Modern Greek Bible

1 Chronicles 8

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 9

1

[] Outw paV o Israhl aphriqmhqh kata genealogiaV× kai idou, einai katagegrammenoi en tw bibliw twn basilewn tou Israhl kai Iouda. Metwkisqhsan de eiV thn Babulwna dia taV anomiaV autwn.

2

Kai oi prwtoi katoikoi oi en taiV idiokthsiaiV autwn, en taiV polesin autwn, hsan oi Israhlitai, oi iereiV, oi Leuitai kai oi Neqineim.

3

Kai en Ierousalhm katwkhsan ek twn uiwn Iouda kai ek twn uiwn Beniamin kai ek twn uiwn Efraim kai Manassh,

4

Gouqai o uioV tou Ammioud, uiou tou Amri, uiou tou Imri, uiou tou Bani, ek twn uiwn tou FareV uiou tou Iouda.

5

Kai ek twn Shlwnitwn, AsaiaV o prwtotokoV kai oi uioi autou.

6

Kai ek twn uiwn tou Zera, Ieouhl kai oi adelfoi autwn, exakosioi enenhkonta.

7

Kai ek twn uiwn Beniamin, Sallou o uioV tou Mesoullam, uiou tou Wdouia, uiou tou Asenoua,

8

kai o Iebnia uioV tou Ieroam, kai o Hla uioV tou Ozi, uiou tou Micri, kai o Mesoullam uioV tou Sefatia, uiou tou Ragouhl, uiou tou Ibnia×

9

kai oi adelfoi autwn, kata taV geneaV autwn, enneakosioi penthkonta ex. PanteV outoi oi andreV hsan archgoi patriwn, kata touV patrikouV oikouV autwn.

10

Kai ek twn ierewn, IedaiaV kai Iwiareib kai Iacein

11

kai AzariaV o uioV tou Celkia, uiou tou Mesoullam, uiou tou Sadwk, uiou tou Meraiwq, uiou tou Acitwb, arcwn tou oikou tou Qeou×

12

kai AdaiaV o uioV tou Ieroam, uiou tou Pascwr, uiou tou Malciou, kai Maasai o uioV tou Adihl, uiou tou Iazhra, uiou tou Mesoullam, uiou tou Mesillemiq, uiou tou Immhr×

13

kai oi adelfoi autwn, archgoi twn patrikwn oikwn autwn, cilioi eptakosioi exhkonta, dunatoi en iscui, axioi dia to ergon thV uphresiaV tou oikou tou Kuriou.

14

[] kai ek twn Leuitwn, SemaiaV o uioV tou Assoub, uiou tou Azrikam, uiou tou Asabia, ek twn uiwn Merari×

15

kai Bakbakar, EreV kai Galal kai MatqaniaV o uioV tou Mica, uiou tou Zicri, uiou tou Asaf×

16

kai Obadia o uioV tou Semaia, uiou tou Galal, uiou tou Iedouqoun, kai BaraciaV o uioV tou Asa, uiou tou Elkana, o katoikhsaV en taiV kwmaiV twn Netwfaqitwn.

17

oi de qurwroi hsan Salloum kai Akcoub kai Talmwn kai Aciman kai oi adelfoi autwn× o Salloum hto o arcwn×

18

outoi mecri tou nun hsan en th pulh tou basilewV kata anatolaV qurwroi kata ta tagmata twn uiwn tou Leui.

19

Kai Salloum o uioV tou Kwrh, uiou tou Ebiasaf, uiou tou Kore, kai oi adelfoi autou, ek tou oikou tou patroV autou, oi Koritai, hsan epi to ergon thV uphresiaV, fulakeV twn pulwn thV skhnhV× kai oi patereV autwn, en tw stratopedw tou Kuriou, hsan fulakeV thV eisodou.

20

Kai FineeV o uioV tou Eleazar, meta tou opoiou hto o KurioV, hto arcwn ep' autouV to proteron.

21

ZacariaV o uioV tou Meselemia hto pulwroV thV quraV thV skhnhV tou marturiou.

22

PanteV outoi, oi eklelegmenoi dia na hnai pulwroi twn qurwn, hsan diakosioi dwdeka. Outoi hsan aphriqmhmenoi kata genealogiaV en taiV kwmaiV autwn, touV opoiouV o Dabid kai o Samouhl o blepwn eicon katasthsei eiV to upourghma autwn.

23

Kai autoi kai oi uioi autwn eicon thn epistasian twn pulwn tou oikou tou Kuriou, tou oikou thV skhnhV, dia na fulattwsi.

24

proV touV tessaraV anemouV hsan oi pulwroi, proV anatolaV, proV dusmaV, proV borran kai proV noton.

25

Kai oi adelfoi autwn, oi en taiV kwmaiV autwn, eprepe na ercwntai kata epta hmeraV eiV touV diwrismenouV kairouV meta toutwn.

26

Dioti oi Leuitai outoi, oi tessareV arcipulwroi, emenon eiV to upourghma autwn kai eicon thn epistasian twn oikhmatwn kai twn qhsaurwn tou oikou tou Qeou.

27

Kai dienuktereuon perix tou oikou tou Qeou, dioti h fulakh hto ep' autouV, kai autoi eprepe na anoigwsin auton kaq' ekasthn prwian.

28

Kai tineV ex autwn eicon thn epistasian twn leitourgikwn skeuwn, dioti kata ariqmon eiseferon auta kai kata ariqmon exeferon auta.

29

Ex autwn eti hsan diwrismenoi epi twn allwn skeuwn kai epi pantwn twn skeuwn twn ierwn kai epi thV semidalewV kai tou oinou kai tou elaiou kai tou qumiamatoV kai twn arwmatwn.

30

Kai tineV ek twn uiwn twn ierewn kateskeuazon to muron to arwmatikon.

31

Kai MattaqiaV, o ek twn Leuitwn, o prwtotokoV Salloum tou Koritou, eice thn epistasian twn thganizomenwn pragmatwn.

32

Kai alloi ek twn adelfwn autwn, ek twn uiwn twn Kaaqitwn, hsan epi twn artwn thV proqesewV, dia na etoimazwsin autouV kata sabbaton.

33

Kai ek toutwn hsan oi yaltwdoi, archgoi patriwn twn Leuitwn, oitineV emenon en toiV oikhmasin eleuqeroi× dioti enhscolounto eiV to ergon touto hmeran kai nukta.

34

outoi hsan oi archgoi twn patriwn twn Leuitwn, kata taV geneaV autwn× outoi oi archgoi katwkoun en Ierousalhm.

35

[] Kai en Gabawn katwkhsen o pathr Gabawn, o Iecihl, to de onoma thV gunaikoV autou hto Maaca×

36

kai o prwtotokoV autou uioV hto Abdwn, epeita Sour kai KeiV kai Baal kai Nhr kai Nadab

37

kai Gedwr kai Aciw kai ZacariaV kai Miklwq×

38

kai o Miklwq egennhse ton Simeam. Kai outoi eti katwkhsan meta twn adelfwn autwn en Ierousalhm, antikru twn adelfwn autwn.

39

Kai o Nhr egennhse ton KeiV, kai o KeiV egennhse ton Saoul, kai o Saoul egennhse ton Iwnaqan kai ton Malci-soue kai ton Abinadab kai ton Es-baal.

40

Kai o uioV tou Iwnaqan hto o Merib-baal× kai o Merib-baal egennhse ton Mica.

41

Kai oi uioi tou Mica hsan Fiqwn kai Melec kai Qarea,

42

kai Acaz o gennhsaV ton Iara× kai Iara egennhse ton Alemeq, kai ton Azmabeq kai ton Zimbri× kai Zimbri egennhse ton Mosa.

43

kai Mosa egennhse ton Binea× kai Refaia hto uioV toutou. o Eleasa uioV toutou× Ashl uioV toutou.

44

O de Ashl eicen ex uiouV, twn opoiwn ta onomata einai tauta× Azrikam, Bocerou kai Ismahl kai Searia kai Obadia kai Anan× outoi hsan oi uioi tou Ashl.

1 Chronicles 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: