Modern Greek Bible

1 Chronicles 9

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 10

1

[] Oi de Filistaioi epolemoun kata tou Israhl× kai efugon oi andreV tou Israhl apo proswpou twn Filistaiwn kai epeson pefoneumenoi en tw orei Gelboue.

2

Kai katafqasanteV oi Filistaioi opisw tou Saoul kai opisw twn uiwn autou, epataxan oi Filistaioi ton Iwnaqan kai ton Abinadab kai ton Malci-soue, touV uiouV tou Saoul.

3

Ebarune de h mach epi ton Saoul, kai epetucon autou oi toxotai, kai eplhgwqh upo twn toxotwn.

4

Kai eipen o Saoul proV ton oploforon autou, Sure thn romfaian sou kai diaperason me di' authV, dia na mh elqwsin outoi oi aperitmhtoi kai me empaixwsi× plhn o oploforoV autou den hqele× dioti efobeito sfodra. Oqen elaben o Saoul thn romfaian kai epesen ep' authn.

5

Kai wV eiden o oploforoV autou oti apeqanen o Saoul, epese kai autoV epi thn romfaian kai apeqanen×

6

outwV apeqanen o Saoul kai oi treiV uioi autou× kai paV o oikoV autou apeqanen omou.

7

Kai panteV oi andreV Israhl, oi en th koiladi, idonteV oti efeugon kai oti o Saoul kai oi uioi autou apeqanon, tote katelipon taV poleiV autwn kai efugon× kai elqonteV oi Filistaioi katwkhsan en autaiV.

8

[] Kai thn epaurion, ote hlqon oi Filistaioi dia na ekduswsi touV pefoneumenouV, eurhkan ton Saoul kai touV uiouV autou peptwkotaV en tw orei Gelboue.

9

Kai exedusan auton kai elabon thn kefalhn autou kai ta opla autou kai apesteilan eiV thn ghn twn Filistaiwn kuklw, dia na diadwswsi thn aggelian eiV ta eidwla autwn kai eiV ton laon.

10

Kai aneqesan ta opla autou eiV ton oikon twn qewn autwn× kai eiV ton naon tou Dagwn proshlwsan thn kefalhn autou.

11

AkousanteV de panteV oi katoikoi thV IabeiV-galaad panta osa ekamon oi Filistaioi eiV ton Saoul,

12

hgerqhsan panteV oi dunatoi andreV kai eshkwsan to swma tou Saoul kai ta swmata twn uiwn autou kai eferan auta eiV IabeiV, kai eqayan ta osta autwn upo thn drun en IabeiV kai enhsteusan epta hmeraV.

13

OutwV apeqanen o Saoul, dia thn anomian autou thn opoian hnomhsen eiV ton Kurion, enantion tou logou tou Kuriou, ton opoion den efulaxe× kai eti dioti ezhthsen anqrwpon econta pneuma manteiaV, dia na erwthsh,

14

kai den hrwthse ton Kurion× dia touto eqanatwsen auton kai estreye thn basileian eiV ton Dabid ton uion tou Iessai.

1 Chronicles 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: