Modern Greek Bible

1 Chronicles 5

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 6

1

[] Oi uioi tou Leui hsan Ghrswn, Kaaq kai Merari.

2

Kai oi uioV tou Kaaq, Amram, Isaar kai Cebrwn kai Ozihl.

3

Kai oi uioi tou Amram, Aarwn kai MwushV kai h Mariam. Oi de uioi tou Aarwn, Nadab kai Abioud, Eleazar kai Iqamar.

4

O Eleazar egennhse ton FineeV, o FineeV egennhse ton Abissoua,

5

kai Abissoua egennhse ton Boukki, kai Boukki egennhse ton Ozi,

6

kai Ozi egennhse ton Zeraian, kai ZeraiaV egennhse ton Meraiwq,

7

Meraiwq egennhse ton Amarian, kai AmariaV egennhse ton Acitwb,

8

kai Acitwb egennhse ton Sadwk, kai Sadwk egennhse ton AcimaaV,

9

kai AcimaaV egennhse ton Azarian, kai AzariaV egennhse ton Iwanan,

10

kai Iwanan egennhse ton Azarian, outoV einai o ierateusaV en tw naw, ton opoion wkodomhsen o Solomwn en Ierousalhm×

11

kai AzariaV egennhse ton Amarian, kai AmariaV egennhse ton Acitwb,

12

kai Acitwb egennhse ton Sadwk, kai Sadwk egennhse ton Salloum,

13

kai Salloum egennhse ton Celkian, kai CelkiaV egennhse ton Azarian,

14

kai AzariaV egennhse ton Seraian, kai SeraiaV egennhse ton Iwsedek,

15

kai Iwsedek uphgen eiV thn metoikesian, ote o KurioV ekame na metoikisqh o IoudaV kai h Ierousalhm dia ceiroV tou Naboucodonosor.

16

Oi uioi tou Leui, Ghrswm, Kaaq kai Merari.

17

Kai tauta einai ta onomata twn uiwn tou Ghrswm× Libni kai Simei.

18

Kai oi uioi tou Kaaq, Amram kai Isaar kai Cebrwn kai Ozihl.

19

Oi uioi tou Merari, Maali kai Mousi. Kai autai einai ai suggeneiai twn Leuitwn kata taV patriaV autwn.

20

tou Ghrswm, Libni uioV toutou, Iaaq uioV toutou, Zimma uioV toutou,

21

Iwac uioV toutou, Iddw uioV toutou, Zera uioV toutou, Ieqrai uioV toutou.

22

Oi uioi tou Kaaq, Amminadab uioV autou, Kore uioV toutou, Aseir uioV toutou,

23

Elkana uioV toutou, kai Ebiasaf uioV toutou, kai Aseir uioV toutou,

24

Tacaq uioV toutou, Ourihl uioV toutou, OziaV uioV toutou, kai Saoul uioV toutou.

25

Kai oi uioi tou Elkana, Amasai kai Acimwq.

26

Kai Elkana× oi uioi tou Elkana, Soufi uioV toutou, kai Nacaq uioV toutou,

27

Eliab uioV toutou, Ieroam uioV toutou, Elkana uioV toutou.

28

Kai oi uioi tou Samouhl, Basni o prwtotokoV kai Abia.

29

Oi uioi tou Merari, Maali, Libni uioV toutou, Simei uioV toutou, Ouza uioV toutou,

30

Simaa uioV toutou, Aggia uioV toutou, AsaiaV uioV toutou.

31

[] Kai outoi einai touV opoiouV katesthsen o Dabid epi to ergon thV mousikhV tou oikou tou Kuriou, afou h kibwtoV eurhken anapausin.

32

Kai uphretoun emprosqen thV skhnhV tou marturiou me yaltwdiaV, ewsou o Solomwn wkodomhse ton oikon tou Kuriou en Ierousalhm× kai tote katestaqhsan eiV to upourghma autwn, kata thn taxin autwn.

33

Kai outoi einai oi katastaqenteV, meta twn teknwn autwn. Ek twn uiwn twn Kaaqitwn, Aiman o yaltwdoV, uioV tou Iwhl, uiou tou Samouhl,

34

uiou tou Elkana, uiou tou Ieroam, uiou tou Elihl, uiou tou Qwa,

35

uiou tou Souf, uiou tou Elkana, uiou tou Maaq uiou tou Amasai,

36

uiou tou Elkana uiou tou Iwhl, uiou tou Azariou, uiou tou Sofoniou,

37

uiou tou Tacaq, uiou tou Aseir, uiou tou Ebiasaf, uiou tou Kore,

38

uiou tou Isaar, uiou tou Kaaq, uiou tou Leui uiou tou Israhl×

39

kai o adelfoV autou Asaf, o istamenoV en dexia autou× Asaf o uioV tou Baraciou, uiou tou Simea,

40

uiou tou Micahl, uiou tou Baasiou, uiou tou Malciou,

41

uiou tou Eqnei uiou tou Zera, uiou tou Adaia,

42

uiou tou Eqan, uiou tou Zimma, uiou tou Simei,

43

uiou tou Iaaq, uiou tou Ghrswm, uiou tou Leui×

44

kai oi adelfoi autwn, oi uioi tou Merari, oi ex aristerwn× Eqan o uioV tou Keisi, uiou tou Abdi, uiou tou Mallouc,

45

uiou tou Asabia, uiou tou Amasia, uiou tou Celkiou,

46

uiou tou Amsi, uiou tou Bani, uiou tou Sameir,

47

uiou tou Maali, uiou tou Mousi, uiou tou Merari, uiou tou Leui×

48

kai oi adelfoi autwn oi Leuitai, diwrismenoi eiV pasaV taV uphresiaV thV skhnhV tou oikou tou Qeou.

49

O de Aarwn kai oi uioi autou equmiazon epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn, kai epi to qusiasthrion tou qumiamatoV, diwrismenoi eiV pasaV taV ergasiaV tou agiou twn agiwn, kai eiV to na kamnwsin exilewsin uper tou Israhl, kata panta osa prosetaxe MwushV o douloV tou Qeou.

50

Kai outoi einai oi uioi tou Aarwn× Eleazar uioV toutou, FineeV uioV toutou, Abissoua uioV toutou,

51

Boukki uioV toutou, Ozi uioV toutou, ZeraiaV uioV toutou,

52

Meraiwq uioV toutou, AmariaV uioV toutou, Acitwb uioV toutou,

53

Sadwk uioV toutou, AcimaaV uioV toutou.

54

[] Kai autai einai ai katoikiai autwn kata taV kwmaV autwn en toiV orioiV autwn, twn uiwn tou Aarwn, ek thV suggeneiaV twn Kaaqitwn× dioti eiV autouV epesen o klhroV×

55

kai edwkan eiV autouV thn Cebrwn en gh Iouda kai ta pericwra authV kuklw authV.

56

TouV agrouV omwV thV polewV kai taV kwmaV authV edwkan eiV ton Caleb ton uion tou Iefonnh.

57

EiV de touV uiouV tou Aarwn edwkan taV poleiV tou Iouda, thn Cebrwn, thn polin tou katafugiou kai thn Libna kai ta pericwra authV kai thn Iaqeir kai thn Esqemwa kai ta pericwra authV,

58

kai thn Hlwn kai ta pericwra authV, thn Debeir kai ta pericwra authV,

59

kai thn Asan kai ta pericwra authV kai thn Baiq-semeV kai ta pericwra authV,

60

kai ek thV fulhV Beniamin thn Gabaa kai ta pericwra authV kai thn Alemeq kai ta pericwra authV kai thn Anaqwq kai ta pericwra authV× pasai ai poleiV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, dekatreiV.

61

Kai eiV touV uiouV tou Kaaq, touV enapoleifqentaV, edoqhsan kata klhron ek thV suggeneiaV ekateraV fulhV kai ek thV hmiseiaV fulhV, thV hmiseiaV tou Manassh, deka poleiV.

62

Kai eiV touV uiouV tou Ghrswm kata taV suggeneiaV autwn, ek thV fulhV Issacar, kai ek thV fulhV Ashr kai ek thV fulhV Nefqali kai ek thV fulhV tou Manassh en Basan, dekatreiV poleiV.

63

eiV touV uiouV tou Merari, kata taV suggeneiaV autwn, edoqhsan dia klhrou ek thV fulhV Roubhn kai ek thV fulhV Gad kai ek thV fulhV Zaboulwn dwdeka poleiV.

64

Kai oi uioi Israhl edwkan eiV touV LeuitaV taV poleiV tautaV kai ta pericwra autwn.

65

Kai edwkan kata klhron, ek thV fulhV twn uiwn Iouda kai ek thV fulhV twn uiwn Sumewn kai ek thV fulhV twn uiwn Beniamin, taV poleiV tautaV, onomasqeisaV kata ta onomata autwn.

66

Oi de ek twn suggeneiwn twn uiwn Kaaq elabon poleiV twn oriwn autwn ek thV fulhV Efraim.

67

Kai edwkan eiV autouV taV poleiV tou katafugiou, thn Sucem kai ta pericwra authV, en tw orei Efraim, kai thn Gezer kai ta pericwra authV,

68

kai thn Iokmeam kai ta pericwra authV, kai thn Baiq-wrwn kai ta pericwra authV,

69

kai thn Aialwn kai ta pericwra authV, kai thn Gaq-rimmwn kai ta pericwra authV×

70

kai ek thV hmiseiaV fulhV Manassh thn Anhr kai ta pericwra authV, kai thn Bileam kai ta pericwra authV× tautaV edwkan eiV taV suggeneiaV twn enapoleifqentwn twn uiwn Kaaq.

71

eiV touV uiouV Ghrswm edwkan, ek thV suggeneiaV thV hmiseiaV fulhV Manassh, thn Gwlan en Basan kai ta pericwra authV, kai thn Astarwq kai ta pericwra authV×

72

kai ek thV fulhV Issacar thn KedeV kai ta pericwra authV, thn Dabraq kai ta pericwra authV,

73

kai thn Ramwq kai ta pericwra authV, kai thn Aneim kai ta pericwra authV×

74

kai ek thV fulhV Ashr thn Masal kai ta pericwra authV, kai thn Abdwn kai ta pericwra authV,

75

kai thn Coukwk kai ta pericwra authV, kai thn Rewb kai ta pericwra authV×

76

kai ek thV fulhV Nefqali thn KedeV en Galilaia kai ta pericwra authV, kai thn Ammwn kai ta pericwra authV, kai thn Kiriaqaim kai ta pericwra authV.

77

EiV touV uiouV tou Merari touV enapoleifqentaV edwkan, ek thV fulhV tou Zaboulwn, thn Rimmwn kai ta pericwra authV, thn Qabwr kai ta pericwra authV×

78

eiV de to peran tou Iordanou plhsion thV Iericw, proV anatolaV tou Iordanou, edwkan, ek thV fulhV Roubhn thn Bosor en th erhmw kai ta pericwra authV, kai thn Iasa kai ta pericwra authV,

79

kai thn Kedhmwq kai ta pericwra authV, kai thn Mhfaaq kai ta pericwra authV×

80

kai ek thV fulhV Gad thn Ramwq en Galaad kai ta pericwra authV, kai thn Macanaim kai ta pericwra authV,

81

kai thn Esebwn kai ta pericwra authV, kai thn Iazhr kai ta pericwra authV.

1 Chronicles 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: