwn× dioti hsan panteV dunatoi en iscui kai egeinan archgoi tou strateumatoV.

22

Dioti tote apo hmeraV eiV hmeran hrconto proV ton Dabid dia na bohqhswsin auton, ewsou egeine stratopedon mega, wV stratopedon Qeou.

23

[] Outoi de einai oi ariqmoi twn archgwn twn wplismenwn dia polemon, twn elqontwn proV ton Dabid eiV Cebrwn, dia na streywsin eiV auton thn basileian tou Saoul, kata ton logon tou Kuriou.

24

Oi uioi tou Iouda, qureoforoi kai logcoforoi, ex ciliadeV kai oktakosioi, wplismenoi dia polemon.

25

Ek twn uiwn Sumewn, dunatoi en iscui, dia polemon, epta ciliadeV kai ekaton.

26

Ek twn uiwn Leui, tessareV ciliadeV kai exakosioi.

27

Kai o Iwdae hto archgoV twn Aarwnitwn, kai met' autou hsan treiV ciliadeV kai eptakosioi×

28

kai Sadwk, neoV dunatoV en iscui, kai ek tou oikou tou patroV autou eikosiduo archgoi.

29

Kai ek twn uiwn Beniamin, adelfwn tou Saoul, treiV ciliadeV× dioti ewV tote to megalhteron meroV autwn uperhspizeto ton oikon tou Saoul.

30

Kai ek twn uiwn Efraim, eikosi ciliadeV kai oktakosioi, dunatoi en iscui, andreV onomastoi tou oikou twn paterwn autwn.

31

Kai ek thV hmiseiaV fulhV tou Manassh, dekaoktw ciliadeV× oitineV wnomasqhsan kat' onoma, dia na elqwsi na kamwsi basilea ton Dabid.

32

Kai ek twn uiwn Issacar, andreV sunetoi eiV thn gnwsin twn kairwn, wste na gnwrizwsi ti eprepe na kamnh o Israhl× oi archgoi autwn hsan diakosioi× kai panteV oi adelfoi autwn upo thn diataghn autwn.

33

Ek tou Zaboulwn, osoi exhrconto eiV polemon, paratattomenoi eiV machn me panta ta opla tou polemou, penthkonta ciliadeV, macimoi ek parataxewV, ouci me diplhn kardian.

34

Kai ek tou Nefqali, cilioi archgoi, kai met' autwn qureoforoi kai logcoforoi triakonta epta ciliadeV.

35

Kai ek twn Danitwn, andreV paratattomenoi eiV polemon, eikosioktw ciliadeV kai exakosioi.

36

Kai ek tou Ashr, osoi exhrconto eiV polemon, macimoi ek parataxewV, tessarakonta ciliadeV.

37

Kai ek tou peran tou Iordanou, ek twn Roubhnitwn kai ek twn Gaditwn kai ek thV hmiseiaV fulhV tou Manassh, me panta ta opla tou polemou dia machn, ekaton eikosi ciliadeV.

38

PanteV outoi oi andreV oi polemistai, macimoi ek parataxewV, hlqon me plhrh kardian eiV Cebrwn, dia na kamwsi ton Dabid basilea epi panta ton Israhl× kai pan eti to epiloipon tou Israhl hsan mia kardia, dia na kamwsi ton Dabid basilea.

39

Kai hsan ekei meta tou Dabid treiV hmeraV, trwgonteV kai pinonteV× dioti oi adelfoi autwn eicon kamei etoimasian di' autouV.

40

Proseti, oi geitoneuonteV met' autwn, ewV tou Issacar, kai Zaboulwn kai Nefqali, eferan trofaV epi onwn kai epi kamhlwn kai epi hmionwn kai epi bown, trofaV aleurou, palaqaV sukwn kai stafidaV kai oinon kai elaion kai boaV kai probata, afqonwV× dioti hto eufrosunh en tw Israhl.

1 Chronicles 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: