Modern Greek Bible

1 Chronicles 6

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 7

1

[] Oi de uioi tou Issacar hsan Qwla kai Foua, Iasoub kai Simbrwn, tessareV.

2

Kai oi uioi tou Qwla, Ozi kai Refaia kai Ierihl kai Iamai kai Iebsam kai Semouhl, archgoi tou oikou twn paterwn autwn eiV ton Qwla, dunatoi en iscui eiV taV geneaV autwn× o ariqmoV autwn hto en taiV hmeraiV tou Dabid, eikosiduo ciliadeV kai exakosioi.

3

Kai oi uioi tou Ozi, IzraiaV× kai oi uioi tou Izraia, Micahl kai Obadia kai Iwhl kai Iesia, pente, archgoi panteV.

4

Kai met' autwn, kata taV geneaV autwn, kata touV patrikouV autwn oikouV, hsan tagmata paratattomena eiV polemon, triakonta ex ciliadeV andreV× dioti apekthsan pollaV gunaikaV kai uiouV.

5

Kai oi adelfoi autwn, metaxu paswn twn oikogeneiwn tou Issacar, dunatoi en iscui, panteV apariqmhqenteV kata taV genealogiaV autwn, ogdohkonta epta ciliadeV.

6

Oi uioi tou Beniamin, Bela kai Becer kai Iediahl, treiV.

7

Kai oi uioi tou Bela, Esbwn kai Ozi kai Ozihl kai Ierimwq kai Iri, pente, archgoi patrikwn oikwn, dunatoi en iscui, apariqmhqenteV kata taV genealogiaV autwn, hsan eikosiduo ciliadeV kai triakonta tessareV.

8

Kai oi uioi tou Becer, Zemira kai IwaV kai Eliezer kai Eliwhnai kai Amri kai Ierimwq kai Abia kai Anaqwq, kai Alameq× panteV outoi hsan oi uioi tou Becer.

9

Kai h genealogikh autwn apariqmhsiV, kata taV geneaV autwn, hto eikosi ciliadeV kai diakosioi, archgoi twn patrikwn autwn oikwn, dunatoi en iscui.

10

Kai oi uioi tou Iediahl, Balaan× kai oi uioi tou Balaan, IeouV kai Beniamin kai Ecoud kai Canaana kai Zhqan kai QarseiV kai Acissar×

11

panteV outoi oi uioi tou Iediahl, archgoi patriwn, dunatoi en iscui, hsan dekaepta ciliadeV kai diakosioi, dunamenoi na ekstrateuwsin eiV polemon.

12

Kai Soufim kai Oupim, uioi tou Ir× kai uioi tou Achr, Ousim.

13

Oi uioi tou Nefqali, Iasihl kai Gouni kai Ieser kai Salloum, uioi thV BallaV.

14

Oi uioi tou Manassh, Asrihl, ton opoion h gunh autou egennhsen× h de pallakh autou h SurioV egennhse ton Maceir patera tou Galaad×

15

kai o Maceir elaben eiV gunaika thn adelfhn tou Oupim kai Soufim× kai to onoma thV adelfhV autwn hto Maaca× tou deuterou de to onoma hto Salpaad× kai o Salpaad egennhse qugateraV.

16

Kai h Maaca h gunh tou Maceir egennhsen uion kai ekalese to onoma autou FareV× kai to onoma tou adelfou autou hto SareV× kai oi uioi autou, Oulam kai Rakem.

17

Kai oi uioi tou Oulam, Bedan. Outoi hsan oi uioi tou Galaad, uiou tou Maceir, uiou tou Manassh.

18

Kai h adelfh autou Ammolekeq egennhse ton Isoud kai ton Abiezer kai ton Maala.

19

Kai oi uioi tou Semida hsan Acian kai Sucem kai Likci kai Aniam.

20

[] Kai oi uioi tou Efraim, Souqala kai Bered uioV toutou, kai Tacaq uioV toutou, kai Eleada uioV toutou, kai Tacaq uioV toutou,

21

kai Zabad uioV toutou, kai Souqala uioV toutou, kai Eser kai Elead× eqanatwsan de autouV oi andreV thV Gaq, oi gennhqenteV en tw topw, dioti katebhsan na labwsi ta kthnh autwn.

22

Kai Efraim o pathr autwn epenqhsen hmeraV pollaV, kai hlqon oi adelfoi autou dia na parhgorhswsin auton.

23

Usteron eishlqe proV thn gunaika autou, htiV sunelabe kai egennhsen uion× kai ekalese to onoma autou Beria, epeidh egennhqh en sumfora sumbash en tw oikw autou.

24

H de qugathr autou hto Seera, htiV wkodomhse thn Baiq-wrwn, thn katw kai thn anw, kai thn Ouzen-seera.

25

Kai Refa hto uioV toutou, kai Resef kai Qela uioi toutou, kai Tacan uioV toutou,

26

Laadan uioV toutou, Ammioud uioV toutou, Elisama uioV toutou,

27

Nauh uioV toutou, IhsouV uioV toutou.

28

Ai de idiokthsiai autwn kai ai katoikiai autwn hsan Baiqhl kai ai kwmai authV, kai kata anatolaV Naaran, kai kata dusmaV Gezer kai ai kwmai authV, kai Sucem kai ai kwmai authV, ewV GazhV kai twn kwmwn authV×

29

kai eiV ta oria twn uiwn Manassh Baiq-san kai ai kwmai authV, Qaanac kai ai kwmai authV, Megiddw kai ai kwmai authV, Dwr kai ai kwmai authV. En tautaiV katwkhsan oi uioi Iwshf uiou Israhl.

30

Oi uioi tou Ashr, Iemna kai Iessoua kai Iessouai kai Beria kai Sera h adelfh autwn.

31

Kai oi uioi tou Beria, Eber kai Malchl, ostiV einai o pathr Birzabiq.

32

Kai o Eber egennhse ton Iaflht kai ton Swmhr kai ton Cwqam kai thn Soua thn adelfhn autwn.

33

Kai oi uioi tou Iaflht, Fasac kai Bimal kai Asouaq× outoi einai oi uioi tou Iaflht.

34

Kai oi uioi tou Swmhr, Aci kai Rwga, Iecouba kai Aram.

35

Kai oi uioi Elem tou adelfou autou, Swfa kai Iemna kai SellhV kai Amal.

36

Oi uioi tou Swfa, Soua kai Arnefer kai Swgal kai Beri kai Iemra,

37

Bosor kai Wd kai Samma kai Silisa kai Iqran kai Behra.

38

Kai oi uioi tou Ieqer, Iefonnh kai Fispa kai Ara.

39

Kai oi uioi tou Oulla, Arac kai Anihl kai Risia.

40

PanteV outoi hsan oi uioi tou Ashr, archgoi patrikwn oikwn, eklektoi, dunatoi en iscui, prwtoi archgoi. Kai o ariqmoV autwn, kata thn genealogian autwn, osoi hsan axioi na paratacqwsin eiV machn, hto eikosiex ciliadeV andreV.

1 Chronicles 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: